\
t
1 64
XXXII.
STORA RIMCHRONIKAN
Thy raagom vij sputta ok säya twy!
The skildes ath alt med en hast,
Theras Kärleeks band tha sonder brast.
IO. ÄRKEBISKOPEN ÅTERKOMMER VTUR TA N.
GENSKAPEN. ARCHIEPISCOPUS E CAP TI VI
TA TE RED UX.
Biskop Kätel strax til Danmarck skreff
Til Konung Christiern mang breff:
Käre Herre , vilien i oss var Erkebiskop åter
sända ,
All ting skulo än fa godan ända ;
Jak svär thet a mina troo :
I skulin än en tijd i Sverike boo,
Förty thet är min vissa ackt,
Konung Karl skal mista sina mackt,
Ok skulin i Sverike at er faa,
Om jak lifva maa ;
Konung Karl villiom vij ett Slott at gifva,
Ok lata honom i Sverike at blifva.
Konung Christiern var til red» ekke seen,
Han strax Erkebiskopin sande uthan meen,
Förlijkade sik väl med han,
Ok draga til Sverike alt thet han kan.
Biskop Kätel var ther til glader,
Varen väl kompne min käre Fader,
Varen välkompne til idert Rijke,
Konung Karl skal ider än en tijd unvijke!
The strax samnade Folck, ok inonde til Stock
holm rijda,
Ok ville med Konung Karl med mackt at strijda.
Ganska underliga gick thetta til,
Å hoo thet höra vil:
Åntogh Dala, Rodhin ok menuga SverikisLand
Hade Konung Karl gangit til hand;
Lijkaväl vart Stockholm belagt a)
Pa nya med baada Biskopz macht,
Ok skedde thet om Vinters tijd,
Thet the tilhopa förde strijd
Oppa Ijsen vid Grabrödra Holm, b)
Vthan för Vakena som man väcker för Stock
holm ,
Ån tha understundom är hvar androm harder
Hvar som vil han förvarder. c)
Paaleska Junkar med Konungen var,
Ån tha han var i strijd bade snill ok snar,
Han heet Junkar Niclis en ärlig Man,
Med honum C. vordo grepne försann.
The Svenske flydde i Stadin in,
Med sorgfult hierta och bleka kinn,
The bode Biskopin standa tha fast,
Ok vinna thessa strijd med ena hast.
Ther motte Konung Karl daktinga med sorg,
Ok bleff glader thet han fick Rasaborg:
Konung Karl motte pa sin Knä falla,
Ok beddes nadh thet han motte sittlijfFbehalla,
a) Codex 5: MCCCCLXVI.
ti) Riddarliolmen.
O Herre Gudh som all ting seer,
Tu seer huru theras hierta leer!
Thet skeer opta then som leer han faar grata,
Ty skulle alting hafva goda mata,
Ty thet skeer opta afF Gudz radh,
At han näpser then han har kär med sin nadh.
Nu fick han skäl at Rasaborg,
Ok foor han tijt med hiertans sorg:
I vägen fick han hinder stort,
Han full honum under ögonen Biskop Kort, rf)
Mang ting motte valla,
Förty han monde med Konung Christiern halla.
Biskop Kort ey achtar annars Biskops breff,
Vthan hardelika mote Konung Karl skrefF,
Ty motte Konung Karl i Svartbrödra Clöster gaa,
Sva länge han monde Slottet faa.
Biskop Kort ok Konung Karl the daga millan
sik tha ;
Biskopin skulle Konung Karl Slottet faa.
Konung Karl talar kärliga ok väl.
Biskopin svarar honom uthan skal •,
Ther talades the vider the kommo til kijff,
Hade Konung Karl ey Slottet fangit hade han
mist sitt lijff.
Sidan Konung Karl Slottit far,
Han hade thet i tva eller tree aar.
ii. nies sture antager sig k. cares for
svar. NICOLAUS STURE DEFENSIONEM R.
caroei suscipit.
Erkebiskopin i Sverike rijder ,
Ok motegang ok sorg nu lijder,
Biskop Kätel doo honum ifra,
Thes b ätter monde honum i hand ey gaa.
Her Erik Nielsson hafver Västraas ok Öra-
broo inne,
Hoo thet vil höra han varder thet minne.
Erkebiskopen räddes för ingen Sverikis Man,
Alla radde ok styrde han.
Ån var en fattig Riddare a macht,
Pa honum gaff Biskopin inga acht;
Thet skeer opta at stora Vagna falla omkull,
Störta pa en Tufva ther under är mull,
Ok en liten Tufva fäller en stoorVagn nider,
Ok the i Vagnen sittia falla ok gifvas vider:
Ty skal han med Kärleek ok späkt fara,
Som länge achtar Herre vara.
Thenne fattige Riddare sätt öfver een sijda
Ok ville med ingoin strijda,
Å hvar thenne fattige Riddaren var eller är,
Togh hade han i sitt hierta Konung Karl kär.
Erkebiskopin opväcktes ok tänekte a han,
Mane jak ok skulo rädas för then Man,
Mik hoppas i Gudz nampn,
Then Mannen gör mik inga skam :
Han tänkte oppa han dag ok stund,
Ok
c) Ser sig före, sibi providet.
d) Conradus Bize, Bpiscopus Ab o ens is.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.