CHRONICON RHYTHMICUM MAJUS
Thet var tlia ecke niinne
Konung Haniss miste sin sinne ,
Tha man skrifver EXXXX ok IIII.
Sva at Konungen sik inte kan styra;
Hans Vänner the monde thet kesa
Lofva honom til Stiernaberg c) ena resa;
Thet full tha sva,
Han motte tijt til fota gaa.
Tha man skrifver LXXXXim ok I meer
Vnderlik ärende i Sverike ok Danmark skeer,
Åhoo thetta aff mik hörer
Sorgelikit ar thet jak framförer.
Rijkensens Radii aff Rijke try
Komma tilhopa i Kalmara By:
Ok som här förra är sackt
Alle kommo med stora mackt;
Konung Hans leih sik tijdeliga lijda,
Ok motte äpter Her Steen 1111 vickor bijda.
Alla motte thet see,
Her Steen hade stora Krafvela tree,
Tiere annar Skipp stoor ok sma,
Sva leth ban til Kalmara gaa;
Ok gick aff hans färd stora gny,
Ok thetta skedde alt för thy
Pa en Krafvel vare Skärpentiner meer an C try.
Tha Konung Haniss Her Stens macht förnam,
Plan drager ater til Köpinannaliampn;
Hoo kan sik vara för vada?
Konung Haniss lian fick storan skada;
Han hade en Krafvel som heet Griphund,
Han opbran i Kalmara sund;
Pa honuin var V.C Skerpentiner ok än meer .
Tha thet ärinde sva önekeliga skeer,
Eldin in i Pulfverit full,
Ther var inne nogli bade Sölfver ok Gull,
Ok Penninga ganske manga,
Mik fryckter the ey alla vare til fanga?
Ther vare sva mange ärlige Män,
Som alla bade Lifvit igen ;
Sitt Fatabur Konungen ther inne lade,
Ok sva thet bästa som han hade;
Ther var ok Privilégia , Breff ok Skripter,
Huru underlig GUdh thet omskipter!
Sva illa hände enom thet Pulfver spilla
Ty foro the alla illa.
Ther var ok en Velsker Docter d) mader,
Ok fick han ett underligit Väder,
Åhoo thet saa ok hörde ,
Puifveret honum Öfver Märsen förde,
Ok strax i samma stund
Ater nider i Haffsens grund;
Thetta siger jak nu ider,
All Danmarckz macht gaffz ther vider.
Kom ok ett annat gny,
Ty för honom brunno Skipp annar try,
Ok stötte än tv ther til,
Hoo som thet höra vil:
Pa Brunckaberg fick Danmarck skada
c) Cfr. Hwitfeld, K. Hanses Chrönika p. 112 .
d) Doctor Juris, natione Italus. Dalin T. II.
p. 821.
189
Myckit större var thenne vada:
Jak ey veet hvat jak säya skal,
Eller huru jak kan framföra mitt taalj
Mick tycker thet är GUdz villia,
Ty Konungen vil Fiidand fra Sverike skillia,
Med Ryze Orlig ok thera mackt,
Som förr är rÖrdt ok sackt:
Mik fryckter han komber i mere meen,
Vthan han sik omvänder igen.
Nu Rijkensens Förståndare Her Steen
Han kom til Kalmara än tha han var seen:
Väder ok Storm thet hindra kan;
Thet han kom sva seent fram;
När han tijt med Rijkensens Radh kom
Ok saa sik som visligast om, *
Ingen aff Danmark fan han i Kalmara By,
Vthan nagra lago vid Rotnaby. e)
Pier Steen Breff med sin Budh sande,
Ok ville alt til goda Tände,
The för foro med mang skip ok kommo til hast,
Til Kalmara som the motte bäst,
filer Nils Hök ok Biskop Glop,
Ok XXX med them alla i en hoop,
Varde alla tha sva til rada,
Thet the ey skulle komma i större vada:
Thet kom tha sva i lag,
At the alle fata de en nyan dag,
Arit ther näst skulle komma tilsamman
I nya LÖdissa uthan gamman.
Sva foor hvar hem igen,
Thet snaresta hau kan ok var ey seen.
Nu ma tu hor a huru i Sverike tiistaar,
Ganska underliga thet sva gaar,
Begynner blåsa starck ok mang vader ,
Aff Ostan, Söder, Västan ok Nordan müder;
Eld, Storm, Pestilentia ok Ryzer ackt
Lata nu alla see thera mackt:
Eldin stormar med storan heta,
Stockholms Män fa thet sörgelika veta;
Ofver Södermalm ok östan mur,
Flyger Eldin som ett uhr;
Ok manga hafva thet spordt,
Huru thet bran fra Gramunckagränd ok in
til Norra Port-
VII tusen d ok än flere
I Stockholm aff Pestilentia dogo ok an mere,
Ok sva fast öfver Sverikes Rijke,
Nyliga är ey hördt tolkit lijke.
Om S. Simonis ock Jude natt, /)
Stoor blaster mang Skipp hafver nider lagt
Sva Skipp ock sva the Holcka stora,
En stoor deel myckit illa fora.
O. RYSSARNAS INFALL 1 FINLAND. R USSOR UM
IN FINLA NLIAM IRRUPTIO.
Madan dagen i Kalmara stodh,
Ryzer göra tolkit homodh,
IIII. C
e) Ronneby, emporium Blekingiæ,
/) Die 28 Octobres.
II. 48.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.