224
XXXIII. OLAI PETRI
2 .
Eri#
2.
He Idan
som mehr är, och thet samma seer man ock i the Bibliske Historier, som Ci.d hafvei sknf-
ya låtit, att han ville sa väl låta beskrifva thet onda som thet goda, och att såsom sknfvit
är om Abraham, Isaac och Jacob, Mosen, Josua, David etc., så är ock skrifvit om Cain,
Nimrod, Pharao, Saul, Jerobeam, Achab, Herodem och andra here sådana. Och seer
man väl att the, som något godt varder skrifvit om i Biblien, aro ganska fa emot the andra
som alt ondt varder skrifvit om, och såsom the andra hafva fritt giordt Iivad them täcktes,
så hafver och Gud fritt låtit beskrifvas, och för livar man lätet thet uthropas. Nu måste
man ju gifva Gudi thet tiliforenne, att han viste väl livad njttigt vai till att skiifvas dier
icke nyttigt, lian hafver låtit skrifva och tala på theras mull som döde aro, men lör theras
bästas skull som effterlefva, oss till godo är så väl the ondas som the godas lefvernc beskrif
vit, som Paul tis säger: Alt thet som är skrifvit, thet är skrifvit oss till lärdom etc. HalVer
nu Gud så väl låtit beskrifvas the ondas lefverne, som the godas, ja mycket here the on
das, är icke under att andra också giöra, som man väl seer i alla Chiönikor, hade Hed na
och Christna , att the äro fåå som godt är skrifvit om, och the äio mange som onut är
skrifvit om. The gode äro iå och the onda många i verldene altijd; the som skrifva, skni-
va ju helldre godt än ondt om the doda, hvad sanningen ville thet tillstädia, then the ju
ackta måste som Chrönikorne skrifva. Then ther vill nu hafva ena*,goda Chröniko, och godt
rychte elfter sio död, han giöre thet godt ar, men giör han thet som ondt är, så blifver
han straffat så väl nied ett ondt ryckte, som alt annat som Gud honom på lägger. Sa seer
■man att Cain, Pharao, Antiöchus, Sardanapalus, Nero och andra sådana hals a med Helf-
vetet ett evigt ondt ryckte. Och thetta alt som nu sagt är ma vara iör en lijten Ingång
till then Chröniko som yij nu af Guds tillhielp begynna v illie'.
Then Svenske Chronika.
Then första Konung som vare Svenska Chrönikor seija hafva varit i Sverige, han skal haf
va hetat Erich, och the läggia honom thet till att han skall hafva låtit besattia Skåne, Se
land, Falster o) och the andre befhitne Land som i Da nnemark liggia, hvilket icke kan
sant vara. Förty the try rijkeu äro besatte med Tyskt folek, som tillförende bevijsat är.
Och therföre är nog troendes, att Danmark hafver varit förra besatt med folck än Sverige.
Men then Danske Chrönikan gifver så före, att then första Konung som liar i Sverige varit
hafver af thet namnet Erich, then skulle vara här insatt för en Konung, af Konung Ero
de som kallades hin Fridgode, och thet skulle hafva så tillgångit, att emellan Konungen i
Sverige som heet Allrich och Konungen i Giötha land som heet Gesteblind, var en lång
Feigd p), och så skole i the tu rijkcn, som nu äro ett, hafva varit två Konungar, och eliter
thet att samma Gesteblind icke var Sveriges Konung mäcktig nog, therföre gaf han sig in
till Konung Frode i Danmark att han honom hielpa skulle emot Konung Allrich, hvilket lian
ock giorde, ty han sände honom till hjelp ett stoort tal folck, med en högberömd man som
kallades Erich hin Yijse. Then samme Erich drap Konung Alrich och hans Son, och
kom så ther till på thet sista, att han bief Konung både öfver Sverige och Götha Iand,
och thet skiedcle vijd then tijd Christus födder var. Och berörer then Danske Chrönikan
om några andra Konungar som här i Sverige skulle regerat hafva förr än Erich hin Vijse
hijt kom, och är thetta theras namn Handing t Regnar , Hothbrod q), Atill, Hiarwar och sa
förberörda Alrich och Gesteklind , om livilka man intet vist hafver thet sejas kan, therföre
låter man thet bestå. Thå nu förbeförde Erich i Sverige länge regerat hade blef han död.
När Erich hin Vijse död var, vart lians Son Haldan Konung elfter honom, som then
Danske Chrönikan innehåller, och han var mycket betvingat af Tolf Bröder i Norige, men
han fick Fridhjf Konung Frodes son till hielp och van them öfver; men then Svenske Chrö
nikan säger att nar Konung Erich död var, fick hans Son Goderich rijket elfter honom, och
att
o) Cod. i4. addit: Halland.
}>) De hostiKtate inter Alricum Sveciæ et
Gestiblindum Gothiæ regem liarrationem habet
Saxo Grammat. L. V. quem secutus est Eri eus
Qlai. Petita vero vidétiir ex Hervarar Saga
Cap. XIV. ubi inimicitia memoratur inter regem
Heidrecum et Giestur blindi, qui vir dives in
Gothia salutatnr. Giestur hlindi hiet ffiadur rikr i
Gautalandi, han var hin mes li ovinur (Heidrek)
Kongs. Cfr. de cetero Verein notæ in hnnc
locum p- i4i nec non Stephanii in Saxonem 1.
cit, p. 125.
q) Deest in Cod. i4.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.