CHKONIGON RHYTHMICUM MAJUS
Ok ther blifva Konung epter hans död,
Mik tyckte han var i sinnet för blödh ,
Miskund ok nade haffde jak ackt
Med Sverd ok Vapn all nider lackt;
Jak sporde hvarke Qvinna eller Man ,
Men tvingade alla under min hand,
Lekte ok Lärde Riddare ok Srena ,
The skulle mik mäst för intet tiena.
Jag var them icke mycket god,
Ok ingen förty rådde iag boot.
Tha min Fader var än i lijfve,
Begynte jak i Norge med Biskopen kijfve, a)
Ther hafver jag sedan hollit oppa ,
Til thes Gudh tok mik Rijket ifra.
Jak förde ok Orlig i Sverige in ,
Ther bleknade saa monger fager kind;
Jak van en strijd ok tapte then annan,
Thet kan jak skrifva ok säya för sannan:
Jak achtade mast mitt Ridderskap spilla
Förty jak unte them alle illa ;
Jak förde them opta fram i slag,
At ingen skulle säya annat än jag: b)
Ok theras Godz under mig komma,
Thera Byrd til skada ok mik til frommai
Om jak hade kunnit med falsk ok svik
Bevijst at the stodo ekke mannelik.
Ån var min Gudh mik tha sva blijd ,
Jak van i Sverike then förste strijd
Sedan fick jak Rijkit med daktingan,
Stockholm var ekke gott at tvingan,
Doch thet stod en stackot stund,
Ty jak bröt aff sva margelund.
Aldrig hade iag tha Sverige fått,
Hade ey mine falske Breff före gådti
Jak vår en Konung i Tre Rijke;
Ok lotz som ingen var min lijke ;
Jak achtade livasken Män eller Gudh,
Förty drerfz jak aff Rijken uth.
Jak vande ey livat jak bedreff
Med falske fund och falske breff;
Örd eller Leyde holt jak ingom Man,
Jak thet för sanning säya kan, i
Jak lot dräpa ok sia ihäl
Mongen Man mot Breff ok skääh
I Stockholm giorde jak ett ynkeligit mord,
Som är väl öfver alla Verlden spord ,
Jak därfvade c) ther sva mangen Man
För uthan skäl oppa min sann; d)
a) Ericus Wa Ikendorf, Archiepiscopiis Ni-
drosiensis.
b ) Cod. 12 :
Att llieris godz skulle komina niick till vragh.
<-) F örderfvade, perdebam.
d) Cod. 5 . 12.
■Tak lät. afthuggä ok bränna mänge Män,
Som Gudh hade Sveriges Rijke förlänt.
e ) Cod. 5 . 12-
Jak lofvade med Breff at blifva them god:
Antå the vordo mik sa emoot.
/) Matthias Gregorii Slrcnguensis Sc Vin-
centius Scarensis.
g) Octogiuta. Cod. 5 . Vi. Sjuttio.
z o 1 /
Jak lofvade them med hand ok mund,
At hafva them kar aff hiertans grund,
Hoch at the mik haffde varit imot,
Skulle vara en afftalat boot; e)
Ok ther oppo svor jak min Konglig Eed,
Ok gaff them svora mächtig Breff;
Jak kröntes ther ok lofvade Gudh
Holle Ord ok Breff obrotelig uth:
Men sedan jak var kommen med them in.
Tha brukade jak mitt falska sinn,
Ok giorde them ett ynkeligit bad
Mitt pa Torget i Stockholms Stad:
Jak lät halsshugga Bispen aff Strengnas och
Skara f)
Tha the viste sig ingen fara.
Ther til Riddara ok Ådheliga IIII sins tjuga, gj
Ok än ïlere, jak vil ey liuga, h )
Alla them som mig tien te bäst,
Them allier lörite iag aldra värst.
Föruthan Borgara ok fatiga Svena,
Som plägade sin Herre med troo at tiena.
The Tyske redde fast ther til,
Som ene ville regera Köpmans spill;
Jak lot theras Kroppa tre daga
Liggia pa Stratit i) androm til aga,
Ther monde sva mangt ett öga grate
Thet ynkeliga Mord ok grufyelig läte,
Jak lot them släpa üthaff then By,
At Rök ok Stöpt stod op i Sky,
Ther brände jak them vthi eit Ba al,
Thet Hlerta ey grat rår härdare än Staal. k)
Sva lot jak grafva älf Kirkiona opp
Her Steen Svantasons /) döda kropp,
Brände honom ok Barn i samme sinne,
Ty iak var darat aff en Qyinne.
Sedan skulle jak draga til Danmark igen,
Tala med Sibrit m) min bästa vän-
An tha jak monde i Nydala gästa,
Med myckit Folck ok monga hästa,
Lot jak dränkia i samma stund
Aboteri sielff siette med falske fund ,
Samma tijd the fran Altaret gingo,
Ok Gudz Likarna nyligen til sig lingo ,
Jak lot hardelikä binda til död,
Ingen nade tned them göra, jak allom förhöd: n)
Jak lot them dränekia i skitit Yatn
Som jak vid samma Closter fann:
Slijk ärende är ey förre hördt,
Ty
/;) Cod. 5 . i 2 .
Thet giorde Förrädare som them bclo-o
i) Galan, platea. °
k) De lailiena Stockholmiensi ,Ö20 con r erri
meretur Relatio authentica Georgii Roos Petri
Galle & Er. Getmg. Handlingar rörande' Skan
dinav. Historia, T, II. p. 1.
l ) Steno Sture, Junior.
ra) Sigbrita ex Höllandia oriunda, de qua infr.
Dyvikæ, Regis amasi æ , mater. Cfr. H. Behr-
mann, Athene af C. Mclbech, T. IV. p 5 2
n) Cod. 5 . 12. *
Jak lot them taga och binda som Svijn.
Ty iag var ey myckit lijn.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.