CHRONICON IIHYTHMICUM MA JUS.
2o5
Och myckit Eolck som var tlier inne.
Jolian Arneson e) var thet Slottet befall,
Han motte väl sörje ölver alt,
Ty ther bran inne hans Hustro käre
Mycket besatt med dygd och ähre,
Ey kunne någon komma alf Slottet bort,
Ty Elden var starcker i theras Port.
J Västervijk giorde the också,
Sedan lagde the ater ifrâ:
Ehvart the sedan med Skeppen lade,
Giorde the Landet storan skade.
Til Söderköping the sedan drogo
Til Lähdz med stoor Almoge,
Och togo bort alt thet the kunde få,
Sedan lagde the tliädun thå.
Östgötlia reste sig med stoor macht,
Slå them til baka var thera acht;
The Däner ville them thå ey bijda,
Vthan lete sig snarlig äth Skeppen lijda,
Ey kommo alla thå tilbaka med lifve,
Aff Svenske i vägen the slagne blifve,
Hade the kommit fram i tijd,
Ther hade blifvit en mächta strijd,
The voro sa iaa som effter them slogo,
Then tijd the til Skeppen frä Suderköping
• drogo
Hade the rätt kommit för Svenske Mäns garn,
Ey hade undsluppit all' them ett barn.
Sedan lagde the thädan i allo thy,
Och lagde så in l ör Stockholms By
Med två J achter eller tree,
Liten Lycke monde them ther skee;
Ladugården achtade the bränna oçh skinna,
Och stoor prijs ther med vinna;
Karl Knutson/) bad them faste stâ,
Han ville thå främmerst för them gå:
The lato sig äth Ladugården lijda,
Jag med mitt Folck monde moot them rijda,
The slogo thå ett mächta badh,
Then först kom undan han var gladh :
The voro thå lätte och icke tunge,
The til sina Jachter hippo och sprungo. £)
The sprungo öfver Buskar och giärds gårdar,
Them tyckte then leken var fulhårder,
Karl Knutson kom jag sä när then dag,
Af glafvens stumpen gaf jag honom et slag,
Som han öfver gården språng,
Mera rächte jag ej honom then gång.
Hade ej then gården varit,
En sårgelig färd hade the ther farit,
Ej hade the undan med lifvet gått,
Hyart barn hade vi til vissa lått.
t) Ulf till Sjöholm. Uxor Agnes Knutsdot
ter Båt. _ .
f) Filius Canuti Alfonis et Mæritæ Ivari ;
quæ seemidis nuptiis juneta fuit cum S von tone
Sture, vid. supra. Cfr. Bui i a. T. H. p. 881.
p) Quæ lieic sequuntur désumta sunt ex Ccd.
Ån rådde Kong Christiern sig som han kun
de bäst,
Och kom til Stockholm om hösten thärnäst
Både med skiep, jagter och holek,
Uppå them hade lian mycket folk.
Han mente til vissa ju Stockholm taga,
Thet kunde honom tå intet draga,
Han lät ofta slå i land,
Föga pris lian theraf van.
Som the voro op i landet dragne,
Y ord o the åter tilbaka slagne,
Sit läger slogo the uppå en mark,
Och giorde thet fast, som borg full stark.
Ingen kunde ther til them slå,
Med mindre han kunde stor skada få.
Ån kom thet uti theras sinne,
At the ville ju antingen tappa eller vinne.
Och både, jag skulle them på marken båda,
Och sagde the ville med mig strida,
Hvilken kunde annan af marken drilva,
Han skulle rådande öfver Sverige blifva.
Hvar redde sig mannelig til then strid,
Och möttes åt en morgons tid,
Kong Christerns fotfolk kommo dragande tyst,
The achtade oss raska vist.
Yid en Skogsnabb ihe Svänske loge,
Och the Danske kommo dragande the vät såge,
Med fulla macht vi them mötte,
Hugge och slogo och med glafvana stötte,
The stötte fast för våra hätider tå,
Så at man öfver man pä marken là.
Yid Brännekyrka thetta slaget stod, h)
Then marken var full med mannablod.
Få månde the vara the undansluppo,
Mange af them i et hängedy ploppe , 2)
Som ther là ej långt ifrâ,
Til Kongens ridtyg komme vi tå,
Thet månde thet samma hängedy vålla,
Ty måtte vi tilbaka hålla.
Jag lät oppipa och sampna min skara,
Och sedan månde vi åt Stockholm fara,
Kong Christiern gatz tå illa åt,
At han hade tolkin skada fått,
Sent kunde han honom bida bot,
Yedret var honom och tvärt emot,
Han ville gierua tädan tå,
Nu kunne han ej väder få.
Ty lät han en hatt opstinga,
Med mig ville han tå dagtinga,
Han utsände gislesmän til mig,
Och bad mig sielf komma til sig,
Han sade vi skulle förlikas väl,
Och
Benzel. N-o 10. v. Lngerbrings Handl. iSv. Hist. T. T.
pag. 90-95. Ad annum sequentetn pertinent, crm
recînx Chrisliernus ad Brännekyrka ingenti clade
afficitur, mox subdole Sturium ad se invitât.
h ) Die 22 Julii i 5 i 8 .
i) Plumpa, mergi, cum sonitu decidere.
II. 52 .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.