226
XXXIII. O LAI PETRI
Urbar
.8.
Osten
9*
Siulm
io.
Sverker
u.
Waiandej?
12 .
Wisbur
i5.
ljo.raalder
i4.
Domar
i5.
Attil
Effter Frodes död regerade Urbar, han sejes hafva hafft tre Söner', Östen, Nora
och Dan ; om thesse tre hans Sönner varder mycket sagt som icke kan sant vara, ther ore
l^tpr xnan tlict bestå. - ,-i
När Urbar död var, blef Osten hans Son Konung effter honom, och effter thet
i Norige hade slagit hans Broder Nore ihiel som theras Konung var, therföre satte han
them en Hund till Konung them till hän och spott, och lät öfver Norrske Mandatant u
£ att hyilken som icke giorde then Hundenom sädau tienst som han sinom Konung g'°
ra ^skulle honom skulle leed frän leed huggen varda j men then Danske Chromckan sager
att han heet Gunnar, som gaf them Norskom then hunden till Konung. Han kan till aiven^
tyrs hafva varit Konung Östens Härhöfvitzmann, och sa giordt på sm Herres a agna tie
han §‘°^ rösten yardt Siolm t) Konung i Sverige, och lians tienare sajes hafva drärickt ho-
nom uti ene miöda kaar. Then Danska Chrönikan talar om een Konung, som har skulle
hafva varit långt tillf örene och heet Him din g att han dränekte sig sielf uti ett mioda kaai,
kan hända att tliet ena rycktct är kommit af thet andra.
Tha Siolm var död, blef Sverker u) hans son Konung effter honom, och han var en
mächta starck man, ther af gick en sådana Fabel uth om honom, att han kunde.slå sin näfvaut»
en härdan steen upp till armbogan. Thet hafver så varit våra förfäders plägseed, att We
betecknade stora krafft och mackt med sådane Fabler. Therföre säi;a the om som >.ga
Kiämpar, att the hafva ryckt upp med rötter stora trää, och slagd sina fiender med
hafva stora stenar, som andra icke lyffta kunde, kastat theras fiender med och annat sa
dant, ther stor krafft beliöfdes till, som nog är märkiandes at then Danske Chiom an ,
full är med sådane Fabler, och ther måste han hafva acht uppa som henne ratt fors .
Man seer klarligå att våra förfäder i Hedendomen, hafva melira lust ha
förtäckte ord, än till klara och eenfaldiga sanningen.
Viid thenna tijd något förr eller sedan voro the Göther (som i memmande land To-
rol sa mächtige att the slogo in i Greken med try sinom hundrade Tusende folck oci h*
slogo Keysaren ihiel, then ther Decius heet, och vände sedan tillbaka igien m emot
gern. Och thetta skiedde vijd tu hundrade try och fembtijo åhr effter Christ! byrd v)
Effter Sverkers död blef Inlander lians Son Konung i sin faders stad, om honom
säijes att maran, Latine Incubus , hafver rijdit honom till döds. ,
Ta W al an der dödli var, blef hans Son IV u b u r Konung, och honom brande han 5
ne Söner inne med alt han, dagliga Met, pä thet the .tulle the,, "e fa arha ho-
nom. Girugheeten är en root till alt ondt, oeh Iran achtar harder ,t,al eller redcl.ghet,
och skonar hvarcken vanner eller fränder. 4 . . t ...
Effter Wisbur v.vrdt bans Son Domalder Konung i Sverige och i hans tffd voio
härd ålir i Lande, så att inge» frucht väta kunde, och är nog troendes att Gud p agade
heela landet för then missgärning - Konungen och han. Broder giordt hade pa tlu
fader, ,om offta hända plägar, att Gud plägar Under,äterne för Herren« nu.a hande .ku .
Tå nu then menige man i riket sågo then plåga och nöd som tnem pagu , uinc c i.e
äfventyr, halft then mening att Gudarna voro förtörnade of Konungen, nusagernmg, t .er-
före togo the honom och med honom ville the blidka Gudarna, offrade ,a honom
Gudinnone som Ceres kallade,. Henne till ähro brände the honom upp pa tliet t ie s n■
fä korn och terna, och eå skedde honom rätt, ty att efter han opérande sm in
godz och penningar skull, sä vardt han och upbränd for korn och kerna , . ,
Ü,et ‘^“iTdöd var, blef D„„ar Konung eftor honom. Han lefde frijd,a„,belH
ga, som een part mena, och bief sä död af rättom ålder, mehr, hafver man mtet om
h0I10m Sedan Domar död var, blef Atiil Konung i lian, stad och säijes myckit af lian, stora
värk och mandom som han bedrift» hafver, han skall hafva vunnit Dannmarck —-sig,
som vära Svenska Chrönitor innehålla *), oeh the Danska «J en rmesa och blygdsk 1 —
hafva satt them sin hund Sa, ta till Konung, för thet .lie hade slog,t hans Skyldm n -
nung Haldan ihiel. Men sedan att andra lmnder hade nfvit Konung Racka dual, satte At
O Fiolm 1 . Fiolner Sturhson. Siolm Er. Ol ai.
u) Svegder. Cfr. Sturhson Yngl. S. Cap. 15.
»t qtue ad hunc locum observavit Cel. Blad,
Vitt. Hist. & Antiqv. Acad. Handl. T. X. p. 209.
v) Desunt in Cod. i 4 .
æ) Ex Chronico Prosaico. Sect. Pr. p. 2.10.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.