CHRONICON RHYTHMICUM MA JUS.
1 77
Ty kan här Straange Danabrok ey halla.
Y.C Danske tha störte omkull,
Ok hvar öfver annan full.
Slaa doot var alle theras roop
t5va nade tliet Gudh som them skoop !
O hvat th er var manga blodug liänder,
Som störte alla nid i sänder!
Ther motte man see ok höra ond laat,
Sorg, jämmer ok storan graat,
Manga Tyska ok Dauer motte tha fly
Med roop och storan gny:
Thet räckte Tima tva,
Förän the kunde them omkull slaa,
Theras HufvudBaner stod a Bergit fast,
Ok hade tädan inga hast ;
Tijt flydde the som undan komma,
Sik til platt ingen fromma.
Svenske Män sankas fierde sinne,
Achter thet Baner ater vinne.
Them var snart til rade,
Ok livar til annan sade :
Scaan faste, tlier ligger nu macht oppa,
Ok viljom vij än en tijd ath them gaa,
Staa vij ekke faste i tlietta kijff,
Thet gäller visselika vart lijff,
Vij behöfvom thet för ingen klaga,
Vthan grata thet alla daga.
Svenska opstiga thet Bergit stora,
Ok strax Dauer undan fora,
The ville til Skippen löpa,
Visselika i vägan the sik döpa.
The flydde som ett Molnsky ,
Ok vilde en död undfly.
The foro myekit ville,
Ty gick them ganske ille,
Mange vare gripne, manga ville ey bijde,
Flere late sik i Siön lijde.
Ganska litet K.. Christiern i then strijden van,
Ty ther drunknar sva mang en dägelik man;
IX hundrade var thera t a fd,
Ty komma the i myekit qval.
Tha var sorg i alla sijda
K. Christiern med siu Skip leth sik snart bort
lijda:
XVIII.C var thetta taal väl,
Thet jak ma sigia med skäl;
The som drunknade ok vare fangne
Visselika vare the sva mange;
Somblige motte fast illa gaa,
IX.C voro vist som drunknade tha;
The vare väl ännu sva mange,
IX.C som vare tha fange :
Thet är förty ekke under,
Thenne strijd stod i fyra stunder.
Her Steen sva manliga motte strijda',
Han ville ey fly, han ville bijda,
i) Die 10 Octobris.
k) Miseri. An inde Elände, rmsena
Ty lian ekke ville fly,
Opta hade han varit gripin i thy:
Gudh halp honum med sina nade,
Thet lian slapp allan vade.
Ilie Svenske om Qvälleu alla qvade ,
Drukko ok giorde sik alle glade,
Takkade Gudh för sina nade,
Ok sva för liten skade !
Manga sago tha Gudz verdoge macht,
Ok sva hans verduga krafft,
Sva opta the Svenske monde sik saneka
The sago ett brinnande svärd öfver sik vanka
S. Erik Konung, som är Sverikes värd
Leth tha visselika vanka sitt svärd.
Thorssdagen epter S. Brigitta dag, i)
Tha stod thetta harda slag,
Arom epter Gudz Byrd LXX ok I.
Tha är thetta Or lig skedt
M. ok IIII.C ther til,
Thet förvisso jak sigia vik
Gudh hafvi thes loff ok äre,
Som ville med Sverike ombäre !
K. Christiern hade tänekt Syenskom sva hardt
ett rijss,
Gudh them nade om thess haffde varit vijss!
Han them hade hoilit för äle, k)
Ok sannelika giordt aff them träle.
Nu gör sik Svenske gamman,
Ok gläde alle tilsamman,
Ok lofva Gudh af alla macht,
Ok säya til honum theras acht!
Nu Trotte Karlson plägar K. Christiern vtsän da,
Pa Brunkaberg fick lian sin ända.
K. Christiern drog til Calmara ater,
Illa handterader ok sva illa later
tians största Skipp komme i stora last,
För storm hugge the aff thera Mast;
The komma in til Heylc,
Ther lethe the sik feyle:
Konung Christiern til Danmark far,
Stor Sorg han i sitt hierta bar.
Her Steen kring om Sverike rijder,
Ok snart honum til Kalmare lijder;
Fonga gaff han dag,
Ok skreff them theras lag,
Holste, Danske ok Svenske vare the,
Som matte grata ok inte lee;
The ropade bade jämber ok vee,
Ok ther til hafva the sputh ok spee.
Marskin i Danmark monde illa gaa,
Her Claviss Reenov /) var ok gripin tha,
XII Riddare ok än flere
Frijborne Män vare än mere ;
Her Anders Nielson med mangom Dänom,
Her Ture Stureson m) med mangom Svänom;
Ok Her Steen til Kalmara reed,
Ok
Ï) RönnoW.
rii) Lege: Tureson.
II. 45.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.