228
XXXIII. OLAI PETRI
förnam att Konungh Harald dödli var, befalte han sitt folck hålja upp af strijden.e , och
vardt tå befunnet att the Svenske hade af theras häar mist tolf tusend folck; men af Ko
nung Haraldz här var slagit trettijo tusend godt krigsfolck undantagandes annat ringa folck,
som then Danske ChrÖnikan innehåller. Och hämnade i så måtto Håkan Ring sin lä
ders död.
När slaget öfverstått var, ginge the Danske endrachteliga tillhopa och togo honom
tiil Konung, och ther med bief saaken förlijkt och kom till ett godt utslag; och när tliet
skedt var , lät han upsÖkia Harald Hijldetands kropp ibland the döda och brände honom
upp , tog så askona och lät henne begrafvas, som en Konung borde begrafven varda , och
af then gerning kom han mycket i the Danskas hyllest. Ther effter voro the Danska be-
giärandes att Konung Håkan skulle låta them få een Jungfru benämbd Heta till att råda
och regera öfver them, hvilket och så skiedde. Dock lät han Skåne liggia under Sverige,
och satte ther öfver en sin skyldmann af Norige, som höet Olo a), På tliet sidsta begynte
the Danska förachta Hetes regéufente och togo Olo till Konung öfver sig. Men Håkan Ring
blef så gammal förr än han dödde ? att han måste tracteras som ett barn.
1 Konung Hakan Rings tijd eller något tillförene voro åter Götherne inne i Greken
och slogo Keijsaren af, then ther Halms het, och brände honom upp, ther han sig for-
stunget och giömt hade uti ett Torp, och giorde dråpclig skada vijd Constantinopel, men
Keijsarinnan gaf them, penningar, och så drogo the af igien, och thet skiedde vijd try hun
drade åtta och sextijo åhr effter Christi byrd b).
Effter Håkan Ring vardt Egil Våndelkråka hans' son Konung, och upp emot honom
Esil satte sig een i Rijket som heet Tonne, och siog honom af i ottahufvudstrijder, och fhå haf-
ver visserliga stådt illa till i Sverige af sådana inbördes örlig och strijd; och är thet , gam
malt medh Svenske män att fora örlig inbördes, heela Rijket till förderf. När nu Egil ha
de i otta strijder afslagen varit, fick han Öfverhandena i then nijonde och Tönne vardt sla-
ghen och hans folck blef néderlagt, och Egil koiu till fulla macht igtn, och något thereffter
vart han stångat ihiäl af een galen Tiur, och thet var en ömkelig afgång för en Konung.
En sådana ändalycht fick hin frijdhgode Konung Frodhe i Dannemark, ty honom stångade
en galen Koö ihiäl. Så kunna många tienäre och stort välde icke förtaga olyckona tå hon
kominer, ty hon drabbar sä snart then höga som then låga.
2 4, Tå Egil död var, blef Of tar eller Göthar Konung effter honom, och på then tijd
var en Konung i Dannemark, som heet -Siv ar dH , hvilken ther hade tvä deijeliga systrar, een
af them var Konung Ottar begärandes till sin Hustru, och sände förthenskull en sin troo
mann som heet Ebbe till Konung Sivard , han fick god svar och kom till sin Herra igen.
Tå sände Ottar samma Ebbe annan gången till Dannemark med sådana följe, som ther till
körde, att han skulle föra Jungfru na hijt i landet; men tå lian kom till Halland och låg
tiier när een till härberge, blef han af sin värd förrådder, så att the med honom voro blef—
vo slagne, och han undkörii sielf med stor nödh. När nu Ottar thet förnam, mente han
thet skulle skedt vara af Konung Sivards rade och befallning, hvilket icke synes olijkt va
ra, ändock Danske Chrönickan säger llicr neij till, förty hvar thet hade vant honom emot,
hade thet väl vordet betastat, att thet icke hade kommit till Feigd. Therfore giorde Ottar
sig färdig med allo macht och drog in Halland, ther mötte honom Sivard Dannemarks Ko
nung med sine macht , men hau blef afslagen och gaf tili flycktena, och miste så både Hal
land och Skåne, och på thet sidsta thå han ville hafva tagit Halland ocJi Skåne igen, blef han
sielf slagen. Så kan en ganska stor feigd understundom upkomma af en lijten begynnelse.
Effter thet att ett allmänneligit rÿfchte och mening är här i vårt land theroin, att
Göthar skola vara här ufganghe, syntes mig foehöfvas skola något lijtet tala therom, hvad
the i främmande land bcdrifvit hafva, thet som märckeligast är, och är tillf örene omtalat,
huru the lade ned två Keijsare i Greken, then eena heet Decins och then andra Valens.
Och vijd then tijden the så regerade i Greken kom een hoop af them i Asien, ther the sä-
jas ännu boendes vara. Vijd siu och trettio åhr effter att Keisar Valentz nederlagder var ,
drog een Götha Konung, som heet Radegåst in i Wälsfea land, och hade med sig tu sinom
hundrade tusend folk , men han och hans folk vardt nederlagdt. Något ther effter kom åter
en mächta hoop med Göthar dragandes upp i Wålskland, och theras Konung heet Alrich,
han fick framgång och kom för Rom, och belade staden och effter tu åhr fick han ho
nom,
c) Cod. i 4 . & ii in margine: Oluff. b) Lege: A:o 578. Desunt in Cod. i 4 .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.