173
XXXII. STORA RIMCHRÔNIKAN.
Thet han strax monde Slottit faa:
Ok skedde thet uthan alt svik,
Thet han HölVitzmtnsdöme i Sverike fick,
Förty Rijkensens Radh thet sporde,
Thet han moot Fiende strijda torde.
Then tijd Konung Christiern thet spör,
Han sin Här tilreder, som han ok gör
Ok vil hvaske Gull eller Sölfver spara,
Förty han vil til Sverike fara:
Han reder Skipp bade sma ok stoor,
Ok thet oppenbara svor,
Han ville Sverike ater faa,
Falle thet huru thet kan gaa.
Sva far han a stad med mykla macht,
Med mykit Folck ok stora krafft,
Honum fölger Erik Karlson, Trotte, Iwar
Green,
Ok förmodde sik inte meen.
Her Steen drog til Calmara med sin Här,
Til honom kommo the som bodde fierre ok när,
The monde honum illa svara,
Ty monde han tädan fara:
LX han lade pa Klekkeberg fasta,
Ok let sik sva tädan hasta.
Konung Christiern later sik väl lijda
Ok strax til Kalmara glijda,
Ok lade sin Skipp ther alla,
Ok ville med Borgara i dagh halla:
Her Magnus Green hafver Slottet inne,
Sva htet thet han kan ther vinne:
Konung Christiern för Klekeborg drog,
Ok thet alt niderslog.
Ther var Her Stens Svena oppa ok ey manga ,
Them tog han tha til fanga.
LXX Skipp hade han väl,
Holkit jak ma säya med skäl:
The Svenske med sma Skipp före fore,
Konung Christiern epter foor med the stora ;
Han kom om Julius Manade X. dag,
Strax var ther aff inte slag:
Ridderlika han sik tha stälte
VicLh Vanxöö sin Ankare niderfällte.
Rijkensens Radh i Stockholm är,
Biskopa ok Prelatar vare ther när,
The daga tilhopa VII vickor eller VIII.
Thera tal faller inte til motta:
Om Morgonen bittijda om S. Egidii dag, c)
Til Norramalm drog han a stad,
Hade bade inodh ok stort hopp,
Ty slog han sina Skirma opp:
Jak vil tliet för ingen döllia,
V. tusend väpne monde honum följa,
Han leth sik mykit hasta,
Ok leth sina Borg byggia full fasta.
Flan fan nogra nye funder ok var ey seen ,
Opreser Rysskorga opfylte med sand ok steenj
Han skickade mange Byssor stora med alla,
Then
c) Die 1 Septembre.
Med Christelig Seder ok rättvijs Lag:
Svenska ville jag alltijd val,
Ok achta at them skulle skee ingen oskäl,
Aff all menige Man hade jag godt tycke,
Til Krijg och Örlig bästa Lycke.
I Sverige var sâ gode ähr,
At Span Rogh för 5 hvijta a) monde gâ,
Span Korn 4 hvita eller en Skilling galt,
Så var på alt annat som ta var falt: b)
Löduge Mark SilfFman tå för 8 Marek fick,
Lodet för 10 Skillinga gick, c)
Par Oxe the som vore väl huile,
Värde 8 Marek, the ey mera guile,
Kött och Fläsk vthi then stund,
Ey mera an 6 hvijte stod hvart Pund,
Oppa aldrahanda var god tijd,
Hvar motte sig glädie och vare blijd. A)
Her Erik Nilson monde thet illa behaga,
At jag skulle vid Rijkit taga,
Han var then förste som togh til vrede,
Ok svor ther oppa med mänge Ede
Om thet kunde gå efter hans vilja,
Han skulle mig fra Rijket skilja:
Han tingade med Reekboerne och the andre
ther näst,
Och samblade en Här som han kunde bäst,
Ok til Vpsala Elf han sedan drog
Och lägrade sig oppa then Skog:
När jag thet hörde, redde jag mig vedh,
Och kom sä dragandes aif Dalan nedh:
Vid Opofva Elif vij mötas then tijd ,
Och begynte ta en mächtig strijd:
Her Erik miste ther mången man,
Han rymde med skam och intet godt van,
Mange Bönder rymde på Isen nedh,
Ok then var kleen och sanek ther vedh,
Med Folck och alle neder i grund,
Stoor jämmer och ömko var then stund,
Ey hade thet kommit i tolken våda,
Hade the ey låtit sig aff Her Erik förråda,
Han drog them vth med fager ord,
Och stämplade tolket inbördes mord:
Hade the heller hemma varit,
Visserliga hade the ey så illa farit.
Illa tilfredz ther monde jag vara,
Jag såg the fähige Bönder så fara
Så bleff Her Erikz Här förspilter,
Ok Her Erik blef af the reso stilter.
Fle-
a) En mark silfver 8 mark penningar = 16
lod 160 skillingar. En skilling 4 hvita. 1 mark
penningar 2 Riksdlr. =; 20 skill. — 80 hvita.
b) Codex 12:
Besthe köpp som man wille haffwa
Wtaff Gudi war thet besynnerlig gåffwa.
c) i Skilling — 2 skill. 10 r:st. 1 .Hvitten =-
8 och ett halft öre.
d ) Codex 12 :
Salt och lnvmble kom här nog
Ty att manght godt Skepp hit til Sverige drog
Med alrahanda, som man kunde begära
Aff hwiiket riket kunde sig wäl nära.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.