SVENSKA CHRÔNICA.
229
y
n ™ 1 oc ^ thet skedde efFter Christi byrd fyra Iiundvada och tolf åhr , dock fördärfyadee
staden icke mycket then gängen 5 ty Konung Alrich drog snart ther uth igen och lefde se
dan icke länge. Elfter hans död togo Götharna sig en Konung som heet Adnlff. Han drog
ater till Rom igen , men han skonade staden för Keijsar Honorii Syster skull, then han tog
sig till Hustru, h vil eken ther heet Placida, och sä drogo the Göthar utaf Wälskland igen,
sedan the hade varit ther i tijo eller tolf är, och komtno in i Gallien som nu kallus Franc-
kerijke, och drogo så äter tädan in i Hispanien, och ther blefyo the hesittiandes alt in till
thenna dag , och theras Konung hade ther regemente then ena elfter then andra, och ha£-
ver sa varit alt in till vår tijd, så att Keijsar Carl och hans broder Ferdinc.udus säijes och
vara al Götlia Konunga slächte komna. Och thesse Göthar, som först voro i Vvälskland,
och biel v o sä besittiandes i Hispanien, the kallas IVéstgothar, och anta the hade sfcildt sig
rfran the Gather som hade theras tillhåld på hinsidon Ungern in emot Greken, så voro the
som q värre Vorö dock mächtige nog. Och vijd sex och sextijo åhr sedan Wästgötl lerna vo
ro dragne utaf Yvälskland säiide Keijsar Zeno in eii höop med Göthar, af them ther qvarre
voio Vijd Greken, in i V» älskland igen till att ne der! ägga ther några Tyranner, och thesse
Götharnas Konung heet Tidherich, han giorde med sitt folk thet Keijsaren honom befalt ha
de, och blef så rådandes öftrer Rom ocll WäJskeland 1 tu och trettio åhr, och var en mer-
kehg furste, och hade silt tillhâld uti en stad som heet Verona, then på Tyska kallas
Bern, therfore kallas han och Tidherich van Bern, och om hans stora bedreeff are mange
Fabler ocli Vijsor dicbtade, ther hvar man nog vet saija af hans Kiämpar och Jempningar.
Thesse Göthar eom med Tidherich van Bern kommo in i Wälska land, the kalla
des öst göthar , ocli tå the hufva halft regementet inne ther i landet, then enl Konungen
efFter then andra mehra än 1 fyratio åhr, och voro ganska mechtige vordne, tå ville
Keijsar Justmianus gerna hafva landet igen under Keijsaredömet, och hegynte feigda med
the Göthar som i Wälskaland voro, och vardt them öfyermächtig, så att han fick theras
Konung, benämd ÎFitfïch fången med all theras bästa Adel, och the fördes fångar in i
Greken, och än tå att Götharna hade theraf fått stor skada, så voro the dock icke platt
nederlagde , utan the togo sig åter en Konung, som heet Totilas, han kom så tili macht, att
han tog in igen ihet the tillförne mist hade, och han tog thesslijkes Rom in med macht
och var så begärandes frijd af Keijsarenom, och lofvade thet uth, att han icke ville fövderf-
va staden, om han kunde lä frijd; men Keijsaren ville ingen frijd giöra med lionom. Tå
1 otilas thet hörde , böd han uppä, att alla the som i Rom bodde skulle draga uth, ocli boo
i andra stader, hvilket och så skiedde. Ocli så gick Han till med sina Göthar, och bröt
all torn ocli stadsmurar neder och stack så elden på staden, brände honom upp ocli för-
derfvade honom i grund, och thet skedde vijd fembhunclrade otta och fyratijo åhr eliter
Christi byrd; och af thetta som Totilas giordt, är thet rychtet utgånget, att Göthar hafva
förstört och nederslagit Rom. Tå nu thetta skiedt var, kommo åter Keijsareiys folk och funno
Rom platt ödelagt, så hegynte the åter byggia staden upp igen så mycket som i så kort tid
möjeligt var, men Totilas kom ther före igen och vann honörn andra gången, och hegynte
han så kalla Borgarna thijt igen som han tillförne förvist hade, och lade sig all vinn om
atr staden måtte komma sig före igen. Så på thet sidsta vordo tå Götharna platt neder-
lagde, sedan i Wälskland then ene Konungen elfter then andra hade öfver alt re<*e-
r> A ö
rat i sextijo ahr eller nagot mer. Och thetta vare nu nog sagt om the Göthar utländis va
rit. liafva. Nu villia vij komma till vår Svenska ocli inlänska Ghrönika igen.
Tå nu förbenämbde O/tar en tijd lång hade Konung varit i Sverige, slog har.s esctl
broder lionom iliiel, then ther Faste heet, efFter som then Svenska Chrönikan säger, men
then Danska Chrönikan säger att han lät sia en ihiäl som heet Sibbe for thet han hade be^-
lägrat hans syster, och för then skuld föllo samma Sibbes vänner in till Kong Jenner i
Dannemark och liulpo lionom ther till att han fick Sverige in. Och i then fei g de ha blef
öttar slagen.
Ther elfter blef Adhil , Ottars son Konung ocli en tijd tå han skulle fara bort och
göra sinom Afguuh offer, störte han död nid af hästen.
Adiiil hade en Son som heet Östen, han blef Konung efFter honom, och honom brän-*
de hans egne vänner c) inne med hans dageliga folk, men hyij så skedde veth man icke.
2 5 *
Adil
26,
Then
O Cod. i 4 . hans egna söner»
n 58*

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.