1 66
XXXII. STORA RIMCHRONIKAN.
Her Nils Sture honum folgde tha,
Han fryckter Biskopin skat honum slaa.
Then tijd the komma til Stigasund, d)
Ther blifva the ena stand,
Her Erik, Her Niels the skildes ther vider,
Then ena foor opp, then andra foor nider,
Then ena foor Söder med myckla lost,
Then andra Norr med föga Kost;
Her Erik for Söder med hundrade try,
Her Niels med Otta Svena til Pynninga by,
Ok strax tädan ock til Galla Land,
 huru honom nu gaar i hand. •
Han grep ther BiskopzFogthen med ti än ar a alle,
Manga fick han som med honom började halle ;
Han fick ther Biskopshasta,
Ok ju the alle bästa,
Järn skattin, Skin ok annat ther til,
TheEär sant jak sigia vill:
Tha man skal nöd drifva,
Fatiger kan väl rijker blifva.
Biskopin uthsänder III.C til Skip ok Häst,
Badh them fara som the kunde mäst,
Bödh them slaa, gripa ok ingen spara,
Hvar the Hcr Niels Sture funne vara.
Han gör i Gäfila inga dvala,
Han drog strax opp i Dala,
Häst, Harnisk, Yärja hade han nogh,
Holkit han aff Biskopin togli,
Sva matte Her Erik Nielson e) fly
In til Västraas by.
Her Niels Sture giorde honum theime vanda,
Förty Dala gingo honum til handa,
Han opreste strax en storan häär,
Ok fullöl ja Her Erik Nielson livar han är.
Mädan thetta skeer som jak nu rörer,
Her Erik Axelson en annan väg körer,
Han kom til Stockholm ater igen,
Ån är thet nogrom til meen;
Sva monde han thet med ordom gaa,
Thet Her Erik Axelson monde Stockholm faa,
Med List, Trug ok Biskopens vanda,
Förty lians Tienare vare ey tha tilhanda.
Mädan drager Fl. Nils Sture för Västraas borg,
Ther fick Erkebispin aff stora sorg ;
Her Erik Nielson med Biskopenom hult,
Ok nu thet samma vult,
Han drager in til Orabroo,
Med q vi j da ok stora oroo:
Aled hullo Närker, Akerboo Häradzmän,
Snäninga, Fiädringa, Aland ok livar ok en,
Ok sampna ther en storan Skara,
Ok begynner mothe Her Niels Sture fara :
Her Niels drog honum a moot,
Thet snareste han kunde foot för foot,
Hvar giorde androm stort qval,
d ) Stäke.
?) Oxenstierna, v. Stiernman, Höfd. Minne,
g . 175.
/) Han svor, at han ville öfvergifva det,
Förty the hade a Folck myckit taal;
Vid Kolbäckz Broo monde the tha liggia,
Ok hvar fast moot androm byggia ;
Ther medBysso ok pijl giorde hvar androm
skada,
Förty ingen kunde öfver Elfvena fara eller vada.
Tha Fler Erik Axelson thetta spör,
Han reder sik til, som han ok gör,
Ther med myckit Folck begynner lian a stad
draga,
Ok sin Här millan bade Härene lade.
(
The foro til honum pa bada sijda,
Om tvong monde the badhom qvijda:
Vart tha sva ändt the skulde til Västraas draga,
En felig dag millan sin daga,
The dagade en dag, the dagade tva,
Her Niels Sture monde Slottet faa:
Her Erik Nielson skulde blifva vid Orabroo,
Med goda hvijla ok stoora roo;
Her Erik Nielson thet noduger giorde,
Förty han ey annars torde.
Tha Herrana oppa dagenom vare,
The för Almogen stora fara bare,
Dalakarla sampnas rued myekin macht,
Med varia ok stora krafft,
Ville strax vid Slottet blifva,
Om Flerrana skulde lifva :
Flerromen vardt illa til moda,
Förty the epter the ra dödh stoda;
Thet motte vara vthan ijla,
Fingo strax Slottet med stora hvijla;
Var thetta ra dh eller ok ey,
Jak siger hvaske ja eller ney.
Erkibiskopin til Stäkit foor,
Han ville thet vräka, sva han thet svor!/)
Erkebiskcpin strax til Danmarck drager,
Ok sina nödh för Konung Christiern klager
Med svik ok list är jak besnarder,
Her Erik Axelson är mik listelika barder.
Käre Fader, varin ekke vrede,
Tager för ider inga lede,
Viljom vij läggia här a goda boot ,
Ok gifva ider Läkedom til thenna soot:
Staan i fasta med idra Vänner,
Om i mik thet med troo ath mener,
Jak vill med Mackt, SÖlfF ok Gull,
Vara ider til liielp bade troo ok hull ;
Vij hafvom än nogli Slott i Sverge,
Vij behöfvom ekke än mykkit sörge:
Aled tliesse stora ok starka tröst,
Var Biskopins sorg myckit löst.
Nu hade Her Erik Nilson ok sva Her Niels Sture
Acht ok Tröst a sine inmire ;
Erik Karlson g) Trotte Karlson h) ok Ifvar
Green, i)
The
Iilud se abjeeturum jurabat.
g) Wase.
h) Ejus fräter.
i) Magni Gren filius.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.