l68 XXXII. STORA
l4. K. CARL KALZAS IFRAN FINLAND. REX
CAROLUS E FINLANDIA REVOCATUR. STEN
STURES OCH ERIC CARLSON VVASES BE
DRIFTER. REX GESTÆ STENONIS STURE
LT ERICI CAROL I VASE.
Ther näst kom ibland Almogen ett stort gny,
Ville thet Konung Karl ey skulle länger sitt
Rijke fly,
The honom Breff ok Bodh opta sände,
At vara snar ok gÖran snaran ände:
Han kom ok monde med Her Erik Axelson
daga,
Gärna ville han Stockholms Slott hafva,
Han skulde Slottet fran sik faa,
Om han ville frij i Stockholm gaa.
Konung Karl Slottet ater tog,
Alt thet han kunde han tijt drog.
Landit full honum tilhanda:
Ey kom han än tha aff sin vanda.
Her Niels Sture aff Västraas stod tha fast,
Sva foor han omkring med ena hast;
Erik Karlson Konung Karl sin Troo sade,
Thet han ekke hult, thet var skade.
Kon. Karl gaff Erik Karlson Harnisk, Pen
ningar ok Gull,
Thes häller var han honum inte hull;
Therföre hafver han stora skull,
Ty han strax Konung Carl under ögonen full.
Nogot kan thet fuller valla,
Thet han sina Troo ey ville halla;
Jak förnam thet aif een mund, a)
Ok sva aff ett hiertaus grund,
Dock effter han ekke hult sina troo,
Med ett ondt ryckte skal han i Sverike boo.
Konung Karls Dotter Magdalena,
Var gripin i Vastena allena; b)
Hade Konung Karl kommit fram,
Vist hade honom skedt samma skam;
Illa monde Konung Karl thetta behaga,
Ty ville han strax til ryggia draga.
Ater rijder Erik Karlson i Fiadrunga Land,
Ok ännu gingo the honum tl hand,
Han hade om sik stora vacht,
Ty han redh med stora macht.
Konung Karl far nu see hvart han är Vänder,
Til Vpsala draga the alla i sänder;
Stockholm, Rödben ok Töör, c )
Dalekarla ok hoo thet spor,
The monde med Konung Karl halla,
Ok honum sin Herra kalla.
Ther sampnades Här paa bada sijda,
Erik Karlson ville i Vpsala bijda:
Her Boo Dyre Konung Karls Höfvissman ok
en Dandeman,
Han honum möter thet snareste han kan,
Folck ok Här a bada sijda,
a) Contemporanei auctoris indicium.
b) Codex 5: MCDLXVII1.
RIMCHRONIXAN.
Ingen ville med annan strijda;
The sätte i stund ok dag,
Ilvar skulde androm pläga Rätt ok Lag,
Hvar thera pröfver sitt bästa,
The thera Ord med Breff ok Insigle fästa,
The fore med List ok onda kast,
Ty stod thera dag ekke fast,
The giorde ny fund ok falskan lag,
The sätte en dag til XIII. dag :
XIII. dagar skulle thet sva vara,
Her Boo ey skulle bära fara.
Her Boo Dyre lät sin Häär bortfara,
Ok meente sik felik vara,
Han vilde sin Ord ok Breff halla,
Ther med hälsar han them alla,
Ok redh sva tadan i samma stund,
Ey länger än til Flöta-Sund, d)
The strax aff Upsala drogo,
Ok honum pa bakin slogo;
Manga Fanga fingo the tha,
Ther the monde bade grijpa ok slaa.
Tha Her Boo Dyre saa tolkin leek,
Han listeliga fra them veek,
Han pröfvar all sin kast,
Ok rande som han kunde fast:
The kunde honom ey vinne,
Ty the kunde honom ey opfinne;
Thet ar ey än alt här med giordt,
Mycket komber här aff thet hafver jak spord t
Strax Beka ok Södhermannaland
Gingo Konung Karl iil hand ;
Rodhen, Dala ok Stockholm mäder,
Gudh all ting til en tijd städer.
En unger Riddare, heter Her Steen,
Var theras Höfvitzman ok var ey seen ,
Han sampnar XX.M än ther til VII.
Huru thet vil gaa, faa i höra nu,
Ok än II.C Hoffmän the bästa,
Med Harnisk ok goda Hästa:
Snäninga, Fiädringa med Erik Karlson vara,
XXX.M ok bare inga fara,
VIII.C Hoffmän ther til,
Thet som jak sigia vill.
Then tijd the kommo tilhopa,
Begynnade en Förrädara ropa,
En aff Her Steens Häär var han,
Ok ville göra Her Steen stoor skam,
Ok ville pa sin egin Höfvitzman slaa,
Ok see om the kunde honum grijpa eller faa.
Tha Her Steen theiina Tijdende fxck,
Ath Dala letli han lijda sik.
Manga begynna ther vider skyggia,
Ty Hären drager all til ryggia.
Rodzmän reste tha en Häär,
Ok kom Erik Karlson thär,
Tha motte the alla fly,
tu
c) Söder törn, pars Sudermarmiæ.
d) Fr et um Vpsaliæ propinquum.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.