i y o
XXXII. STORA
RIMCHRÔNIKAN
The rijdhu ok motte the väl migha, i)
Ty Gödka Varg var gripin aff ena Legapigha:
Qvinnor tager theras Häst ok Harnisk ifra,
Ok nionde, them med Rockin slaa.
Erik Karlson nu mag tu thet lära,
Tin Hustru bär ey Crona i ahr med ahra,
Sia nu opp hand om tu kant vinna,
Skam gör tik en lego Q vinn a.
Tba Erik’ til Linköping kom fram,
Tha fick han än större skam :
Manga foro ther svara illa,
Sva med skam monde han then leek spilla.
Han reed tha til Danmark a nödhz vägna,
Förty honom ville ingen hägna.
Hommodh ok stort öfverdath
Göre siällan en ärligh staath;
Tu försaag en godan leek,
Tha tu fra Konung Karl bortveek,
Hade tu bijdit ena litzla stund,
Vist hade tu varit Marsk uthan all arga fund ;
Ok thet siger jak tik förvist
Vthan all arga list:
Togh äst tu aff Tokt ok Sinne en ärlig Man,
Ok för Fiende väl strijda kan.
Gudh gifvi tik altijcl vinne,
När tu moot Sverikis Fiende vänder til sinne!
Gudh tik gifvi goda krafft,
När tu moot Sverikes Fiende vil strijda med
acht !
Nu var Konung Karl väl til mode,
Thet thenne tva Riddare med Dala fast stode.
l5. K- CHRISTIANS INFALL I SVERIGE. R. CHRI.
S TIA XI IX SVECIA M IRRÜPTIO,
jSfu madan sva thetta i Sverike händer, a - )
Konung Christiern sin Här til Sverike sänder,
Ok ther til beläde Örasteen,
Ok til honom drog then vnga Riddaren Her
Steen.
Her Niels Sture moot annan Hären faar,
Ok med honum en mäktoger Skar,
Tha Her Steen Sture för Örasteen kom,
Tha tedde han sik som en Riddare from,
Han slogz med Konung Christiern och giorde
vänninga tva,
Lijkaväl monde han Konungen aff marken slaa:
Han begynner annan tijd strijd at lära,
Ty ma han sitt nampn med ära at bära:
Han heter then unga Riddaren Her Steen,
Sik i strijd at bruka är han ey seen.
Mera Mandom hafver han med ära bediifvit,
Som här star äpter skrifvit:
Konung Christiern sknlde tha markena fly,
Ok alle med honum rände undan som molnsky,
XXX. ok C. vare slagne döde,
Thet giorde Konung Christierns hierta möde.
Her Erik Niper, Erik Karlsons Stiffader var
Svensker Man,
Han vart ther ok slagen med stora skam:
Sidan kom ingen för Örasteen,
Ther Sverike tordes göra meen.
Mang stoor Örlig ok sma
Monde i Sverike manga stadz oppe gaa.
Huru Axavall vardt niderslagit,
Ok Ringstadaholm var brändt ok tagit;
Iluru Her Steeu ok Her Niels för Calmara
laa,
Ok kunde thet ey ather faa,
Huru Slagit stod vid Fernabroo,
Ok sva vid Örabroo,
Ok annat tolkit meer,
Gudh gifvi thet ey mera skeer!
Ok huru manga monde thet bedrifya,
Thet kan jak ey länger at skrifva.
Ty vil jak thetta lata staa;
Ok ther til öfverslaa;
Förty thet är nu sider,
Aff mangom ordom leds en man vider,
Ok för ty the mane i Sverike lifva,
Som thetta lata här effter skrifva:
Ty vil jak ater vända,
Ok göra här oppa en ända.
CONTINÜATIO III. AB ANNO 1 - 4/0 AD ANNUM l488.
1. STEN STURE RIKSFÖRESTÅNDARE. STENO
STURE REGNI MODERATOR.
Hjelp nu Gudh ok Varom Fru,
Nu skiljes Rijkensens Radii i tu!
Illa kan thet Rijkit staa,
Ok siällan väl i hand gaa,
Tha the ekke hallas i händer,
Rijkensens Radh alla i sänder;
Sva mene thet tha tilgaa,
i) Urinam mittere, vox apud Smolandos
gdhuc usitat».
Thet the skiljas i Rotha tva.
Rycktet gick kring Rijket svavijda,
Thet the vare manga pa bade sijda.
Her Erik Axelson hade med sik meer än en,
Her Niels Sture, Her Göstaff Carlson ok Rid-
der Her Sten,
The ok sva manga i Sverike boo,
Ther alla ärliga hullo thera Riddare troo.
Nu ingen Örtagard är sva fager,
Med
a ) Codex 3. MCCCCLXX.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.