220 
XXXIII. O LAI PETRI 
Th. ther Historier skrift., pläga ju « föregifva, M> thet folk kommet är, som 
the »Uifta or.,, och hv.d or,prong thet h.fte, Men effter thet vij 
Historier hafva som vis,e äro, sâ hafve vij ey heller något boshed W 
Svänska Folck kommet är, och lmru Sverige ar lorst besatt vordet. Allmam.c J S 
gift* nog före om Göta Rijket huru gammalt thet är. Men thet kan ingalunda vara 
S „ 1 ° . : Svpritre äre Tv the gambla Göther (om the eijest sa 
staendes om the Gother som har i overi & e a^. 3 Tïnaprn 
gamble äre , 0 m en part mena) the ther först Gother kallades baft. bodt ther »u 
eller ock langer bort, och skal näppeliga ai da migot iolck hafva bodt liar i ‘ venge 
hafva ha»t ther theras säte ieke mycket längt effler Note flod, sa frampt a t san a, so 
om them skrifvit är, och therlöre kunna the icke hafva then t,,d ga.t har ut af vart land, 
utan vore lijkare att någre af them med tijden hade kommet h,,t och bod, har ä Dock a 
thet alt ovisi och är ganska villsampt uthleta thc, som rättas, ar t sa gammal ahrende »th 
är förthenskul bättre lâ.a thet bestå än något thet ov,st ar oreg.fta. Thet “ » 
lijkt, ja thet kan oek ieko fela alt Tyske, Svänske, Danske oeh Norske hafva ford« g 
alla varet ett folk, och ther är tungomålet nog bevijs till, ty att i f o:tijccn ie dr 
haft ett tungomahl, än tå att thet är nu så förvandlat, sedan folcket biel «bU«, • 
tijd hända plägar, och thetta kan ther af nog märkias, att ,u äldre Tyska och Svanska 
ker man finna kan, ju mera draga tbe öfvercns i mahlet, thâ man bär then, tdlhona oeh 
gifter ther ackt nppä. Sä kan thet ock med mang annor stycke bov., sao, att the a le h 
varit ett folek, ty att gamble Latiniske Historieskrifvare hafva mycket skrivet om ie y 
skas Landzseder, hurudan. Regemente oeh väsende the hade hvdke, annu mera halle 
, hesse try Rijken än i Tyskland. Ett gammal, sätt synes the, halva vant a,t l,e hade sk.flt 
theras folck i hundrade tahl oeh en Höfdinge för hvart hundra,, hv.lket an b.artdl nar os, 
bliftit är. Ty att hela landet är skifit i Härade som fordom kallades Hundar,, eliter tuet 
at, i förstone voro ther hundrade Bönder uti, än tå att nu är sonunestädes mera ut. oeh som- 
mestädes mindre. Oeh theras Höfdinger kallades Hundari Höfdmger, Centnno, thet nu kallas 
Hära “vCoek foleke, i thessa try Rijken sädana sätt med Vijsor, Hijm oeh annor 
Dicht som tile Tyske, 1,viltet alt ther af kommer, a,t the alle hafva haftV ett ,ungen,ald oeh 
varit elt folck, oeh ville för långt vara alt upräkna som the gamble H.stoneskr,hare 
Tyska Nationen rättsliga tillägna, och nu endeles mera hålles boos oss än när them. Sn san 
man nu klorliga märki., att Svänske, Danske och Norrske hafva fordom vari lyssc_, 
tiler sig hafva så formerat, at, the thessa land besatt hafva; Ja thet hafver ock nlt,,d sa va 
rit Tyskarnas sätt a,t the pläga förvidga sig, the hafva besatt Angeland, YV andeland, oeh en 
stor deel af Lifland, Pryssen oeh mång annor land. Sä hafva ,ho e) ock besatt hesse try 
Rijken, men när the, skied, är, oeh om något folck hafter bodt har t.llforende, het ar o- 
vitterligit. Lijkast synes mig thet vara att Tyska hafva först besatt thenna landen, sa 
att the hafva varit thet förste folk som här bodt hafver. 
Plägar ock vara ett gammalt tal, thet somblige Historie-Skrifvare fullehga mena, att 
the Göther som sä mycket bedrifvit hafva i Greken, Wälskland, Spanien och mang an 
nor land skole hafft theras första uthgäng här uthur Sverige, hvilket om sa sant ar la er 
jag andra döma om. Men thet synes lijkt nog, att tim hafva varit af thet: lyska tungo- 
måhlet, ty the hafva allmenneliga hafft Tyska Namn, såsom är Tidherik Trmennk, fil 
mer , Ahichy Ditmar, Adolff, och Here sädana. Och finnes dock sombhge som saga a 
Göther och Vänder hafva halft ett tungomâhl, men äro the uthgângne af Sverige, tna ha. va 
the talat Tyskt mähl, hafva the ock halft Vändiskt tungomahl, tha vet iag icke huru ie 
hafva kunnat uthgä af Sverige, med mindre man ville seya, att the hade sa lange bodt ib and 
the Vänder att the hade lärdt theras tungomahl, och förgätit sitt eget, ellerock hafver Vancbsa 
tungomâhl varit P ä then tijden Tyskt mähl. Och thet Vänderna nu tala ar Slaviskt tungo 
mâhl, h vilket intet olijkt är; äro ock somblige som mena, att the \ andah som i oityien 
mycket halva bedrifvit, skola hafva varit annat folck än the Vänder som nu lörhandene arm 
Then men km hafva the som seya them här uthgângne vara, att the skola loi st agi . o 
in som ligger vid Strålsund, och sedan kommit ther in i Vändeland, som ar Pomem oa 
bodt ther en läng tijd förra än the drogo upp emot Greken, men thet later lag ock anura 
döma om hvad sannast kan vara. Och livad thet än sant är att the här uthgângne aro, sa 
kan thet icke vara skiedt sä långt för Christi hyrd so-m en part mena, hvilka ther seyait 
t) Cod. i. io: the Saxiske Tyskar. 
d) Cod. io. heip mcipiL >
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.