CFÏRONICON B.HYTHMÏCUM MAJUS.
Thet far jak itu här epter finne.
Kirkia ok hennes Personer fördreff iak mar-
galund,
Ole ther til brukade falska fund ,
Jak lot mik vara Herre öfver alt mitt Rijke,
Ok ville ey ty nogon Man vijke ;
P af vens , Biskopens ok Prästens macht,
Ty thet var inte vthi min acht.
Mik var tha inte annat i händer satt
En Kronones Ränta ok aarlig Skatt,
Ok ey Kirkio eller Kloster regera,
Eller Frälses Bönder mindre eller mera:
An tha at jak giorde ther i moot,
At mongen fick thet aldrig boot.
Jak meente tog é) jag giorde väl ,
Fot fonga en Biskop sonl en träl,
Jag tog thet stycke aff Luther Dicht,
Doch hvar god Man holt thet olijkt:
Tlieras Frijheeter lag de ja k ned, f)
Som Kirkiona hade halft aff gamblom sed,
Hvat henne var gifvit aff goda Män,
Hade jak achtat fran henne vändt:
- jak förböd the fattiga lära bok,
At ingen skulle vara i Lagen klok;
ök giorde jak ther til ail min llijd,
At jak kumie förminske Klerkerijd.
Then ther haffde hungers nöd,
Föi’böd jak tiggia Maat eller bröd.
Jak ville ey städia hvar vare god for sik,
Som Konger ok Herra giorde for mik :
Aff Frälsit begärade jak en gafva,
II Gyllen aff hvars tnera Bonde aarlig at liafvä,
Pa thet Bönder skulle falla til mik,
Ok moot theras Herskap sättia sik ;
Min acht bleff spild i samma stund,
Tha jak opläde the falska fund.
Skalka fick jak Land ok Slott,
The Ådele holt jak för Spee ok Spott,
Mik tyckte sva bäst at hämpna min harm ,
När Ådia giordes Fattiga ok arm,
At när jak ville sia them för foot,
<>) Dock , tamen , Anglice though.
f) Cod'. 5 . 12.
Och ther til brukade iag Luthers dicht i
Förty kom iag i hvars Mans fickt.
Jag skötte ey Kyrkiones Lag och Fred,
Hennes privilégia lagde iag ned.
209
Skulle the intet stonda mig i moot.
Ty haffde jak tänekt alla thera macht,
Gerna en kort tijd hafva forlackt:
Somma skulle hafva monga dagelige 3 vena,
Ther them skulle för Penninga tiena,
På thet jak krm ne fa sak med them in,
At dräpa them epter vilia min, g)
Thet var för tv min dagelig sidh,
At ingen man skulle niuta fridin
Jak skötte hvarken Rätt eller Dom,
Aldrig var nogor Man sva from;
Hollender ok Skalkar holt jak fram,
Rijkit til skada ok mik til skam:
Jak fordreff bade Qvinne ok Man ;
Som bygde ok bodde pa Amakers land,
Med Hollender lot jak thet opsätta, h)
Ty jak torde ey moot Sibrit trätta,
The ther ey sådde vthan Arter ok Bona,
Ther förra vaxte Kornet sköna.
Jak lot ophängia bade lifvandes ok döda,
Förty kom jak i thenne möda.
Jak sparde ey Enkior som Grtdh böd,
Ey Faderlös Barn söm voro i nöcl,
Ån hvat kan jak thetta myckit aff skrifva,
Åpter the äre ännu i lifve ,
Ther thetta hafva hade hördt ok sedt,
Ty kan jak ey hlifva förgät,
Aff the Oärnirtga iak hafv r giordt
År opfylt hade Himmel och Jord.
Eland alla Tyranna fans ey min Iijka,
Ty ville iag engen i Gr ymheet vijka.
Solla i ) ok Nero ok andra monga,
The kunne mik ekke nämbre gonga
I Tyranne Stycker ok monga ogärning,
Ån Ess och Sess oppâ en Tärning, k)
Nu är jak rymd aff' Danm arck uth,
Förty jak achtade hvarken man eller Gudli
Nu rade mik Gudh huru thet vil gonga,
Jak frucktar thet skeer soin spätt var för longa;
Men huru thet vil framdeles gaa,
Thet skrifvis väl opp i hvarie vra.
g) Cod. 5 . 12. Med mitt tyranne sin.
h) De hac colonia. quæ adhuc viget, cfr.
Holbere , Dannem. R. Hist. T. II. pag. 21.
;) Sylla. Cod. 12 habet: Pharao.
k) Cod. 1. et Hadorph :
Med minne haffde jak väl fatt bärning.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.