CHRONICON RHVTHMICUM MA JUS
*99
Ëlectus aff Linköping Henning Gadd ,
Aff honom var Slottet så liårdt belagd,
At iag kom hvarken uth eller in;
Ty lede the tolken nöd i thet sinn,
1 lie vänte iag skulle them undsättning göra,
Och färsk Maat tâ til them föra,
Ty hölle the thet längste the kunde,
1 hem undsätte kunde iag ingalunde.
Mere än CCC. Män blefve pä Slottet döde,
Med thy gaffz thet opp i tolken nöde;
Källare och Torn fulle med döde Kroppar vore,
Och gick aff them ond lucht full svåre :
The hade nog göra i mänga daga,
Föran the kunde them alla uthdraga, „
Ëy nionde bätter the reso gänga,
Ån Chirstin min Drotning bleff gripin til fånga,
Med Fruer och Möer, Riddare och Svena,
Som henne mäst pläga altijd tiena :
Til Vastena bleff hon inmanat thå,
Mere än ett åhr hon ther låg.
Sa bleff dagtingat med the Lybeske omsijde,
At hon fick våld til Danmark rijde.
Her Steen Sture åter vid Rijket tog,
Med mycken macht til Calmara drog,
Ty iag hade thet til mig anammat,
Och med mitt Folck thet val bemannat^
Jag låtz them ville bijda med macht,
Thet gick ey thå eliter min acht;
Thet lycktades ther med på thet sidste,
At iag håde Calmare och Öland miste.
STEN STURE.
Mängen plägar ther effter trä,
Som han monde sielfver aff skada fa.
Om Sveriges Män ville sig väl betäncke,
Effter utllländske Herrer skulle the ey trängte,
Ty the hålla Svenske för Spee och Spott,
Och göra them mera ondt än gott.
The Herrar Kong Hanss här in i Rijket drogo,
The voro the förste som honom utlislogo;
Ther til dreff them mycken nöd,
Ty theras Dukar vordo stackote och litet bröd.
Kong Hans monde them så litliet begafva
All f örläning ville han sielffver haffva.
Som andra pyscara Sverigis herrer ginge,
Ingen förläning the ütaff honom finge.
Annorledis han them loffvat hade,
Före än the honom huldskap och mandskap sade.
Tå bleff iag aff Herranar helig och goder,
The kallade mig sine käreste Broder,
The bodo mig iag skulle med them stå,
Kong Hans med macht aff Rijket slå;
Jag lydde effter theras råde,
Och giorde effter som the både;
Först til Stockholm drog iag med min här,
Ty Kong Ilanss han var thå ther;
Ey långt ther effter fick iag Byn,
Och med min macht drog iag ther in.
Kong Hans ther effter til Danmarck drog,
Alla ypperste håfvor han med sig tog.
Doctor Henning Gadd monde iag befalla,
At han Stockholms Slott skulle väl bestalla,
Han var Sverige en full-troo Man,
Electus til Linköping tå var han.
Sedan monde iag om Rijket draga,
Almogen hylla och Slotten intaga :
På Stockholms Slott lede the stoor nöd,
The hade hvareken Fetalie eller bröd:
Monga monde ther döde bliffva
i y mote the öm sijde Slottet opgiffya.
Sedan förfölgde iag med alla,
Calmara Slott lät iag bestalla,
Kong Hans then tijd ther inne låg,
Väl MMM. Folck hade han thå;
Föga Folck var thet iag hade,
sag tröste mäst opå Gudz Nåde,
Mera än Tusende kunde tha vara,
Som sitt Lijff för Rijket ey ville spara.
Kong Hanss slog offta aff Staden uth;
Vij mötte lionom med Skaehter och Spiut,
Svärd och Glafven fingo thå gång,
Hvar reso giorde vij them vägen trång;
Han uthslog om dagen två resor eller tree,
Mäste skadan på hans Folck nionde skee:
Sielfver han i hvar strijd var,
Sin halsa och lijff hade han ospar;
Ån limmade thet omsider så,
At iag monde Staden med Herresköld få;
Til mig kom macht dag ifrå dag,
Ty finge the Danske ey annat hg.
Danske var thet litet til fromma ,
At vij så raskelig i Staden komma,
Vij sökte i Källara och Huus frå Huus,
Med them vij ville thå leka Runs;
Vij slogo til döde så inånge vij finge,
Fåå voro the som thå undginge:
Vthan the innan på Slottet voro
Fögo fara the för oss boro.
Kong Hans han gaff thå öfver at strijda,
Och lät sig frå Calmar til Danmarck lijda.
Doctor Henning antvardüde iag thet Slott,
Ty iag ville fara tädau brott
Annorslädz dijt iag hade värff,
Afväria Rijksens skada och fördärff.
Sedan iag var kommen til Stockholms By,
Mötte mig ther Tijdender ny,
The Lybbeske Herrar som voro uthsände,
At the skulle then Feigd omvände,
Och at Diottimig Cinrstm som i Vadzstena
mon vara
Måtte fritt igen til Danmark fara.
Ther om liöllt iag en Herredag,
At Rijket skulle komma i bättre lag;
Någre Svenske Herrar iag med mig tog
Och med the Lybbeske til Vadzstena drog,
Ther höllo vij Hoff någre dagar,
För än hon monde til Danmarck fara.
Then dag hon aff Vadzstena foor
Sångz

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.