ï85 XXXII. STOKA
Tha ville alla Svenske lata tlieras lijff,
När Her Jvar begynte thetta kijff.
Tlie sik tha snart omvände ,
Ok Slottet strax med mackt berände,
Halfft annat hundrade ok än meer,
Tlier oppe var, tha thetta skeer.
Kyndelsmässa tijd belade the thet ;
Litet äpter Stäkeborg med.
Swante Nilson han thet giorde ,
En ärlig Junckaré som väl torde:
Karl Knutson ok Johan Bjässe
Lage ther före för visse ;
Ösgötha beställer alla
Knut Eskillsson them alla tilhopa halläi
För Rasaborg i Finland är,
Knut Posse med Frälsit är fullt när.
Nyköpung uthan meeri
Fick Her Steen strax igen,
Kalmara Slott ok sva,
Sva motte thennà leek tiîgaa.
Arfvid Trulle ville fara med flättia 5
Ty motte han Borgen sättia;
Han ville fara med lista,
Ty motte han Nyköpung mista:
Han kunde väl läsa i Book ,
Ok var myckit i Lagen klook 5
Han ville intet argheet lata,
Munka ok Prästa plägade han hata.
Alf Cronona hade han myckit Län ,
Her Steen han tog them alla igen :
Sva var thessa Slott bestallat med macht $
Her Steen gaff ther oppa stora acht;
Han leth them alla väl bemanna,
Ok reed fran ett Slott ok til anna,
Ok uthan alla förfall
Togh han Her Jvars Län all:
Foor sva uthan qval
Til Stockholm ok Rijkensens Radii tiltaal ;
Tha kom Her Jvar i qvala,
När the utgiorde aff 13a]a.
Àrkebiskbpîn, Biskop Kort giorde ok svaj
Manga Borgara fore ok tha,
Thet kunde sik sva hända,.
The breff til Rasaborg sända :
Fru Catherin a b) tog tha väl til rada j
Hon saa then stora vada ;
Hon var Her Lars Axelsons Fru,
Hon antvardade fran sik Slottet nu.
Her Lårens Axelson var Her Jvars Broder,
Ok siällan Svenskom mannom goder.
Lägg här oppa tina ackt,
b) Niperz.
c) Die 1 Maji,
d) Krut, pulvis pyrius.
e) Cod. 5.
Vidh then tijden monde och hände
Her Jfvar Axelson och Here togo sig omvände,
Ocli ville i Sverige annorledes laga,
En annan Höfvitzman sig at taga :
Kong Hans aff Damn aret the hafva ville,
Oth Öfver Sverige til Konung hylle.
RiMCHRÖNIKAN.
Som förre är i bokina sackt ;
Han var togh en Riddare from ,
Til Sverike medli en käpp han kom.
Thet kan tha sva omsijder falla,
Om S. Walburgis tijd c) sigla the alla
In för Stäkeborg Slott,
Ok skötz ther myckin skott:
Ther var Kött nogh ok Miöl,
Litzla väria ok litet ÖÖ1,
I Pulver d) the hade sva storan skatt
Hulkit ey kunde fylla en tofva hatt.
The ekke tha vare manga ,
LX vare gripne til fariga ,
The skulde Slottit opgifva ,
Om the ville vid lifvet blifva:
The tha finga Slottit Her Steen
Igän fritt, uthan alt meen ;
Erland Bagge heet tlieras Höfvitzman ^
Ey länger han Slottit halla kan.
Knut Posse en Junkar from ,
Med IIII Barsar aff Finland kom ,
Vth med Gottland leth han glijda,
Ok full snart at lijda:
Jak thet försanna troor
Her Steen siglar med XV. Skipp sma ok stoor j
1 the Helge Trefollughetz nampn,
Alla draga lör Borkholms hampn.
The pa Slottit vare illa til moda,
Tha kom thet Sverike til goda.
Konung Haiiiss i Danmark sitter, e)
Han ey länger bijda gitter ,
Han reder XL Skip stoor ok sma,
Sva later han ath Gottland gaa:
Strax Her Ivar thet förnam,
Tha seglade hän aff Gottland ,
Ok visseliga han sva gör,
Han möter Konungen i Drakör : f)
Huru han sin ord vänder,
Han fick Konungen Gottland i sina händer,
Han achtar Sverike fett stort rijs :
Han vaiiri sjelfver liten prijs ;
Thet giorde han för vissa,
Han ville Konungen pa Svenske hissa.
Han hult thet han opta sade,
Han ville Sverike göra skade.
Thet kom langt ifra Her Jvars list,
Thet siger jak ider förvist:
Ån togh thet fast annars gick
Hans list var full med svick,
Han meente Konungen skulle tha
Strax pa the Svenska sia;
Han
Budh ok Breff the offta sände,
Med hvilko the honom för sin Herra kände ,
Kong Hans tog tå til at krija opå,
Huru han kunde thetta Rijket fä:
Liten framgång han lä haffde:
Ty jag inig fast uth för Rijket lagcle
Och ville honom ey intaga,
Ey heller någon Uthländsker i Rijket draga,
Ty sä offta Uthländske Rijket hade ;
Var thet Rijkena til dråpeligan skade.
/) Insula prope Blekingiain.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.