XXXII. STÖItA RIMCHRONIKAN.
188
Co K TI N U AT IO IV. Aß ANNO 1488 AD ANNUM
î. MARKELIGA HÄNDELSE R. MEMORABILIA
TEMPORIS.
Tha man skrifver LXXX ok VIII a)
Stod i Sverike lijkes til motta.
Tha man skrifver LXXX ok IX ther til,
Tha skeer thet som iak nu säya vil:
Tha skedde Svenskom stora frögd,
S. Brigitta Dotter b) vart tha ophögd;
Helge Brynnolff i Skara Byy
Fick ock ähra i ty.
Ok huru timan löper ok omgaar,
Tha kom okvist gyllenne aar,
Af Synd ok Pijna ok ganska stora Nader,
Hvilket som var enkanneliga Gudz Nader.
Tha kom ok j Rodlien en stoor Hvalfisk,
Thet siger iak allom för vist,
Thet var i Sverige itt stoort Under,
Bönder huggo honum allan sunder.
Ok om thet samma ahr ,
Kom S. Örjan som i Bykirkiona star.
När man skrifver IlliC ok LXXXX meer,
Bandz ett band, ok thet sva skeer,
Millan Sverike ok Lybekka mäder,
Ok sva Here Hönsse-Städer,
När man skrifver LXXXX ok II ther til,
Kom inte Regn i Sverike, thet jak sigia vil,
Ok mange fromme män thet funne
At Skog ok Garde the upbrunne.
2. K. HANSES S tÄmpLINGAB. EMOT S VE K IGE.
R. JOHANNIS IN SVECIAM MACHINA TIONES.
a man skrifver LXXXX ok III,
Kom Ryckte öfver hvars mans By,
Kom ok ett menukt taal,
Mik fruckter thet vil göra oval,
Huru Konung Hanis binder ett baud
Millan Danmark ok Rysseland;
Domprosten aff Roskel sände han åstad utban
méen,
Med BrefF och Ord han skal ey vara seén.
Han kom först til Gottland,
Ok sva til Lijfland strand,
Tädan til Nogard a) ok bättre fram,
Han värfver sin ärende som han bäst kan.
Tva Bajora med thera folck
Hade han til Räfla ok steg i en hoick.
a) Cod. 5.
En stoor skada hände i samma stund,
At Vadstena bran al! neder i grund.
Ettusende Fyrahundrade LXXX och VII ahr
Protlii & Jacinti n) Martyrers dagh tliet var.
Sedan elfter thenne vade:
Lat Gudh ther yppas sina nade
Med S. Brigitta dotter Fru Katharin ;
Hennes helge Been the lades i Skrijn:
Tijt monde iagh med mitt Herskap fara;
I then värduge Högtijd ville iag vara :
Gudh ville vela mig Bien ähra,
Jag var then förste hennes Skrin monde bära.
Vidh XX the Rysser vara,
Som med Domprosten til Danmark fara:
Jak ey faar thet höra,
Hvat the rada och göra.
The taladis vider tva viku eller tree,
Hvat ther af vil varda, fam vij snart see.
Huru thet än kan falla,
Ond radh hafva the alla.
Konung Haniss jak siger tik försant
Gör tu thet visselika sätter tu pant;
Tu vetst hvat troo som Rysser halla,
Vilt tu mote Christne Män at falla?
Gudh liämpnes öfver tik ok tina,
Om tu moté Sverike drager tolke lina.
Mästadelin alf the Ryzer ville hem fara,
Nogra monde qvarre med Konungen vara,
The foro til Balms ok sva til Marstrand
Ok sva lieem genom Norges Land.
Jak kan thet ecke dölja
Konung Haniss Folck them mande följa,
Jak hafver thet än sva spor dt,
Manger tycker thet illa vara gjordt,
Ok litet är thet Konungenom til ära,
At the Ryzer skulo vägin ginom Norge lära.
Gudz mackt är stoor ok sva hans rättvijsa,
Ty far Konung Hanis qväda Venixvijsa; b)
Han far pröfva thet jak nu hafver sagt,
Ok röna sin rättvijsa ok sva sme macht ,
Konung Haniss är linger ok en fager Man ,
Karsker ok snill, honom gar väl i hand,
Folck ok hafvor honom inte förtryter,
Penningar ok Gull honom til Hy ter.
Ther näst han myckit skreff,
Ok mang Budh til Sverike sände ok brelT;
Han ville Sverikes Rijke hafva,
Aller han thet för Herrar ok Förste ville klaga;
Han hade ok thet sinne
Han ville Sverike med trug at vinne.
Thet ryckte gick tha sva vijda,
Ath Herrer pa alla sijda,
Skulle thet blifva uthan slag,
Tha skulde try Rijke i Kalmara holla en dsg y
Tha man skrifver LXXXX ok \ ther td,
Tha skulde komma tijt hoo thet hora vil.
Nu hoo som synes hafva stora snille,
Honum händer opta fara ville,
Thet
Med the andra Herrar som ther voro,
Som vnder Skrinet med mig boro,
I process i Clostret innan til,
I rätta sanning iag thet säya vil.
Ettusende fyrahundrade LXXXIV ahr
Tva dagar eliter Vincula Petri i) thet var.
Lolf vare Gudh tolcket ville betee,
At sådan härligheet i min tijd skulle skee 1
a) Prothi & Hyacinti, d. 11 Sept. i) D. 6 Aug.
I ) S. Catharina.
(i ) Novogardia.
b) Forte: Phénix visa. Cfr. tameu Supra
Werningssang.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.