SVENSKA CHRONICA. 
C X'X~7 
/ 
tra the Danske en Konung, som heet Låds, och thä han död var, satte han them en arg 
or^ Ta, ÏT™ Tf • ° Ch h0n0m ät ° 3ÖSS "PP- Thetta allt med mång annor 
R , 1 ° r Kn ™ nS " a 3r °mkan inne, och här af är thet rychtet kommit om Konung 
Racka; men then Danska Chrönikan häller intet här om. Thet haller hon väl inne, att 
Svenske man skulle hafva satt the Norrske ecn hund till Konung, hvilken (som vår Chro 
nic a säger) tirer heet Suertng, men om Konung Racka, Lääs eller förberörda Snio talar 
ron m et, och thetta skulle dock icke långt skedt vara elfter Konung Hatdans död, hvad nu 
sannast vara kan om thenne två hundar Suering och Racka, låter jag andra döma om. 
mn niaclrta stor forachtilsse hafver thet varit om sa skedt är. Kan hända att Suering och 
mena ra va vant tvä nian, the; ther Slitzske y) hafva varit såsom hundar, förthenskull och 
vor de kallade hundar effter som the fordomdagz plägade bruka Fabler och för 
täckt ord. 
a AttrU dod var, blef Eigner Konung, och elfter lians död vardt Dagher Konung i 
Sverige Han ville tvinga Danska män ther till att the skulle gifva honom skatt såsom the 
hans fader och faderfader giordt hade, och therföre blef han dräpin i ene strijd vijd ett vad 
som (till afvenfyrs) af samma strijd sedan kallades Wapnavadh. 
Dagher hade två söner effter sig Alric och Erich , men Alric blef Konung och thet 
bar Ench afiind till, ty han ville vara Konung, therföre slog han Alric ihiel med ett 
. f het ar ett f org,fftigt ting trängta och åstunda att vara högt besatt och ther utaf 
p agar upkomma haat och afund emellan Fadren och Sonen, Broder och Broder, som här 
skedt ar, sa är och thesslijkes farligit, att vara högt besäten, ty the büfva ta offta hans 
bender som förre voro hans Bröder och Vänner. 
Effter Aino vardt hans Son Ingemar Konung, honom lät hans Hustru uphängia med 
en orgylt kiadia pa en liten Holrna som kallades Agnafit, ther nu Stockholm bygdt är; men 
af hvad saak hon thet göra lat veet man icke, men thet kan man val märkia att the’ som 
henne ther till behielpelige varit, hafva mera kiärlighet halft till Henne än till Konungen tv 
gick thet så med honom. 
Ther effter vart Ingeller Konung, och han blef ihiel slagen af sinom Broder för sine 
Hustrus onda rychte skull, och hon heet Beer a, men en part mena, att hans Broder, som 
honom drap, ville sielfver varda Konung ty drap han honom. Ondt brödhra skiffte. 
Effter Ingeller vardt Jcerunder Konung i Sverige han säijes hafva vunnet Dannemarck 
under sig, och som han en tijd lång hade tryggeliga varit i Dannemark, lät han sitt Svenska 
krigsfolck ifr& sig, men när lian thet giordt hade, och mente sig vara utan all fara, togo 
the Danske honom, och hängde lionom upp i Öddasund vijd Limafiord. Här säger’ then 
Danska Chrönikan, att vid thenna tijd skulle vara här een Konung i Sverige som heet Alf- 
ver, och tå han död blef, hade han tre Söner effter sig, Olof, Inge och Ingeller, tliesse tre 
begynte föra krig med Harald Hildetand Konungen i Dannemark, men han vardt them öf- 
V er mächtig och drap Olof och Inge och giorde så frijd med Ingeller, och gaf honom sina 
syster till Hustru. Och tå Ingeller hade en tijd lång Konung varit blef han död, och hade 
en son effter sig med Haralds syster, och han heet Ring , och elfter thet han icke var till 
mogen ålder kommen, therföre lät Harald hans Moderbroder honom få förmyndare och 
lät h onom blifva vijd Rijket effter sin fader. Men then Svänska Chrönikan säger , att Jae- 
runder hade en son effter sig, och han heet Hakan Ring z), och han blef Konung effter ho 
nom, och han hade i sinnet hamnas ther Öfver, att hans fader var så skamliga aldagatagen 
Therföre rustade han sig till strijds med Harald Hijldetand, hvilken the Danske U np- 
satt hade för en Konung och beredde sig mächteliga nog till på båda sijdor, väl i siu är 
förre an slagtningen skedde. Och hade Håkan Ring med sig Götherna, Noriges män och 
them af Gothland med the Svenske, men Harald hade Tyska och Dajiska, Wender och 
Frijser i sin häär, och komme så både Härana till samman i Wärend på Bråvalla heed 
och stridde manliga på båda sijdor, men Konung Håkan Ring hade i sin här sådane Skyt 
tar att intet Harnesk kunde värja för theras Pijlar , therföre blef stort sorl och förskräc 
kelse i the Danskas här. Tå Harald thet hörde, ther han satt uthi een vagn och var blin 
der, sporde han sin loroman till huru strijden hade sig; men foromannen var vredh och störte 
Konungen af vagnen och slog hans hufvud söuder med ena klubbo. Tå nu Håkan Ring 
ÿ) Slitske avidi. Fabulas de ReguJis cam- 
bus bene explicatas habeas in Diss. Cel. Neihter 
de vestigiis Humumi? inSvecia & aliis Septentr, 
som 
regnis. tips. 1791. 
z) Sigurd um Ring Haquinum , cum Sa x one 
st Eric • Otai , appeUat austw. 
16. 
Digner 
17 - 
Dagher 
18. 
Alric 
19 - 
Ingemar 
20. 
Ingeller 
ai. 
Jæruiuler 
ill 
Håkan 
King.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.