XX^III. OLAI PETRI
202
der, hi en han synes hafva varit ett Leijon i fridenom (som man säija plägar) och ett jpamb
i strijdenom,
I S. Ansgarii tidlx antingen medan han var här och predikade eller och något tillf Ö-
rene, som var vijd 8 io ähr något mehr efiter Christum , slog sig en mäehta hoop med folk
tillsamman af Sverige, Dannemark och Norige vid samma sätt som Götliarna hade giordt till
förne. The gingo här ut med en väldug macht och underküfvade sig först en stoor deel
af the Wänders land, och brände üpp Hamborg, och hade S. Ansgarius när vordet slagen
med, dock undkom han. Thetta folk blef sedan kallat Nordmän, och som nog troendes
är, skal thet vara then Klubbo hären, som säijes hafva gångit här utaf landet elfter sorti ett
gammalt tahl och rychte hafver alt sedan gångit har i rijket. Men hvarest the först be—
gynte församla sig, hafver man ännu icke kunnat förfara. i het är dock klart nog af häm
mande Chrönifcor, att thesse Nordmän äre sammankomne af theSuSe try Rijken ocli är tlies—
lijkes nog troendes att ther en sådan löös hoop hafver slagit sig samman, hafva the icke alla
hafft så strax Svärd, Spirit och Bogar, therföre hafva the med thet första brukat klubbor
så länge the andra värjor fått hade, och theraf kallades the Klubbohären. Men thet en part
säija, ock af ett gammalt rychte, att Hunehär skulle hafva gådt här uth al Sverige, thet
är icke sant: förty Hunehär är utgången af Ryssland, och ther före kallades och Ryssland
fordomdagz Hmiegârd ther a fatt Huner bodde ther, hvilke ther utgångne voro, mehr än
half femte hundrad ålir förra än the Nordmän utgingo. Tå nu samma Nordmän hade up-
brändt Hamborg och giordt en dråpelig skada med hrand och mord i landet ther omkring,
drogo the in ät Frijsland och plundrade thet, drogo sä längre upp och kommo till slacht-
ning med the Saxer och lingo öfverhandena och ther slogo the många Tyska I örstar oeh
Riskoppar ihiel, och i samma strijd vart slagen en Saxisk Förste som heet Brun, af hvil-
kom Brunswiik namn hafver. Drogo sedan alle fram och fram, och förderfvade många si li
der och the land ther omkring som är Coin, Lytich, Uttrecht, Trier, Aken ined många
andra städer, och sedan the så mån g land och städer förderfvat hade i Tyskland, drogo
the in i Franekerijke skinnade och röfvade ther väl i fyrätijo åbr, förra än the fingo pa
thet sidstä ett stycke land, ther en part af them bief besittiandes, som nu kallas Nordman-
di, och med tijden gaf sig en part in i Engeland , och gior de ther sto or skada, sedan med
tijden drog en hoop af them till YV älskland och togo Sicilians och Apulien in, och drei-
vo the Græker uth, och hade mehr än fyrätijo tusend af them varit in till Jerusalem. The
giorde the Venetianer ocli stort tvång, var och en part af them i Rom ocli förderfvade en
deel af staden myckit värre än Götharna port hade tillf örende , och \ille thet vara alt i c t
långt att alt beskrifva i llienna Chröniko, som Nordmän bedrifyit hafva, men ther om
är. thetta nog.
53 . Tå Konung Ingel död var , blef OUf Trå ta tie Konüng elfter honom , hail regerade
Tråtälie frijdsamligen och dödde i godom ålder. Flan hade två söner elfter sig, een heet Bal dan
Hvithbeen och han kom till Norige och blef ther Konung. Af honom kom Konunga släckt
54 , -i Norige, som sedan en lång tijd varade. Then andre Konung Olofs son heet Inge ock
In * e han vart Konung elfter sin fader här i Sverige. Han tog Konung Regners Dotter af Daune-
mark sig till Hustru och han fick en son med henne som kallades Erich.
35, Efiter Konung Inge vart hans son Konung, soin kallades Erich H r åder hat t , theraf att
Waderhatt han sades fä af sina Gudar tädan elfter väder, som han vände sin hatt, och att så olfta han
vilie hafva väder, tå vände han sin hatt ther elfter. Flan väl hända att han någon dief-
ytfls konst brukat hafver, ther sådant rychte af kommit är, ty att med Hedningar halver
Diefvulen mycket bedrifvit, ther af vet man nu mycket tala om Runor, Runakafiar, och
annan truldom som Hedningarna brukade så här som i annor land.
Ther efiter biel' Erich Segersåll Konung, han kallades förthenskull Segersäll att han
hade stoor lycko och framgång i örlig och strijd, han säijes hafva vunnet under sig Finland,
Estland, Liffland och Cuurlancl, och behållet them i sin tijd. Han förde ocli örlig med Ko
nung Sven i Dannemark, och van honom först Halland och Skåne ifrå. Och Konung Sven
flydde först till Norige , men ther vart han icke anammat. Thy for han till Engelarid och
blef ey heller ther välkommen. Therföre måtte han gifva sig till Skottland ther vart han
tå anammat och blef ther elände i siu åhr till thes Konung Erich död var, sedan kom han
till Dannemark igen i). Här skal man nu märkia att in till tlienna tijd, hafver Dannemark
vordet
i) Ex Erico Ohi p. 56. Vide etiam An- -Rer. Danicar. T. I. p. 254.
nales Bsromenses apud Langehek-, Scriptores
56 .
Erie
Segersäll

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.