XXXII. STORA
RIMCHRÔNIKAN.
l58
Han kom til Sverike igen,
Sva hardelika begynner han til Biskopin tala,
Ok sade thet han giorde honum then skada 5
Ok sade han giorde thenne ville,
Ok ther med monde han honom storliga skylle
Thetta är alt idert radh ok taal,
At Almogin gör mig thetta qval.
Sva illa monde thet Biskopin behaga,
Thet K. Christiern ville oppa honom för Rij-
kensens Radh klaga,
Ok sade: ney thet var aldrig, hans ackt,
Förty thet var honom orätteligen pa sackt:
Han svor sva stora Eeda,
Thet han aldrig giorde thenna oreeda.
Dock kunde thet ey annars falla,
Konung Christiern let Rikensens Radh til sik
kalla;
Han för them opräknade ett ärende stort,
Thet Konungen hade opta spordt,
I magen nu alle granneliga höra,
Huru Biskop Jönis nionde Almogen oviljogan
göra,
Med sina Fogta, Bönder ok Fränder
Ok än flere alla i sänder;
At skulle the Skattin uthgifva,
Tha villia the oss aff Sverike drifya,
Ok thetta villia the göra med mackt,
Sva är thet mik opta sackt:
Thetta vil jak med Breff bevijsa förvist,
Vthan svijk ok alla arga list.
Thetta ärend it monde sva falla,
The Danske Män begynte Erkebiskopin För-
rädara kalla,
Ok vordo sva alla til sinne,
At Erkebiskopin skulde läsas inne,
Hafver Biskopin skuld ok thet giordt,
Thet hafver jak ey än försant spordt:
Erkebiskopin matte tha uthganga,
Han skulle räckia hand ok vara fanga.
Thetta Rycktet kom for Ahnogert fram,
Ok vara Svenskom Mannom til stora skam,
Sva illa monde thet Ahnoganom behaga,
Ok hvar begynner sik för annan klaga;
Twy livat skam oss Svenskom skecr,
Gudh gifvi thet aldrig skedde meer !
Konung Christiern hafver Erkebiskopin til fonga,
Vthan jäff c) komber han honom i storan
tvonga^
Illt är oss lifva ok see här oppa,
At thenne skam skal oss öfvergaa:
Thetta kau ey länger sva staa,
Thet han a fordärfvin, a) i mast monne välla,
Och j och flere mig offta tilskrefve,
At jag skulle eder til hielp b) honom fördrifve,
Ok lofvade mik huldskap ok Sverike alt fritt,
Annars hade jag ey på thetta Rijket krigt
Ma ske mik kan ok sammaledes hända
At i tören c) en tijdh eder Kapa omvända,
Som 1 giorde moot K. Carl stoor svik,
i tore ok sammaledes göra mik:
a) Codex 12. BleiF fördrefven. i) Idem: hjelpa,
Vij motte Man aff Huset uthgaa,
Bättre är oss döö än lifva med skam;
Sva skyndade livar then andra fram.
Almogen sampnade sik i thy
Ok kommo om nattena för Stockholms by;
Ingen var i Stockholm som thetta viste,
För ty Almogen foor med stora tyste;
Ån brast them litet om sinn, d)
Ok ther med kommo the ekke strax in.
Hade the htet sachtaren farit,
Vthan jäff hade the strax i Stockholm varit.
The Stockholms Män Yare alle uthan fara,
Ther med togo the sik inte til vara;
The kommo för innersta Norra Porten med
väria,
The ville Biskopm ater hafva monde the sväria :
Hade the med sik halft tu bräde eller try,
Visselika hade the faat Stockholms by.
Bonda örligh kan man ekke prijsa,
Ekke aff thera strijclh qväda stora vijsa :
Then tijdh the Bönder ekke kommo inn,
Funno the ett annat sinn,
The bemannade Brunkaberg ok Hälghans Holm,
Ok meente sva heläggia Stockholm.
Mang forfall voro ok manga valla,
Ty kunde thet ey väl för Bönderna falla.
Om morgonen arla Mässa tijdh
Gaa til Harnisk var hvars Mans ijdh;
Konungsens Män med thera Skip,
Vidh Sandbrona lade the sik ,
Sva motte the hardelika strijda,
Sva illa monde the Bönderne qvijda:
Bondahären var skilder i tu,
Ty lore the illa sigher jak nu.
Konungen redh aff Stockholms Borg,
Kring om Stadin med stora sorg,
Ok bad alle Borgare fast att standa,
Ok frälsa honum aff allan vanda.
Thetta sker som nu är sakt,
Ok Bönderne miste tha thera makt:
I Hälghans Holmis Kirkia var hundratry,
Ther hörde man sorg ok rnyckin gny,
The vorte slagna manga nider,
Ok aller Almogen gafîz ther vider ;
Vist hade the strijdit uthan gamman,
Hade the alle varit samman :
Ty vare ther monga fongne med qvijda,
The matte tha ekke längre lifva.
E11 halff dagh stod thenne strijd,
Tv motte manga Bönder mista sitt Lijff.
Ingen kunde til then andra komma,
Thet
Men jak skall i tijd laga mik vara,
Ena reso skulle i til Danmark fara
Med Skip lät jak honom lil Danmark föra,
At han ey mera skulle Förrädelse göra.
Sedan han var kommen ther,
Kom han aldrig sa säll d) här.
i) Idem addit: än. d) Idem: ålhar.
c) Tvifvel, dubium.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.