CHU O NIC O N RHYTHMICUM MAJÜS.
Tlie achtade göra lionum meen ;
Til Her Niels Sture full än en,
En unger Riddare ok heter Her Steen, k )
Her Niels Stures Tienare i Arboga vare ,
Lago tiler som andra Dare,
f I he gafvo a Her Erik Nielson inga acht,
Ok ekke tänckte a bans macht:
The varda alla gripne ther,
Bade the som vare fiärre ok när.
Sidan rijdu the uthan fara,
I Sverike hvar the ville vara;
The fmcktade för Her Erik Axelson ekke stort,
Ty rijdo the in för Norra Port,
Ok sätte i dagh med han,
Staa sva länge som thet kan.
Ther näst lönliga sände the til Hälsingaland,
Ok gripa alla Her Niels Stures Tienare sik
til hand;
The gripa fran Iionum väl hundrade tu,
Sva gick honum i hand som i magen höra nu!
Her Niels Sture oppa Kopparbergit var,
Ok thenne Tijdenden medh sorg förfaar;
Han sampnar Kopparbergz drengia med en hast,
Ok letli sik tijt lijda full fast,
Han brukar tha sina händer,
Ok grep theras Tienara alla i sänder,
Hundrade ok än meer,
Om en morgon otte thet skeer.
Om Varen ther äpter näst, /)
Kom Erkebisko pin igen ok Danske mäst,
Belade Her Erik Axelson inne,
Ån togh the litet kunde vinne.
i 5. IWAR AXELSOX TOTT EMOT ERIE NILSSON
OXENSTIERNA. IVARI AXELII TOTT CUM
ERICO NICOLAI OXENSTIERNA CQ SFL1CTUS.
H er Ifvar hans Broder afF \ issby faar
Ok sampnar i Sverike en storan skaar,
Her Erik Nielson ok han,
The först möttes i Närke , lier Iwar vann ;
Ok drog sva til Stockholm tädan,
Å laa Biskopin med Däuom för Stockholm
xnädan.
Her Niels Sture foor til Upsala nider,
Ther gafvos alia Fiädrunga vider,
X.M sampuade varo i ty,
The motte tha alla bortfiy,
Ok rymma med skam ok last.
Erik Karltzon var theras Höfvitzman,
Thet säger jak idher nu försan;
Han talar til Erik Nielson som för H. Iwar
veek:
Broder, vij hafvom vunnit thenna leek,
Her Niels Stures Tienare äre vara fanga,
Hvat the äre faa eller manga;
D Sture, regni postes Moderator.
/) Codex 5. MCCCCLX\ II.
o) Potiuss Grönborg, in Mælero lacu prope
Jak vil moot honom manliga strijda,
Ok the Kolare-Drängia til ryggia drifva.
Litet epter vart han ther viss,
1 ne kommo dragande blancka som en ijs,
Erik Karlson säger, hvem hafvom vij gripit
til fonga,
Medan Her Niels hafver HofFsvena sva manga?
Her Erik Nielson svarar med hast :
Thet äre the Kolaredrängia, the vilja standa
fast;
Hvar faa vij andra slijka,
Vist faa vij i dag för them vijka.
XIII. C vare the alle,
Ty motte the strijden behalle:
The sökte the Fiädrunga macht,
The motte vijka som nu är sagt.
Tha Biskopin thetta sporde,
Plan ey länger bijda torde,
Han drog til Kalmara tha,
Bade med stoor Skipp ok sma,
Erik Karlson, Iwar Green , Trotte , ok andra
Riddara,
Thesslijkes giorcle the ok sva.
Tha vilde Gudh skilja Biskopin fra sin vanda,
Ther i Kalmarne gaff han opp sin Anda:
När bada Biskopana vare döde,
Ey lago Biskopsdömen förty öde.
Nu rijder Her Erik Axelson i Sverikis Rijke,
Ty Biskops Slächt motte vijke;
An monde thet snart omkring gaa,
Ty bleff thet ekke länge sva.
Sommaren ther epter kom Erik Karlson til
Fiedrunge land,
Ok alle gingo tha honom til hand,
Han rijder ther med macht ok monga Hästa,
Ju the skönista ok ju the bästa:
Manga vare och til foot,
Ty ingen skulle vara them a moot.
Her Erik Axelson tycker thet vara illa,
Han ville thet nider spilla.
Han stiger i Land vid Krona-Borg, a)
Sinom Fiendom til stora Sorg;
Pa Nyssa Skog b) möttes the alla:
Erik Karlson kunde ey Skogen behalla,
Han motte Hy tha för Pijl ok Byssa,
Thet siger jak nu för vissa.
Erik Karlson, Pier Erik Nielson, Trotte, Iwar
Green mäder ,
The hnga tädan snart väder:
Ok spordes thet sva vijda,
Thet the låto til Kalmara glijda:
Her Erik Axelson, Pier Niels Sture, H. Gö-
staff Karlson ok än meer,
Knut Posse, Stockholms Borgare vare ther,
tha thetta skeer.
i4.
Enecopiam.
b) fisc silya jam temporis edacitati ces-
sit.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.