CHRONICON RHYTHMICUM MAJUS.
XÏI tttsend vare pa Slottet inne,
Lijkaväl monde the Svenske thet vmrié»
Alla begynna hardelika ropa,
Bade Man ok Qvinne tilliopa,
The vare än tha sva manga,
III hundrat varde gripne til fanga :
Ther fandz alla Kister fulla
Med Sölfver, Skinn, Vax ok Giill-rullä*
Hvar en Man sik tha rörde
Ok til Skipz alt förde,
Jarndörer ok Porthakar
Fördis hned, jak thet ey försakar:
Sva fingo the godt väder,
Ok förde Fangar, Honog ok hafvor nog mader.
Svanthe Nielson tirera Höfvissman var,
Ok hederlikit nampri med ährom bar,
Kommo sva til Sverike igen,
Ok Here Flofimad med them,
Väl hundrat ok ther til si u,
Thet skrifver jak förvissa nu:
Sva förlöper then tima ok rijd
In til S. Michels tijd, h)
8. STEN STURES ANDRA TAG TILI. FINLAND.
ALTERA STENONIS STURE IN FINLANDIAM
EXFEDITIO.
!Nu i Vars Herra JESU Nampn,
Drager Her Steen aff Sanda hampri,
Han oplypter sand ok är väl glad,
Med XXX ok C Slap han siglar astad,
Ok vil i Rysseland lända ,
Om honiim med sinom kan thet hända :
GUdh i Himmerike îïade Sverike sva!
Almoger giordes oviljogër tha,
Ok finge ett annat sinne,
Ok foro fran Her Steen uthan ir.inne:
Thet Almogen ville til Sverike fara
Ok ey länger när Her Steen vara,
Thet var ecke under,
Förty the lijdö storan hunger;
Drucko vatn ok ata illa,
Ty kom ibland Almogen stoora villa,
The vare ok nakote om Lijff, Been ok Fotter,
Ok ingen kunde them göra bötter;
Ok förty Svanthe ok alle Hoffman foro til
r ygg ia >
Ty ville Almogen ther ey länger liggia.
Thetta här ok förty sva full
Gafvo HofFmäri Her Steen stora skull ;
Ty Her Steen ecke kom fram, som för är sackt,
Med Folck ok Sverikes mackt.
O ! Fler Steen thet j varen sva seen ,
Thet gör bade ider ok Sverike meen!
Ok hvar vilin j blifva?
I kunnen litit moot Ryssom bedrifvä.
Sva gifver Her Steen mangom Orloff hem,
/ 1 ) Die 5o Septembers/
«) Perno, paroecia Nylandiæ.'
IQS
At fara til Sverikis Land igen,
Thet skeer tha sva,
När Her Steen blifva ganska faa :
Nu draga Ryssor ater til Ÿvan-Groot/
Ok göra Svenskom storan spott,
The laggia pa Yvan-Groot mera acht,
Ok thet ater byggia fastaren med thera macht*
Her Steen faar nogra som honom gaa til hand ,
Ty ligger han qvar i Finland,
Besätter Slottin Vijborg ok OIofFzborg,
Ey uthan stoor hiertans sorg :
Ok later öfver alla Märka
Hugga Brotta stora ok starka,
Millan Berna n) ok Tafvastaland,
Bade öfver Marek, Skog ok strand,
Huru thet Framdeles vil gaa,
Kan jak ey yttermeer at spaa:
Ey kan jak thet skrifva til ända/
För än meer kan at hända;
Sva snart förlöper then langa rijd
Nu in til Jula tijd.
Thet vil jak tha framföra,
Hulkit alla sknlo höra,
Ok livat Skatt aft Sverike uthgick,
Ok liten fromma Sverike therföre fick:
Thet skedde uthan flärd,
Thet Sex Män vare om en gärd:
Thet spörs ä hvart som tu faar,
Sya vijdt som Sverike staar,
Thet the svadan Gärd uthgiorde,
Ok sva till Si ös framförde;
X. Spän skräelt Miöl, och sva myckit ränsat
Malt,
Ey är thet ther med alt;
II Pund Kött, II Pund Fläsk, II Pund Fisk,
II Pund Smör
FT var Gärd höri. saa mycket uthgör;
XXIIII Lins, ok sva rnänga Pijla;
Alt skal uthgoras uthan hvijla,
Som thet ok strax skeer,
Ok myckit annat meer.
I fierdung Gryn; ok II Tunnar tomma/
Sverike til liten fromma;
Ok I Mark Penninga reda;
XXIIII Pijla uthgöra uthan leeda.
Ther med hvar fierde eller fämpte Man/
Säger jak ider för sann,
Med Kost ok sva varia
The som skulle sik med Ryssom bäria*
Thenne Skatt oek Folck monde alt uth komma
Sverike til litet gagn ok fromma,
Then som thetta hafyer giordt,
Ok sva vijdt är spordt,
Döma ok ransaka then som skal,
Sva at Syerike ey kombef i större qval. b)
l) Heic subsistit Codex N:o 5, quern se cut i
Messenius & Hadorphius .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.