ig 4 XXXII. STORA
6 . STEN STURES ÅTERKOMST TIM SVERIGE. STE*
NONIS STURE IN SVECIAM REOITUS.
H er Steen ville tha til Sverike fara
Ok opresa en storan skara;
Huru all ting tha gaar,
Svante Nielson mäder Höfvissmans dömit faar ;
Steen Turesson a ) ok Erik Trulle
Skulo blifva honum hnlle,
Ok hvar Man i Finland är,
Bade the fiärre ok saa the när;
Ok alt Finland til fromma,
Yille Her Steen innan en Manad ater komïna;
Tijssdagen for Paska dag, b)
Lade Her Steen astad,
Han leth sik snart lijda
Ok in til Upsala glijda,
Ok ville Finland lrälsa aff vandä:
Ï Stockholm skulle en Herredag standa,
Som thet ok skeer,
Jak ey veet hoo ther ath leer.
Jak ey kan then Herredag myckit lofva,
All Sverikes ärende begynna at sofva,
GUdh veet oni the Svenske äre nu kyste, c)
Alle ting äre nu saa tyste,
Hvar thetta väsend sik vänder,
All ting äre i Gudz händer!
Rysser oss hota med theras Här sva starck,
Ok sammaledz Konung HanisS i Danmarck:
Sva löper all thenna rijd,
Nu III Vickor för S. Johannis tijd. d)
7. SVANTE STURES FALTtÅs. EXPEDITIO
SVANTONIS STURE.
ören nu livat som jak säya vil;
Manga i Sverike reda sik til,
Til Ryzeland at fara,
Med myekit Folck ok storan skara;
Alla the som boo Nordan Skoga,
Ok manga med mik thet försloga,
Hvar fempte .Man the uthgöra,
Ok lata sik til Vijborg röra.
Ok vij jak thet tilstaa,
Aff Hälsingaiand Ihe giorde ok sva,
Ok sva the som sunnan Hälsingaiand boo,
c) Bielke. v. Stiernman , Höfd. M. p. ai 4 .'
é) Die 29 Mardi.
c) Forsan q väste, suffbeati.
d) Die 9 Junii.
a) Hafmn Paroeciarum bodierna nomina sunt:
Salo , Limingo, Tjo, Tornea, Kemi,
ij Jockas, paroecia Savolaxise.
c) Die 28 .luiii.
d) Cedex 12.
Sedan aff Finland jagli tijdende Sporde,
Huru Rysser ther inne stoov skade giorde,’
Jag giorde redo en storan häär,
Och lät honom raskelig komma thär:
Her Svante giorde jagh til Höfvitzman :
Ivannegrott och andre Slott han ther van,
Och fick ther mange håfvor och ahre,
Medan Skeppen kunde bäre,
RIMCHRÔNIKAN,
Ok gafva sik inga roo;
Ok mädan komma Rysser i Norrabotten in,
Brände Salo, Lyninge, Yäk, Torn ok Kyn, a)
Thesslijkes Jokas b) vidh Oloffzborg,
Finland ok Sverike til stora sorg:
Om S. Oloffz apton c) thetta skeer,
GUdh hafve Loff the ey hrände tha meer !
The Rysser tha matte skyggia,
Ok alle draga Jil ryggia.
Then tijd thetta sva hände,
Nogra aff Oloffzborg sik brände.
Aff Elden som i Jordena gick
Brände gode Svenske Män sik.
Nu manga Svänske sina händer vrijdaj 1
Thet Her Steen sva lite k kan lijda ;
Knut Posse, Svanthe ok manga Here
The fingo tha stora lede,
Omsijder gafvo the pa Rysser ackt,
Ok drogo til Rysseland med stora macht ,
Ok sva foro the in för Nya Narfva,
Ok ville Ryss er ther fördärfva,
Ok vare allesamman glade ok blijde. d)
Strax apter dyre Vårfru tijde, c)
II tusend var then Häär,
Som ther ville vara när,
The drogo in för Ivan Groot, f)
Sva heet thet stora Rysse-Slott,
Med Skipp sma ok stoor,
Sva hvar om annan foor:
Ivan-Groot var starckt ok fasi,
The Svenske stigu i Land med ena hast.
Ekke kan jak skrifva annat
An Slottet var väl bemannat
Med värja ock myckla macht ,
Tha brukade Svenske thera krafft,
The nionde thet Slott beränua,
Ok begynte strax at bränna,
The ey ville längre ijla,
The stormade ok gafvo sik inga hyijla.
Fredagen äpter S. Ludovici dag, g)
Kommo the alle til slag.
Thetta var stoor Gudz under,
Svenske vunno thet Slott i sex stunder, ’
Thet siger jak för vissa,
Rade med Eld, Pijl ok sva med Byssa :
III
Månge grep lian fil Sverigis Fuji-.c ;
Rytzer och Borgare med andre slijke :
Mandom giorde han ther öfver stoor,
Och sedan med Seger til Sverige foor*
Ettusfende fyrahundrade XC. och VI. ahr,
Elfter at Gudz son födder var.
Knut Karlson i thet samma kijff,
I Rydzland miste hän sitt lijff;
Aff the Rydzer led han mycken möda,
Ynckelig aff them pyntat til döda:
Och någre andre med honom som gidpne voro,
Aff hvilke mange sörjde svåre,
Och bodo Gudh sä innerlig,
Han iheras Siäl skulle vara barmhertig '
A Die i 5 Augusti,
yj Ivangorod.
Die 2 Septembris.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.