SVENSKA CHRONICA.
201
staden Winet n.ederlagder var, som tillförne hade hufvudkiÖpstaden varit och såsom en
Stapul vijd Östra siön, ta vardt IVisby på Gothland igen uptagen, effter som en part me
na, livilket intet ohjkt är, ty att Wisby skal väl vara then äldste stad som är vijd östra
sion, och ther hafver varit i förtijden stor tillsökning af all land och thädan hafver man
fatt Siörätten här i Östra siön/'), ty måste han och vara äldst. Och vardt förberörda Wi
llst nederlagdt vijd otta hundrade åhr offter Christi byrd, och om förnemda Komm* Harald
som thet giorde varder platt intet rördt i vcåra Svenska Chrönikor, af livilket nog märc-
kiandes ar att i Svenska Chrönikor äre icke alle Konungar uptecknade vordne.
Then Danska Clirönikärt talar om två Konungar som voro vijd thenna tijd här i
Svenge, then ena heet FrSS och feigdade med Konung Sivard i Norige och blef honom öf-
vermäclitig och drap honom, och böd uppä att alla ädla qvinnor i Norige skulle hallas till
ett skammeligit och uppenbara lefverne. Tå Konung Regner af Dannemark som var Ko-
nung Sivardz Skyldman hörde hvad Konung Fröö i Norige giordt hade, gaf han sig in till
Norige och stridde med honom, fick Öfverhandena och drap honom, och var Fröö väl värd
en ond afgäng effter han var en Qvinnoskändare.
Effter Frdd Vardt Herodh Konui, ë 1 Sverige, han hade ena Dotter som heet Thora
och henne tog Konung Regner af Dannemark till Hustru och hade många söner med henne,
ibland nvilka en heet Biörn och then andra Ivar g).
Ta Herodh död var, blef hans Dotterson BiSrn Konung effter honom, men om någre
af the Konungar som bar elfter fölia voro förr an thenne Biörn blef Konung, kan man in
tet rätzliga veta. Thenne Biörn synes varit hafva Konung, tå Sanctuä Ansgarius först
kom hijt och predikade här Christi troo i Rijket, och är thet val värdt, att man något vij-
dare talilar här om, huru Christendomen först kom hijt, oeh på hvad tijd.
Thet begaf sig att Konungen i Sverige (utan tvifvel) fornämbde Biörn hade sine sän
de bud till Keijsar Ludovick then f örste af thet namnet, och ibland annor varf som han ha
de var thet ett, att han begärade några Predikare här in i landet, livilket Keijsarenom
ganska väl behagade ty han var en from Christen Förste. Tlierföre förskickade han så,
att then fromme mannen Ansgarius, som Biskop var i Bremen, skulle taga sig thet omak
uppa, till livilket lian och intet nödig var, utan han giorde sig redo och vijd 845 åhr effter
Christi byrd kom han till Biörköö, och Konung Biörn undfå ngnade honom väl, och gaf ho
nom laf till att predika, hvilket han och intet försummade, utan med sine predikan om
vände han mange till Christi tro, och ta han hade här varit halfft annat åhr for han heem
igen, blef sa Erkiebiskop i Hamborg och sände en god man hijt igen för predikare som heet
Simon, och tå han en tijd lång hade varit här, satte sig en hoop upp emot honom och för
jagade honom utaf landet igen, och stod så i siu år, att här fögo vart predikat; men sa
giorde Ansgarius sig åter redo annan gången och kom hijt i rijket igen; ty han var som en
Erkiebiskop öfver thesse rijken g ), och kom till Biörcköö ther han förr varit hade. Och
var tå med stor nöd att han kunde komma till att predika igen, så var folket forvändt, blef
thet tå på thet sidsta tillåtet, att then måtte blifva Christen som ther hade lust till. Och
tå Ansgarius en tijd lång predikat hade i Biörcköö, som tå hufvudstaden var , och
ther omkring sä mycket honom möijeligit var, foor han heem igen, och effter thet här inge
voro, som predikan uppehålla kunde och Ansgarius blef död, sa vardt thet till intet som
förra var giordt med Christi troo, och folket vände sig åter till sina Afgndar igen, ändock
thet var minsta clehlen af Rijket som predikan hördt hade, ty Sverige är sa vidt att thet
icke står till omvändandes med fââ personer i en kort tijd.
Effter Konung Biörn, såsom tijden synas begifva sig h), blef Ingeller Konung, honom
kom örlig uppå af enotn som heet Jfvar vijdfaren h vil ken ther synas hafva varit Konung
Biörns Broder. Tå kom Iionom sådana förskräckelse uppå, att han lät sielf bränna sig inne
med alt sitt huusfolk. Dock hade thet varit honom ärligare döö i markene för sine fien
der ,
29.
Fröö
3o,
Herodh
5i.
Björn
32 .
Inse lier
f) Jus marilimnm Wisby en se olim in .se-
ptentrione celebratissimum. Vid. Gothl. Lag. &
Visby Stadz-L. cura J. Hadorphii ed. Stockh. 1687.
g) Ia serie Regum Svecanorum præterit
auetor Ragnarum Lodbrok, ilium Regnerum
Daniæque regem obiter salutans. Intrudit vero
Regukun quendam Ostrogothiæ Herodh 1 . Her-
vaud , cujus filiam Thoram , Borgarhjort dictam,
uxorem duxit Ragnarus. Ex hac conjuge filios
habuit Agnarum et Ericum Ex altera vero, Aslög
1 . Kraka, Björnonem (Jernsida') et, Ivarum (Ben-
lös) quorum , omissis celeris , heic meminit
auctor.
g) Cod. i 4 . : som en Biskop öfver thenna
try riken.
h ) Heic, ut pluries, nomina Regum seriem-
que rerum gestavum Chronologicam. antiquis-
simis temporibus, perperam confundit auctor.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.