SVENSKA CHRONICA.
C X'X~7
/
tra the Danske en Konung, som heet Låds, och thä han död var, satte han them en arg
or^ Ta, ÏT™ Tf • ° Ch h0n0m ät ° 3ÖSS "PP- Thetta allt med mång annor
R , 1 ° r Kn ™ nS " a 3r °mkan inne, och här af är thet rychtet kommit om Konung
Racka; men then Danska Chrönikan häller intet här om. Thet haller hon väl inne, att
Svenske man skulle hafva satt the Norrske ecn hund till Konung, hvilken (som vår Chro
nic a säger) tirer heet Suertng, men om Konung Racka, Lääs eller förberörda Snio talar
ron m et, och thetta skulle dock icke långt skedt vara elfter Konung Hatdans död, hvad nu
sannast vara kan om thenne två hundar Suering och Racka, låter jag andra döma om.
mn niaclrta stor forachtilsse hafver thet varit om sa skedt är. Kan hända att Suering och
mena ra va vant tvä nian, the; ther Slitzske y) hafva varit såsom hundar, förthenskull och
vor de kallade hundar effter som the fordomdagz plägade bruka Fabler och för
täckt ord.
a AttrU dod var, blef Eigner Konung, och elfter lians död vardt Dagher Konung i
Sverige Han ville tvinga Danska män ther till att the skulle gifva honom skatt såsom the
hans fader och faderfader giordt hade, och therföre blef han dräpin i ene strijd vijd ett vad
som (till afvenfyrs) af samma strijd sedan kallades Wapnavadh.
Dagher hade två söner effter sig Alric och Erich , men Alric blef Konung och thet
bar Ench afiind till, ty han ville vara Konung, therföre slog han Alric ihiel med ett
. f het ar ett f org,fftigt ting trängta och åstunda att vara högt besatt och ther utaf
p agar upkomma haat och afund emellan Fadren och Sonen, Broder och Broder, som här
skedt ar, sa är och thesslijkes farligit, att vara högt besäten, ty the büfva ta offta hans
bender som förre voro hans Bröder och Vänner.
Effter Aino vardt hans Son Ingemar Konung, honom lät hans Hustru uphängia med
en orgylt kiadia pa en liten Holrna som kallades Agnafit, ther nu Stockholm bygdt är; men
af hvad saak hon thet göra lat veet man icke, men thet kan man val märkia att the’ som
henne ther till behielpelige varit, hafva mera kiärlighet halft till Henne än till Konungen tv
gick thet så med honom.
Ther effter vart Ingeller Konung, och han blef ihiel slagen af sinom Broder för sine
Hustrus onda rychte skull, och hon heet Beer a, men en part mena, att hans Broder, som
honom drap, ville sielfver varda Konung ty drap han honom. Ondt brödhra skiffte.
Effter Ingeller vardt Jcerunder Konung i Sverige han säijes hafva vunnet Dannemarck
under sig, och som han en tijd lång hade tryggeliga varit i Dannemark, lät han sitt Svenska
krigsfolck ifr& sig, men när lian thet giordt hade, och mente sig vara utan all fara, togo
the Danske honom, och hängde lionom upp i Öddasund vijd Limafiord. Här säger’ then
Danska Chrönikan, att vid thenna tijd skulle vara här een Konung i Sverige som heet Alf-
ver, och tå han död blef, hade han tre Söner effter sig, Olof, Inge och Ingeller, tliesse tre
begynte föra krig med Harald Hildetand Konungen i Dannemark, men han vardt them öf-
V er mächtig och drap Olof och Inge och giorde så frijd med Ingeller, och gaf honom sina
syster till Hustru. Och tå Ingeller hade en tijd lång Konung varit blef han död, och hade
en son effter sig med Haralds syster, och han heet Ring , och elfter thet han icke var till
mogen ålder kommen, therföre lät Harald hans Moderbroder honom få förmyndare och
lät h onom blifva vijd Rijket effter sin fader. Men then Svänska Chrönikan säger , att Jae-
runder hade en son effter sig, och han heet Hakan Ring z), och han blef Konung effter ho
nom, och han hade i sinnet hamnas ther Öfver, att hans fader var så skamliga aldagatagen
Therföre rustade han sig till strijds med Harald Hijldetand, hvilken the Danske U np-
satt hade för en Konung och beredde sig mächteliga nog till på båda sijdor, väl i siu är
förre an slagtningen skedde. Och hade Håkan Ring med sig Götherna, Noriges män och
them af Gothland med the Svenske, men Harald hade Tyska och Dajiska, Wender och
Frijser i sin häär, och komme så både Härana till samman i Wärend på Bråvalla heed
och stridde manliga på båda sijdor, men Konung Håkan Ring hade i sin här sådane Skyt
tar att intet Harnesk kunde värja för theras Pijlar , therföre blef stort sorl och förskräc
kelse i the Danskas här. Tå Harald thet hörde, ther han satt uthi een vagn och var blin
der, sporde han sin loroman till huru strijden hade sig; men foromannen var vredh och störte
Konungen af vagnen och slog hans hufvud söuder med ena klubbo. Tå nu Håkan Ring
ÿ) Slitske avidi. Fabulas de ReguJis cam-
bus bene explicatas habeas in Diss. Cel. Neihter
de vestigiis Humumi? inSvecia & aliis Septentr,
som
regnis. tips. 1791.
z) Sigurd um Ring Haquinum , cum Sa x one
st Eric • Otai , appeUat austw.
16.
Digner
17 -
Dagher
18.
Alric
19 -
Ingemar
20.
Ingeller
ai.
Jæruiuler
ill
Håkan
King.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.