CHRONICON RHYTHMICUM MAJUS
i8t
Thet honum händer at ganga sunder;
Ok ko mb er Axelen i nogot raeen
Thet skeer förty at Slotzlofvan är ey reen.
Iter Erik Ax ci son hafver alt Finland i varia,
H an monde thet opta för Svenskom sväria,
Slotzlofven skulde til Sverike staa,
Ok aldrig fran Svenskom gaa:
Omsider Her Steen Aboo lick,
î faan höra burn ora the andra gick.
Slô.zlofven lofvade med svik,
Sva sades opta för mik;
Thet komber val til röna,
Thet stora Eeder äre ekke värd en böna.
Nn gick thet sva i hand,
Axel-Siächten blinda hardt band a)
Med Giptamal ok annarlund,
Ok meente blifva fast i longa stund;
On dt är thetta i allom stundom,
Byggia Huus a lösom grundom.
Hören til i som i Sverike boo,
Huru Her Erik Axelson hulit sina troo:
Thet monde sik sva vända
Tha hans LijfF tog en ända,
Åpter thet han sina Siäl vthgaff,
Röntes Svenske Män en annan lag,
Tha komma the i stora nöd
Åpter Her Erik Axelsons död.
Nu then tijd Her Erik Axelson han bleff döder
Hult han Slotzlofven til sina Bröder ;
Man ma thet högeliga. klaga,
Ty thet giorde Sverike storan skada,
S. OIofF Borg b) ther til Vijborg,
Tafvastahuus ok Rasaborg
Fingo the alla i sänder
Pa en gang i tliera händer.
Sva motte the Aar omlöpa,
Dyrt motte Sverike them ater köpa
För XX.M mark ök än meer ;
Thet äpter fölger, thet värre skeer:
Her Ivar Axelson som Gottland h af v er,
Siu Broder Lårens Axelson tildrager.
Hoo som vil maa thet väl lasta
ATöot Svenske Män giorde the sik fasta;
I Nyköping höltz en Herredag,
Ok ville Svenske blifva vid Sverikes Lag";
Her Ifvar lofvar med sin mun,
Togh alt uthan hiertans grund,
Sverike skulle them faa om Paska tijd: r)
Ån i Flättia omlopp then vijd.
Bartholomei d) ther näst i Kalmare samma«
konuna,
Sverikes Mannom uthan fromma :
Ån togh thet ekke saa bör,
Thet gick doch nu som förr;
The sik meente Slotzlofven halla,
Hon kunne them togh unfalla,
Hans Bröder Slotzlofven finge,
Ok Svenske med sorgom ginge:
Ofver Tavastahuus ok Rasaborg
S. OlofzBorg ok sva Vijborg.
Här aff är förra litet sagdt,
Sva finge Danske Män thenna macht.
Sedan varde the starcke med alle,
Ok achta thesse Slott at halle ;
Svenske Herrar gingo tyste,
Faa vare the som thetta förath riste :
The ra hierta var saart ok illa til mode,'
Ty thetta kom them litet til gode,
Hvar a annan saa med Önkelig syn,
Tha drogo the ey alla ena lyn:
Ty kan thet opta sva falla,
Them skeer ondt som ey tilhopa halla;
Giptamal gör thenna villa,
Ok opta godan leek för Svenskom spilla.
Her Ivar Axelson sitter pa Göttland sail,
Han regerer thenne Späll, e)
Iler Lårens Axelson pa Slotten i Finland boor,
Han är i hiertat ok i hogli stoor.
Thet var thera sto ra gamman
Huru the Breff ok Budh sände s amman,
Hyar annars Breif til sik fick,
Ok ville höra huru hvariom gick ;
The sankade Hoffman ok manga Sväna,
Med Sölfver ok Gull ville the them löna.
Thet hände sik än tha sva,
Her Ivar nionde Sölffborg faa,
Sva vijdt vardt tha hans välle,
Thet motte alt Svenske umgälle,
Han lofvade Konung Christiern thet tha,’
Han ville ho mun Sverike uthan Svärdslag faa:
Förfall ma saart valla
Han kunde thetta ekke halla,
Flan hade stora macht försant,
Ty han hade Gottland i Pant
Åpter sina förtälde Bröder,
Tha Her Oloff Axelson bleff döder,
Hans
o) Familiæ Totliânæ Genealogia séquentia illustrabit.
Axel Pederson Tott.
Åke Axelscn. Lars Axelson.
I , i482.
Ingeborg Åkes dotter. Ux, Catharina
Ux. Stenonis Niperz.
Sture Senioris.
/.) Ilodie Nyslolt.
c) i48o die 2 Aprilis.
Olof Axelson. Eric Axelson.
-j- i465. Ux. Helena Sture,
Stenonis Sture
Senioris Soror.
d) Die a4 Augusti.
e ) Spel, lek, Ludus.
IX. 46.
Ivar Axelson.
Ux. Magdalena,
R. Caroli Canuti
filia. y i4g5.
F ili a, uxor
Arvidi Trolle.'

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.