XXXII. STORA Ti IM CHRONIK AN.
162
Konungen sade: do my hir dyn ysserin hoth ,
Goies Vunne o) see skede tmj nil doth!
En sköt til med ett Dala skott
Ginom Konungsens Hatt uthan spott,
Dalakarla ropade: ska ok skint,
Sva motte han fly afi' Skogen uth.
Konungen kom ater a släta Marek,
Ok sade : mik tycker Dala är här för starck,
The drogo tha fram alla, blanka som en ijs,
Ville tha alla vinna pr ijs ;
Ther ö Sides Hofvärck pa hade sijda,
Snart monde Konung Christiern at v ästraas lijda 3
Ther skedde tha nogot, thet var ekke väl,
Ther skötz sva mang dagelik Man ihäl:
Sara vordo manga ok motte fly,
Ingen vart tha gripen til fanga i thy.
Konungen leet ath Stockholm glijda,
Biskop Katel ok Dala leet snart kpter lijda j
The komma nider med storan här,
Ok spordes före hvar Konung Christiern han är:
The helade Stockholm ok tha,
För bade Porta the lata theras Baner utsla,
The svoro än tha alla i sänder
The ville Erkebiskopen ater hafva med op-
räckta händer*
CobEX. J. BuREAKi
V idh Harakär skickade vij vår Häär,
Ty K. Christiern var hart när,
Vid vägen nogre Ladur stode,
Pä then tijd voro the Almogen gode,
Ahnogen stodo ther inne tyste,
The Däner ther a!T intet viste,
The meente fögo folck för them vara:
Ty foro the tröste uthan fara.
När the kointno fram sä när,
Her Steen Sture mötte the ther,
Jag kom ok i samma tijd,
Så begyntes ther en mächtig strijcl 5
GJafven bruste ok Sverden skrulle,
Mänge Däner döde af hästen fulle,
Ther var hade gnall ok gny,
The Danske ville ta gärne fly.
Tå kömmo the Bönder i Ladurne Voro,
The tryckte pa the Däner svâre.
Ther störte både Man ok Häst,
K. Cliristierns Folck blelf slagen ther mäst:
Någre blefve grepne och ey mänge,
The gladdes vij ville taga them til fånge.
Konung Christiern förmåtte ta ey länger strijda,
Vtlian snart ath Västerårs monde han rijda,
The hade ey bâtât alt thet bäste,
Blodug ok sââr voro lians Hoffmän ok Häste.
Han redh in pä Västerårs Torg,
Ther steg han aff i bitter Sorg,
Ingen stadz torde han gänga in,
o) Dei vulnera! me mortumn feriunt.
p) Curatus ecclesiæ Gryta Vplandiae.
q) Sjudade, kokte öfver, ebulliebaut.
Vthan bleff vthe på Torget i thet sinn,
Ther lät han sik hämpta Maat ok Drick,
Sä at han och hans Folck vederqveckelse fick»
The åte som snarast the kunde,
Ok drogo afi i samma stunde,
Ok jag kom elfter dragande brott,
Thet var som honom icke väl gatz uth.
Til Danmarck han sig skyndade med hast,
Ty han räddfes för the Svenske fast
Tilförende nionde honuiii illa förtryta,
At han skulle rvmnla for Kätil och Gryta, p)
Kätil och Gryta fast öfversöd q)
Mädan så monge störte för honom död.
Her Jahan i Gryta bar thet Rychtet stort
För then Mandom han hade giort.
Han aclitade på i Gryta-sk är,
At ingen Fiende kommer thär,
Hoo ther kom grep han til fånga,
Ok lat them alla til mig gänga.
Så lät iag göra om Landet vijda,
Konungens Fogda och Embetzmart motte alt
bijda.
Sedan lät jag bestalla Slott och Fäste,
Och vände ey ater för the opläste.
Jag lade mig om alle vinn,
At iag skulle få alla Slotten igen,
Thet också omsider gick,
At iag all Slott i mine händer fick.
Jag antvardade sedan the Slott och Fäste
Trogne Riiksens Män liälst the bäste;
Sielfver anammade iag Stockholms Slott ,
Sedan iag hade the andre uthfått.
Konungen fann tha ett anrlat sinne,
Mädan han kunne ekke sva Biskopen vinrte,
Han bemannade Stockliolm med Danske Hef
tes macht,
Med myckit Folck ok stora Krafft,
Tlie skulle taga Slott ok Stadli til vara,
Han ville sielfver til Danmarck fara,
Sampna Folck a alla sijda,
Mädan skulle the honom ther bijda.
Konungen gar til Skips ok siglar a stad nied tyste ,
Ingen var i hans Skip ther q vad aller lee lyste,
The utbe vare sampnades i thy,
Ok hade Konungen ekke bortfly:
The skönista Hingxta, Orss ok Hästa,
The skönista ok ju thfe bästa ,
Konungen leth them ath Danmarck rijda,
Ok räddes Fiende pa alla sijda.
Biskop Kätil vilJe ath Danmarck draga,
Förre ville han Stockholm hafva.
9 , K. CARL ItERKAI LAS I RTKET. &. CARO
LES IN PATRIAM INVITATES.
iskop Kätel thetta förnam i samma stund, d)
Tänck-
c) Cod. 5 . Bilrean.
Nar alt var sa kommet i Lag,
Hollom vij ena Herredag,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.