178
XXXII. STORA RIMCHRÔNIKAN.
Ok honum sva väl leed,
Han fick allan sin vilja,
Dänom ville lian fra Svenskom skilja:
Ty väre! thet vart ey sva,
Ty far thet här epter underliga gaa.
Hoo som ma lifva nogra stund,
Han finner the orden aff min mund,
The faa macht med diger skada
Thet skulle alle rätte Svenske klaga.
Her Steen sitt nampn med ärom bar, '
Ok ater fick hvart thet Slott i Sverike var 5
Slotzlofven fick han aff alla
Om Däner ville troo halla.
Jak sukkar aff hiertans grund,
Ok fryckter för nya fund;
Tu som lääs, tu drag til minnes
Tha Finland ok Stäkeborg ater vinnes,
Tänck oppa thetta mitt taal,
Gudli gifvi at Svenske vare uthan qval!
Nu finna Däner en annan sidh,
Ok vilja binda en nyan falskan frijdh;
Sva sätte Rijken en evig dag,
Ok hvar skulde androm pläga lag,
Thet star först VII aar eller VIII,
Thet är väl til mota,
Ån III aar ther til,
Nu rade Gudh hvart thet vil!
Sva länge rader Her Steen i Sverikis Rijke
Oppa then tijd lans ekke hans lijke.
Han rader som en verdog Herre,
Inte star i Sverike thes värre;
Hans Höfvissmansdöme varder nu i aar,
Som jämpnast XI aar. n )
Gudh gifvi honum Lön ok nader!
Ok sva sina signada gafvor!
Codex $. Bure An.
En dagh bad jag K. Christiern låta sig lijda,
Och sagde jag volle med honum strijda.
Han sände mig bud, han ville mig möta,
Svårliga monde han Svenske jMän höta.
Huru han skulle them grijpa och härja,
Och med allo Sveriges Rijke förhäria.
Oppå thet oss skulle thes bättre tima,
Lät jag mit folck sig skripta och lima fl)
Höra Mässe och Tidegärd,
At Gud skulle blidkas aff Leek och Lärd.
För H. Korss mässade thâ en Präst,
Then som var i Lefverne bäst,
Ett underligit Teckn ther tå skedde
Som Gudh för alla oppenbarliga tedde ,
At aff Korsset nidkom en droppa Blod
Mitt i Kaleken, ther han stod:
Alla bådo Gudh om sina nåde
n ) Itaque hoc scriptum anno i48e. Per in
tegrum autem decennium ab anno 1471 ad i48i
nihil adfert Auctor, neque qui ilium secuti sunt,
Olaus & Laurentius Petri .
«) Gissla, flagellare, a substantivo Lima, »a-
At han skulle them beskärma frå dödzens våde:
Sedan Mässan var uthe, gick P'olcket tâ
Tiit the skulle sig äta få:
The âto och drucko thet snareste the kunde,
Och redde sig til i samma stunde.
Sedan jag hade skickat Hären til laga,
Lät jag vth igenom Porten draga
Åth Brunka Berg ey långt ifrå,
Ther K. Christierns Häär han la:
livad min Hustro giorde vil jag ey tigia :
Alt fattigt Folck i Stockholm lät hon tilsigia,
At the skulle alla på Slottet ga,
Ther skulle the Kost och Almosa fa,
Almuse nog monde the ther fånga,
At oss i strijden skulle thess bätter gänga.
Min Hustro Ingeborg h) med Jungfrver och Frver
Sågo uth igenom then höge Muur
Aff Stockholms Slott, huru Slaget skulle gå,
Och hvilken som skulle segervinning fa:
Om mig bar hon stoor Sorg och fara,
Ok the andra thesslijkest som hemma mon vara.
Brunkeberg hade the Danske för starcke Borg ,
Thet kom them ey til glädie vthan Sorg,
The hade och Skantzar alla vägne,
Och achtade thet in til sig hägne,
En Kaflabroo the och så giorde,
Med hvilken the skulle sig til Skepen flode, c)
Om så hade gullit hårdt vppå,
At tlie ey formatte moot Svenske stå:
Åth samma broo skulle the rymma,
Och komma til Skepz i samma timma:
Men en Svensker Man ett Rådh vthgaff,
At understockerne skulle sågas uthaff,
Mädan Slaget stod, at thet skulle ingen achta,
Ty ther sattes ingen som skulle vachta.
Nägre Män aff Staden rodde,
Och bestälte thetta för någon trodde.
Jag bad min Häär fast träda tel,
Tv jag ville med Danske bruka ett Spel:
Vij höllo på livar annan Skott,
Mången störte ther af som döden hade fått,
Ther skötz både Lod, Skäckter och Pijle,
På ingen sijde gaffz tha hvljle:
Redzetogen d ) på sidan möttes,
Svårliga the med Glafvene stöttes.
Vij vore tå kompne på Berget opp,
Och vore tå alle ved ett godt hopp.
Glafvene brosto och stumpene Hugo,
Hvar lät tå see hvad han kunde duge:
Skölder och brynjer sönder ginge,
Månge voro som döden finge,
Ther störte både Häst och Kaar,
K. Christierns Här bleff mäst ther qvar,
Thet började fast omsider blase
Ett
mus arboris, virga. _ _.
b) Ingeburgis Tott, Acbatii Axelii fuia &
Erici Ivarique Tottioium Soror.
c) Flotta, transportare. Cod. 12 legit: forda.
d) Cavalleriet, Equitatus.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.