Full text: Volume (T. 1)

224 
XXXIII. OLAI PETRI 
2 . 
Eri# 
2. 
He Idan 
som mehr är, och thet samma seer man ock i the Bibliske Historier, som Ci.d hafvei sknf- 
ya låtit, att han ville sa väl låta beskrifva thet onda som thet goda, och att såsom sknfvit 
är om Abraham, Isaac och Jacob, Mosen, Josua, David etc., så är ock skrifvit om Cain, 
Nimrod, Pharao, Saul, Jerobeam, Achab, Herodem och andra here sådana. Och seer 
man väl att the, som något godt varder skrifvit om i Biblien, aro ganska fa emot the andra 
som alt ondt varder skrifvit om, och såsom the andra hafva fritt giordt Iivad them täcktes, 
så hafver och Gud fritt låtit beskrifvas, och för livar man lätet thet uthropas. Nu måste 
man ju gifva Gudi thet tiliforenne, att han viste väl livad njttigt vai till att skiifvas dier 
icke nyttigt, lian hafver låtit skrifva och tala på theras mull som döde aro, men lör theras 
bästas skull som effterlefva, oss till godo är så väl the ondas som the godas lefvernc beskrif 
vit, som Paul tis säger: Alt thet som är skrifvit, thet är skrifvit oss till lärdom etc. HalVer 
nu Gud så väl låtit beskrifvas the ondas lefverne, som the godas, ja mycket here the on 
das, är icke under att andra också giöra, som man väl seer i alla Chiönikor, hade Hed na 
och Christna , att the äro fåå som godt är skrifvit om, och the äio mange som onut är 
skrifvit om. The gode äro iå och the onda många i verldene altijd; the som skrifva, skni- 
va ju helldre godt än ondt om the doda, hvad sanningen ville thet tillstädia, then the ju 
ackta måste som Chrönikorne skrifva. Then ther vill nu hafva ena*,goda Chröniko, och godt 
rychte elfter sio död, han giöre thet godt ar, men giör han thet som ondt är, så blifver 
han straffat så väl nied ett ondt ryckte, som alt annat som Gud honom på lägger. Sa seer 
■man att Cain, Pharao, Antiöchus, Sardanapalus, Nero och andra sådana hals a med Helf- 
vetet ett evigt ondt ryckte. Och thetta alt som nu sagt är ma vara iör en lijten Ingång 
till then Chröniko som yij nu af Guds tillhielp begynna v illie'. 
Then Svenske Chronika. 
Then första Konung som vare Svenska Chrönikor seija hafva varit i Sverige, han skal haf 
va hetat Erich, och the läggia honom thet till att han skall hafva låtit besattia Skåne, Se 
land, Falster o) och the andre befhitne Land som i Da nnemark liggia, hvilket icke kan 
sant vara. Förty the try rijkeu äro besatte med Tyskt folek, som tillförende bevijsat är. 
Och therföre är nog troendes, att Danmark hafver varit förra besatt med folck än Sverige. 
Men then Danske Chrönikan gifver så före, att then första Konung som liar i Sverige varit 
hafver af thet namnet Erich, then skulle vara här insatt för en Konung, af Konung Ero 
de som kallades hin Fridgode, och thet skulle hafva så tillgångit, att emellan Konungen i 
Sverige som heet Allrich och Konungen i Giötha land som heet Gesteblind, var en lång 
Feigd p), och så skole i the tu rijkcn, som nu äro ett, hafva varit två Konungar, och eliter 
thet att samma Gesteblind icke var Sveriges Konung mäcktig nog, therföre gaf han sig in 
till Konung Frode i Danmark att han honom hielpa skulle emot Konung Allrich, hvilket lian 
ock giorde, ty han sände honom till hjelp ett stoort tal folck, med en högberömd man som 
kallades Erich hin Yijse. Then samme Erich drap Konung Alrich och hans Son, och 
kom så ther till på thet sista, att han bief Konung både öfver Sverige och Götha Iand, 
och thet skiedcle vijd then tijd Christus födder var. Och berörer then Danske Chrönikan 
om några andra Konungar som här i Sverige skulle regerat hafva förr än Erich hin Vijse 
hijt kom, och är thetta theras namn Handing t Regnar , Hothbrod q), Atill, Hiarwar och sa 
förberörda Alrich och Gesteklind , om livilka man intet vist hafver thet sejas kan, therföre 
låter man thet bestå. Thå nu förbeförde Erich i Sverige länge regerat hade blef han död. 
När Erich hin Vijse död var, vart lians Son Haldan Konung elfter honom, som then 
Danske Chrönikan innehåller, och han var mycket betvingat af Tolf Bröder i Norige, men 
han fick Fridhjf Konung Frodes son till hielp och van them öfver; men then Svenske Chrö 
nikan säger att nar Konung Erich död var, fick hans Son Goderich rijket elfter honom, och 
att 
o) Cod. i4. addit: Halland. 
}>) De hostiKtate inter Alricum Sveciæ et 
Gestiblindum Gothiæ regem liarrationem habet 
Saxo Grammat. L. V. quem secutus est Eri eus 
Qlai. Petita vero vidétiir ex Hervarar Saga 
Cap. XIV. ubi inimicitia memoratur inter regem 
Heidrecum et Giestur blindi, qui vir dives in 
Gothia salutatnr. Giestur hlindi hiet ffiadur rikr i 
Gautalandi, han var hin mes li ovinur (Heidrek) 
Kongs. Cfr. de cetero Verein notæ in hnnc 
locum p- i4i nec non Stephanii in Saxonem 1. 
cit, p. 125. 
q) Deest in Cod. i4.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.