CHRONICON RHYTHMIC UM MALUS.
l85
Ok g’.ngo aff med stora Sorg;
T3ie Ehrlige-Män maga thet väl besaka,
Huru Her Ivar lät tliem iher bevaka;
Them gick fögo batter i hand,
An the hade varit i Fiendeland:
The dagade tva, the dagade tree
IF, tat Rijkensens Kadh vilde , thet var strax
nee: «■)
Han var sva hogh til sinne,
Han ey vil blifva vid rätt eller minne, v)
The gode Män ther vare,
Bare thera LijlT med stora fare:
Thet tha ecke länger drax,
Om Julen ther äpter strax
Kom Her Steen med glädi ok gamman
Til Stockholm ok var glade allesamman,
Her Steen med sina Svana the bäste
Affrijder sätte dag X s ) med IhC haste:
Fier Steen ville oppa Gripzholm vara,
Ok lcth sina Tienare i fodring fara :
Han skreff sina Breff sva vijda,
Han ville XIII dagen y) i LinkÖpung bijda;
Han skr eII ok Fler Ivar til,
Thet han med androm komma vil,
Han bad honum komma pa goda Leyd:
Visseliga han kom ther ey:
Hvat the meente leth jak mangastaclz spana:
Alla sade han ville til Skana.
Konung Hanis han hade stort möte,
T het ville Svenske wed Her Steen bote;
The plägade thet opta öfva,
Ok ville Her Ivars radh at pröfva.
Sidan han nu ecke kom,
Y ändes theras sinne om;
Them var ondt sik gifva i Främäd land
Ok viste inte med Her Ivar fast band,
FTan hafver i Sverike stora macht,
Ok gifver aff oss inga acht:
Fy gifvom vij oss til Danmark,
Han är a van baak full starck,
Han hafver vänner Here än tva,
Fluru lärer thet gaa oss tlxa?
Yij törfvom honom myckit vider ,
Tv viljom vij fara til honum nider.'
The leth a til Skäggenäs z) lijda,
Tlier vide the honum bijda:
Han skreff tha sik siukan vara,
Ok kunde cy til them fara;
Mik gör ok alt thet meen,
At Isen är gantzska klcen.
Ther var samman en fager skara
Ok ville in i Skane fara,
The kunde sig ey athskilja,
För an the hörde Fler Ivars vilja,'
Them vardt til rade sva snart
The öfverdrogo med ena fart,
Isen var klcen, thet var ok svaJ
Ty drunknade ther en Man tha:
Them gick tha sva i hand,
När the komma in paa Uland,
Her Ivar ville tha höra,
Hvad the pa hans Land hade göra?
I Svenske Män i faan nu röna
Huru han vil ider igen löna,
För the stora macht och krafft
Som han i Sverike hafver hafft:
Jak säger thet försanna,
Ok för alla Dandemanna,
Huru alla gärninga öfvas,
Theras Dygd vid ändin prÖfvas;
Vil nu Axelen holla fast,
Tha blifver han ulhan last:
Vil han ok ganga sunder,
Tha är thet ekke stort under;
Han bar för svara börde,
Tv är thet ey under hvij han skörde. a)
Bade Sverike ok Danmarkz inaekt,
För myckit var a honum lackt.
Then som med hvariom vil at kijfva,
FI an motte med mangom strijda,
Her Jvar vil ingen athlyda,
För then skull begynner Axelen skrijda;
Han väl motte qvijda,
Thet böi'jar pa alla sijdor svijda.
Kahnara ok Stäkeborg,
Nyköpung ok Rasaborg,
Gottiand nied jnyckla macht,
Öland alle med stora krafft;
Alle med honum bulle,
Ok en ther til, ok heter Arfvid Trulle
Arfvid Trulle ok hans Vänner,
Ok sva Her Ake Axelsons Sönner.
Svänska vardt tha sva td orda,
Som them med rätta borda:
The ville Slotzlofven aff Fler Jvar Iiafya,
Ok Slottin igen aff honum taga,
Ty han ville aldrig med them daga,
Hla motte honum thet behaga:
The dagade en dag the daga tree ,
Hvat Svenske vilie thet var nee;
Ty kan thet Väl sva skee
Thet nogrom verder här aff ve.
Med daghen gick thet sva til:
Her Jvar forer pa Slottit hvad han vil,
Han ville Svenskom göra platz
Ty leth han möta them med sina byssor til flats.
Her, Steen later Svenske opp ok vth fara,
Ok kring om Sverike frij at vara;
I samma Natt de dagade sva ,
Loth Her Jvar grijpa Her Steens tienara tva,
Han leth ett C aff Slottet slaa,
Ok meente sik Her Steen grijpä tha:
Tha
u) Nej, non.
v) Förlikning, reconciliatio,
x) Die 5o Decembris.
y) Die 6 Januarii i48f.
z) Promontorium in freto Calmariensi,
a) Sönderbrast, rumpebatur.
II. 47 .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.