CHRONICON RHYTHMICUM MAJUS.
I75
Juliet the "ville theras Hustru skämma, thet
skulle the tha fa see,
Tolkin ord the hafva ond grund,
Ty kom ther aff stoor afvund.
Thetta var sva talat förvist
Holket jak skrifver uthau arga list,
Ville Konung Christiern mik sätte,
Tolkin ord skulde han rätte,
Sva matte han halla sin Borg
Ok boo i Sverike uthan sorg.
Konung Christiern matte tha lekaväl Her Steen
sköta ,
Ok bad Her Torde g) skulde hoaom snart möte,
Fick honuin tusande Män, *
Bödh honum ey vara seen.
Han drog opp i Fiädrunga Land,
Inte gick honum ther illa i hand,
Her Steens Häär han visseliga förslog,
Ok fram om hans Häär dros ;
Thet honum sva be qvämer,
At han drog Stockholm nämer ;
Han leet thet ingalunda
Ty drog han til Rothasunda. h)
Thet ma jak sigia med skäl
X.M hade han ther val:
Til Roden sände han sin Breff,
Ok the skulde komma han böd ok skreff.
Tha the thet i Stockholm hörde,
Hvar sik om annan rörde,
Hvar Borgare til androm sade:
GÖrom nu oss alla glade ,
Nu far Konung Christiern skam,
Her Steen vil nu komma fram.
Thet monde the ther med ände,
The XIII.C til Her Steen sände,
Alle blanke som en Ijs,
Ok bade them vinna prijs:
Ok the giorde Fler Steen thes vijss
Thet Konungen vilde honum sia med Rijss.
Ther vare HofFsväne måste,
Ju the alla valdeste ok bäste:
Litet ther epter jak thet sporde
The vare.som sökia torde.
Fler Steen them med glädi unfick,
Ok tädan strax ok nämaren gick,
Ok leth sik fran Rotaberg lijda,
Ok vilie i Yrfva i) the natt blifva :
Han laa ther ena natt eller tva,
Ån ville han nämare gaa.
Huru opta jak thet sporde,
Thet K. Christiern ok Däner sade thet han
ey n ärmaren torde.
3. SLAGST VIT) BRUNKEBERG BROELI-
27M BRUXKEBERGEXSE.
H an skr elf K. Christiern til ett bref eller try,
Ok bad honom fra Stockholm fly,
Bad honum läggia sin Skip i Diurahampn
Åller honum hände fly med skam.
Han motte ther oppa Jyta,
Her Steen vil hans Skärma bryta,
Konung Christiern svaraden samma stund,
Ok rätt alf hiertans grund :
I/t hoore dat i dys sent stunde,
Oppa dht hil ge Fy wunde , a)
lk mag er komen in groter noth,
Unde er lyden den harden doth
Er wan ik dat wil dan
Hymen dyssen plan;
Ik heb be dat gehört gesagen,
Unde vagin for Herre und Forsten klagen;
Knechte willen Herren vordrywen
Unde sylwe Herren bliwen.
Ik s egget nu for war en, toy willen unse herde ror en,
Und Ridder Sande ff orgln skal dat Baner fårin.
Her Steen fick sva ämpne
At dagen elfter sin Fläär tilhopa stämpne.
Ok beslaar b) alla sina macht
Ok förklager för them sina acht;
Jak vil ey länger med Konung Christiern
daga, c)
Jak achtar nu strax til honom draga,
Vilin i med Frijd i Sverike boo,
Tha magin J i dagh mik halla troo,
Ok vilin i med arom lifva,
Ok alla i Sverike blifva;
Tha matten 2 nu alla fasta staa
Ok ingen fran androm i dagh gaa:
Mik är thet tilskrifvat ok för vissa sagdt,
Thet vij fa am an mera macht;
Heter jak Her Steen ,
I dag skal jak ey vara seen,
Jak skal i thetta kijfF
I dag vaga mitt lijflP!
I skulin see jak vil göra mitt bästa,
Vaga bade LijfF, Svena ok sva mina hästa:
Ok framdeles han mera sade,
Jak vil afvärja Sverikes skade,
Konungen, Däner, Dravanta ther til
Jak ey spara eller fryckta vil.
Vilin i alla göra sva,
Sva mottom vij strax nämaren gaa,
Ok följas ath alle i sänder:
Vilin i sva göra, tha rakkin opp idra händer.
The vare i hiertat alle tröste,
Ok svarade alle med ett röste:
Vij viljom alle göra sva,
Med Gudz hielp alle fasta staa;
Vij viljom vara saak för Gudi klaga,
Ok i Gudz nampn a stad draga.
Thera hierta var utlian tunga
Ty begynnade the alle siunga,
Ok
g) Lege : Trotte.
h) Rotebro, diversorium duobus Stockholmia
distans miliaribus.
i) Järfwa, villa dimidio milliaris a Stock
holmia.
d) Quinque vnlnera Christi.
b~) öfyerräkoar , compulat.
c) Dagtinga, pacisci.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.