CHRONIC O N RHYTHMICUM MA J US.
Och Breff ocli Insigle ther pâ gâfvo : /)
Moot mitt Minne giorde the tliet,
Hviîket var mig intet med :
The jätte the skulle med honom stånda,
Och Sveriges Rijke honom skepa tilhanda.
För then skuld nionde the honom hylle,
Ty Herre-nampn the hafva yille ;
Theras Qvinnor yille ey slätt Hustroer heta;
1 y monde the elfter Frue-'nampn leta;
1 he f rib orne ville hafva Riddare-slag,
-i y drogo the honom in emot Sveriges Tag.
Han kom til Stockholm mod stoor macht,
At hafva Rijket thet var bans aclit.
Myckit Polck jag församblade thâ,
Och achtade honom tilbaka slâ;
Falskheten var sâ myckit ibland
Mitt Härskap, som jag för visso fann :
Myckit Folck bleff slagit vid Rötabroo,
Thet volte thenne Ffärrer voro mig o t ro o.
Isär Kong Hans han kom för Stockholms Ey,
Drog jag moot honom i allo thy,
Hade Herrerne thå mannelig med mig stätt,
Sveriges Rijke hade han ey fått.
Sidan jag monde Förrädelse finne,
Var mig ey godt moot honom at vinne,
Mången Troo-Man i thet kijff
För Sverigis Rijke lät tå sitt lijff,
Jag var siellf stadder i stoor våde
Hade ey Gudh hnlpit med s.jna nade;
Myckit Folck a û stadhen på vindebron stode ,
Thet giorde the mig ey til gode.
Myckit mitt Folck i Strömen tå dräncktes,
Tä the tilbaka aff Slottet vändes,
Och meente sitt Lijff ther med liielpa,
At the ey skulle för sina Fiender stielpa.
Sa lät jag i villande Strömen gâ,
Äth en Lönport pâ Slottet vid Strömen lâg;
Ty hade jag äth Brona och Porten farit,
En Förrädare hade jag visserliga förfarit.
Min Häst med mig öfver Strömmen samm,
Ther med jag til Lönporten kom;
Jak gick opa Muren thet snareste jag gatt,
Och lät ther stinga uth en Flatt :
Med Kong Hans jag thâ dagtinga ville,
At jag skulle ey mere aff mitt Folck spille.
Stort Förrädelse giordes mig thâ,
The voro sâ mange pâ mitt Folck monde slå;
Them jag trodde aff hiertat bäst,
The lönte mig thâ aldravärst :
Alt mitt Folck hade slaget blifvit,
Hade jag mig ey til Dagtingan gifvit.
Jag bod Kong Hanss öfvergifva thet mord,
At vij måtte samman komma til ord,
Och sagde: Jag Vil honom väl intaga,
/) Codex 12 addit: Ett storth jordskalff oc
dön hördis i Sverige Sancti Ludovici natt (die
2 ä Augusti) Sa sth ketzlar oc gryther fulle alf
liyllerne oc huusen rystes mekteijga.
*97
Och vara hans Troo-Man alla mina daga,
Om han vil mig vilkor gifya ,
1 Sverige effter min villie lifva.
Han lolVade mig gott i alla matte:
Ther med blefve vij then tijd säte.
Jag klädde mig och uth moot honom gick,
Mycket gladelig han mig undfick ;
Han sporde, om jag hade väl moot honom reat ,
Satt til Borden och Duken bredt;
Om jag både Maat och Ööl nog hade,
Ther Gäster kunde göra sig med glade?
Jag svarade honom sâ brâdelig thå :
Thet veta the bäst ther bak Eder sta,
Som thetta hafva både bakat ocb brygd,
Eders Nåde töra the göra samma odygd >
Kär the komma sig väl veder,
Nådige Herre thet säger iag Eder.
Ta tog iag Kong Hanss under sin arm ,
Och ledde honom in med lönliga harm,
Til fredz var iag doch lijkväl thå,
At Fralset sin vilia skulle fä,
Riddare-slag och Herre-nampn,
An tå tliet var ey Rijket til gagn.
Pâ Stockholms Slott iag honom ledde,
All gunst och Kärleek honom betedde
Medh Maat och Ööl, Vijn ocb Mjöd
Opä tolket och armat var ingen nöd;
Sverigis Rijke antvardade iag thâ
Î hans händer thet före at stå:
Store gâlvor monde iag ey Spara,
Pâ thet han skulle mig günstig vara:
Han giorde och mig til Kärleek igen,
Galf mig NykÖpingz Slott til Län ,
Och annat hvad iag monde beaära,
Thet giorde han uthaff sin ähra.
KO !/,VG H.i SS.
o
rf om Her Steen hafver sagt thet sa tilgick,
Med Sveriges Herrars hiclp iag Sverige fick.
Titt ocli offta the mig tilskrelVe,
At jag skulle theras Herre blifve:
Thet skedde altså effter theras vilja,
Her Steen monde the frâ Rijket skilia.
När jag bleff krönt then samma das,
Gaft iag uth mängt Riddare-slag;
Tyske och Svenske iag til Riddare slog,
The lofvade mig vara liulde och troo.
Pâ thet the Svenske skulle Herrar vara,
Bön och Gunst monde the ey spara •
Somme Barn monde jag til Riddare slâ,
Then som än i tån om a) låg,
Thet monde thenne Svenske Qvinnor valla,
1 v afi Herre-nampn monde the sâ myckit hälla,
Hvar trälsis Qvinna ville heta Fruga, b)
I â thet andra skulle sig för henne buga:

a) Linda, fascia. Apud nutrices in Ostro°u-
tJna adhuc uaitata.
b) Fru, Domina. Milites enhn soli Domini,
UI or unique Conjuges Domina; salutabantur.
II. So.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.