CHRONICON
ÎIHYTHMICÜM MAJUS.
20 i
Som oppe skulle liälla Gudz Tidcgärd;
Jag menar tliet skal til Domen sta,
At ingen skal dierfvas thet nederslå.
Jag lät mig mycket ther om varda ,
Tlier under ga fr iag både Godz och Gärda
Med breff och bevijssrting på alla the ränta,
Jag menar thet blifver, som iag vänte;
Effter iag för the saker giorde thet,
För mig och min omvårdnadt,
Oss skulle alla skee Gudz mi.de
Och skillia ifrån Fördömmelsens väde ,
Gudh gifvi min Siäl hvila och roo ,
Evinnerlig med sig i Himmelen boo !
SVANTE STURE.
Sedan iag vid Rijket tog,
Jag strax ned til Cahnara drog ;
Kong Hans aff Danmark i thet sinnö
Calmare Slott hade han än inne :
Thet åter taga var min acht,
Ty feor iag dijt med mine macht;
Macht hade han och sa pâ sin sijda,
Therföre monde iag med honom strijda.
Effter Her Steen Sture var döder tha,
Ville han sig garna in i Rijket sia:
Tå kunde han ey sin vilja främia,
Vij ville oss med honom sämia;
Med thy tog jag mannelig med honom strijda,
. Sä at til Danmarck rymde han omsijda.
The Svenske sökte med fulla fart
'Mycket hans Folck på Marckenne qvart:
Sedan bad iag Doctor Henning thet Slottet
bevara,
Mädan jag skulle tädan fara
Annorstädes i Rijket och achta opå,
Om Kong Hans ville flerestädes pä Rijket slå;
Ty skulle iag moot honom taga,
At han skulle ey i Rijket draga.
Doctor Henning stod fast som en troo Man,
Offta til Slottet stormade han,
Flan hölt them inne til Vatn och Land,
Mång lämpelig stycke han moot them fan ;
Ingen hielp och radh the si g viste,
Ty opgofvo the Slottet på thet sidste
I then nöd the voro stadde ,
Och antvardade thet Doctor Henning Gadde.
När jag the tidende sporde,
Jag mig mycket glad then dagen giorde,
Jag antvardade thet Slottet en fulltroo Man,
Jon Månsson a). så heet han.
Sedan Sverige var kommet aff thenne våda,
Monde jag vid Nijo åhr sedan råda ,
Lekte och Lärde monde iag styrekia,
,Vid macht hölt iag både Closter och Kyrckia ;
Altijd ville iag veta Sveriges fromma,
«) Natt och Dag. v. Stiernman Höfd. Minne
p. 285.
b ) Natt och Dag, v. Stiernman 1. c. p. i4g,
c) Codex 12 : - - kyrke ther maessa höra
Med Jiiertans angher sin scriptamäl göra,
Med alle skipa Lag och Rätt och domma.
Kong Hans giorde offta skada här in ,
Tå tog iag förråd i thet sinn ,
Församblade en Häär som iag kiinde bäst,
Hvar och en skulle vara til Häst,
För them skickade jag en Höfvitzman,
Her Ake Hansson b) trofast var hån ;
Efter min vilie han Folcket tog,
Och iag in i Danmarck med Härsköld drogs
Ther meente iag god Seger vinna,
Jag böd til både bränna och skiima,
Ty Kong Hausses Folck thet samma giorde
Offta här in i Rijket , som iag sporde;
Sverigis skade iag hampna ville,
På thet the skulle sig ther aff stille.
När the kommo Fem miler öfver Lan dam är,
The Danskes Häär låg för them thär,
Her Ake bad alla fasta stå,
Och mandelig moot sina Fiender slå; r)
Her Ake ropade med hoga rost:
I Svenske Män, varen väl tröst,
Trycker elfter mig med fulla iärt, a)
Mitt Lijff skal iag nu hafvä ospart:
Jag rijder före öfver ihetta vadh ;
Folier strax effter, som iag Eder badh.
Som han var kommen opp för then Lide, é)
Ther läge the Danske reda til stride;
När Lasse Frost var honom var,
Med Glafven han moot honom raskelig bar,
Honom kende han fullväl i thet sinne,
Frå honom var han. komme n med ominne,
Han stack honom död a fr Hästen nid;
All Sverigis macht gaffz ther vid!
Brynte Byrelson och Marqvard Guldsmed aff
Skara
Monde och samma Färdhen fara.
Her Ake togz tha döde opp,
Til Helsingborg förde the hans kropp:
Fru Anna Tykc Brahes /) lät honom begå
Med alla the Clerker hon kunde få,
Högtidelig til GrafVen i Kyrckian kom,
Ther at ligga til then ytterste dom.
Sedan for Folcket för the saka
Raskelig åter hem tilbaka:
Illa måtte the thet svara,
At the tögo sin Herre ey bättre til vahraj
Hade the strax fram med honom rijdit,
The reso hade han ey döden Iijdit:
The voro falske somme ibland,
Som iag i sanna sedan förnam.
Stoor Härligheet i mina daga skedde,
Som Gudh besynnerlig i Skäninge tedde
Om S. Ingred Gudz uthvalde vän,
I Skrin lagdes hennes helige Been;
Med Here Herrar iag ther var,
Och.
d ) Idem Codex: och - - uthen stenbrod
Bland Svenske röntes hoo tha var troe>.
e) Kulle, clivus , collis altior.
/) Cod. i 2 : Tyge Krabbes.
II. 5 1 ,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.