i9 2
XXXII. STORA RÎMCHRÔNIKAN.
Med Stegar ok Trappar manga,
Ok ville Vijborgz Män dräpa ok fanga!
The storma pa sijdor tree ,
Ok ville Vijborgzmän göra oroo ok vee:
Vnder hvart Baner vare M. manga,
Ok ville Vijborgz Män göra banga. r)
En Hertoge förde sitt Baneer til Tornit fram,
Än tha han ther litit vann;
Han stijger astad med rnyekit modh,
Ok strax under stora hollit stodb.
Ryze Hertogen stiger i hollit stora,
Ok manga Ryzer med honom fora,
The klifva i Tornen med myckit brask,
Then som först kom in, syntes vara snar ok rask>
The andra Baneren til Muren droga,
Medh them Folck, som Trän i skoga,
The hade Stegar vijda ok stora,
IX tillijka a Muren fora :
Tliet var tha alles theres hopp,
Åt the ville pa Muren opp.
Tliet siger jak för vissa mi,
The vare pa Muren timar sju,
Manga Ryzer hade tha Tornen inne,
All uthan Vijborgz minne.
I Tornen vare 111. Baneer utlislagen,
Strax pa then samma dagen,
Ok ther til Basuna tva
The tha jarnpt monde gaa,
At Ryzer skulde thes dristogaren at Vara,
Alla med macht til Muren fara.
The skufo stegar nider i Vijborgz By,
Ok meente at Borgare skulde undan fly.
Ku j Vijborgzmän varen snara tilhanda,
Aller j visseliga kommen i storan vanda,
Knut Posse, Vijnholdt, the Edle Män,
Ingen thera var tlia seen,
Them badom ok flerom til äro,
The framdrogo bade Baat ok Tiäro;
The thetta nidan Tornit förde,
Ok ganska snart sik rörde,
The sätte ther Eld uthi,
Ok ville at Ryzer skulde aff Tornit fly;
Eld, Röök ok Tiära,
Motte them allom tha förfära:
Thet monde Ryzer ther vinne,
The brunno ther alle inne.
Borgara luppo innan muren med thessa aekt
Som mik är opta sakt,
At the thet sva dristeliga giorde,
Ryckte manga Stegar nid til jorde,
Ryckte ok manga Ryzer nider,
Sva at the gafvos ther vider.
Sva grympt var thetta kijfi,
The som nider störte, miste thera Lijff:
The pa Muren vare kommo tha i vanda,
The sago S. Andirs Korss Öfver Staden standa.
c) Rädda, timidi.
d) Sara , vulnerare.
tj Die 4 Decembris. t
Ganska liten var Christna Manna macht,
Ty leth Gud see sina verduga krafft ;
The sago ok tu Baneer pa Berstit staa,
Alla reda til Stadzmürin at gaa,
Alla blanke som en ijs,
Ok ville med Gudz macht vinna prijs :
Visseliga S. Erikz ok S. Oloffz vare the,
Thet finge Ryzer samme dagen at see :
Tliet Var tha hvaske meer eller minne,
An II. C Man inne,
Ryzer kommo sva tilliopa
Ok begynte alla at ropa,
Ok giorde millan sik ett stort gny,
Ok ville alle fran Muren fly:
Tha var millan them ett stort trang,
En pa then andra sprang,
Then ene ville then andra lyta. ä)
Sva begynner millan them Bloden flyta,
Störte tha Here M. nider,
Ok ther gafiz Ryze Hären vider.
Sva star nu Staden än,
The inne var miste ey meer än tva Män :
Gudi varde Loff, Heder ok Åhra,
Som omilde Ryzer sva kau lörfähra!
Ther näst var them sva bratt,
The alla rympde om S. Barbara natt e)
Til nya Slottet f) ok Savolax Land,
Ther gick them ecke härter i hand;
Litet kunde the tha vinne,
Savolax Män them affslogo i thet sinne .
Drogo sva in i sitt Landamärke ,
Ok sik pa nya at stärke.
Jak kan tliet ecke tya,
Ryzer tlia miste tusend a nya,
Ok ther til een kosteliger Man,
Sva at alle Ryzer grete han!
IIII ok XXX Byssa stenar stora
Åler blifvo, tha Ryzer bort fora;
Byssa ställninga ok Ryzer döde,
Thet fingo the tha för there mode;
Sva star thet stilla en liten njd
Alt in til Kymlersmässa tijd :
Tha man skrifver LXXXX ok \ I ther til,
Sva förlöper thetta spil
Thet ryckte komber til Aboo nider,
Ok alle gläddes ther vider,
Thet kom ok sva bratt ,
Rätzliga om Jula natt.
Nu gatz mik ecke thetta dath,
Ty Fler Steen skill sitt Folck ath,
Flan dricker först Juul ok gör sik bhjdh,
Ok lägger a sina Fiende liten ijdh:
Sverikes Män spreddes sva vijdt,
En hijt ok annan tijt,
The Rytter förtäre pa Her Steens taska,
The baade ruta ok braska,
x The
4\ NySlott, Savolaxiæ castrum.
c?) Die i Februarii i4<)6.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.