208
XXXII.
STORA RIMCHRÔNIKAN.
Ty är mitt ryckte vijda fördt:
Thet äre omögeligit säya eller skrifve
Huru monge jak hafver tagit afP lifve.
Jag sparde ey Bisper, cy Munka eller Präster,
Ty Riddara, ey Svena ther mik tiente näste.
Them jak rar plicktig at hielpa och löna
Jak vägde thjem ringare än en höna,
Jag lät mik dara med Sibritz radii , o)
Ty gar mik nu som lange är spad.
Mitt Rijkzens Radii holt jak för spott,
Hvat the hade ondt, sade jak vara gott. p)
, Sibert, Hans Tollere,
Ok Mester Dirik q) min Stathollere,
Ok then the Hans Mikilson kalle, r)
■ Voro mitt E.adh öfver andra alle,
The radde mik hade Dag ok Natt
Til stoor Sijsa r) ok myckit Skatt,
Til mong Förbud ok svaran Toll,
Til hvars Mans skada ok myckit öfverrolh
Vil nogor veta i thetta sinne,
livat Sibrit hon var för ecu Qvinne,
Il öre sik til ok märke val,
Han skal fuma min Ord med skäl :
Hon hakade t) i Holland ok röfvade i Norge,
Nötter ok Åple förde hon til Torge,
i Bergen holt hon. Krogara Huus,
Ther drack sva mangen Man sig Ruus.
Ån sidan hon kom til KöpnehaSn,
Vort thet Danmarck til litet gagn , u)
Tha fick hon under sik Rijke och Land,
At regera bade Qvinna ok Man
Epter then gamle Hollandz sidh,
Ther Män niuta ey för Qvinfolck fridli.
Sidan begynte jak med the Lybsae trätta,
Förty the ville mik sättia til rätta,
The ville mik ey skatta eher toila,
Ey heller all min förbud holla, v)
Ån haffde iag blifvit i Damnarkz hyllist,
Tha skulle jak väl hafva giort them fy Hist,
The mena nu maekt i Danmarck fonga,
Som the haffde achtat för longa.
Ty rader jak Danske Män altijd,
At the ey satta på Lybska sin lijt:
När Lybska blifver Danskorn god,
Tha växer Fikon a hylla x) rod.
Sibrit lod mörda Folck och sia ihäl,
Jak gaff thet macht uthan Bref och skäl.
o) Cod. 5 . le. aff Qvinne rådh.
P Ccd. 5 . is.
Förty iag ann them intet godt.
q \ Sia' iiök. Regis Confessionarius, Vvest-
phalia natns. Tandem Archiepiscopus Lundensis,
Jussu R. Christierni tandem capile plexus Haf-
niæ iÖ22. RhyzeUi Episcoposc. 1. 11. p. oo.
rj Cod. 5 . 12. - T
Sibert, Hans Tummul, och then Hans Mox kalla,
s) Accis, vectigal nuod accisse nomen gei it.
f) Forsitan ex iSubst. Hake, nebulo, v. Ihi e
Cod. 12. Ilugede.
a) Cod. 12.
Nu är iak kommen i Gudz vrede,
At jak lot henne mik sva forlede :
Kalekar ok Disker monde jak ey spara,
Jak achtade litet pa själenes fara; ij)
Aff Penninga, Koppar, Sylff ok Gull
Kuune jak ey blifva mätt eller full.
Jak tok fran Bisper, Riddara ok Svena
Silfver ok Gull ok dyra Stena,
Jak sparde ey Bondans Kiortd gra,
Ey stackara, ey Kerlingom ther sato i vra.
Ther til lot jak sia Klippingz Mynt, Z)
Som ännu är för hvar man synt:
Flipping var hans höxta nampn,
Alla til skada ok ingen til gagn :
The kalla mik Flipping i samma stund,
Förty jak fann opå thet fund.
Jak kliffte ok Hufvud aff sa mången Man
Som til Varildz ända väl minnas kan.
Sverd ok Spiut lagde jak uthaff,
Ok bad Bönder bära Käpp ok Staff:
Ty kallades jak Kong Käpp aff alla,
The som monde fra mik falle.
Jak tok Skatt aff alt thet Bonden atte,
Ty kuune vij ey länger blifva satte.
Jak sparde éy Godz som la pa rede, a)
Ty vordo the Bönder mik sva vrede,
Får, Köo, Oxar, Horss ok Hästa,
Skulle the mik ther Skatt aff fästa,
Ok ther til aff alt ther Penninga galt ,
Vare sik antigia Miöl eller Malt.
Aff Kirckior ok Kloster, Monka b) ok Prästa
Lot jak hvar tridie Penning äskia,
Intet skulle Undantagit väre ,
Hvad heller the haffde minder eller mere ,
Hvat the voro fattige eller rijke,
Hvar tridie Penning skulle the gifve.
Then Skatt skulde the mik faa ,
Om the skulde med mik i Danmarck boa.
Präste skulle ey hafva Möör eller Svena,
*Men lifva vidh halff sin Tijeud ok Säd allena,
Ey c) aff Boo Penninga Horss eller Koo
Aker, Eng, Marek eller Skog.
Sidan alla the ther haffde makt
Haffde jak tanekt platt öde läkt, d)
At all tins skulle komma til mik,
Ok ingen hafva något gott til sik,
Min Gudh han kom mik siellan i sinne,
Thet
Cnm i bnfven'höft aff hvars Mans sagn.
\ god. 5 . 12. För en veldugh llerre hälla,
j) Hyll, Fläder, Sambucus Nigra,
v) Cod. i. Ihet evigt, skulle vara. .
(j 0 d. 5 . elt skändeliget (Cod. 1 2 . skamkr-
sil) mynt. ,, „
«) Cod. 5 . G aas soin lag pa agge.
I) Cod. 12. Biskopar.
cj Ey abest Cod. 5. 12 .
(i) Cod. 5. 12.
Sidan alla the som hade mark
Begärade iag til öde lagt.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.