CHRÔNiCON RHYTHMICUM MÀJÜS*
Ok jak med sanning menar för eder röra;
Then för leer ok sik ey väl förseer,
Han faar illa ä huru opta thet skeer:
Ty skal ingen sitt hierta til glädi opväckia,
För än han har sprungit öfver alla bäckia,
Nu komma ther manga samman,
Giorde sik bade blijde ok gamman,
Ther vart K. Christiern valder om S. Johan b)
Ok ther med foor han aff Stockholms stadh,
In til Upsala ok til Morasteen,
Alla vara snara ok ingen var seen :
Tha vart K. Christiern krönter epter Sveri-
kis Lag
Om S. Petri ok Pauli dagh. t)
Thetta giorde sva stora villa,
Man ey än veet hvat thet skedde väl eller illa,
Meer än Gudh som alla Verldinne rader,
Gifvi oss sina värduga nader 1
Sva monde Konung Christiern i Sverike hlifvsL
Ok sin Erikzgatu i Landit rijda,
Ok blef i Sverike i Siu aar,
Lijksväl tha i Sverike staar.
Sva förlöps thet en liten rijdh,
Ok bleff lijksgodt til en tijdh.
Sex aar epter fan K. Christiern ett annat fund d)
Lade en nyan olagelig Skatt i samma stund:
Ok begynner Konung Christiern borga ok läna ,
Til at löna sina maUga Sväna,
Aff somma hundra Marek ok somme tu:
Aff somme L. somme LX ok somme siu:
Rijke ok fattige motte ther undergaa ,
Om the ville Konungsens nader faa.
Then tijdh thetta skedde i thy,
Kom i Stockholm ett sörgeligit gny,
Ok kom ett underligit Piyckte,
Erkebiskopenom til stora fryckte;
Huru Konung Karl hade i sina ackt,
Thet samma aar komma til Sverike med sto
ra mackt,
Holkit honum ey kom tha til sinne,
Hvaske med meera eller minne.
Tha lät Konung Christiern gripa äpter Biskops
taal }
Sva maiiga han hade misstänekte i vaal:
.Doctor Ryting Konung Karls Canceläre var*
Ther sine troheet med ährom bar,
Her Niels Pederson Gramso ok flere,
Ok martga andra mere;
Her Örjan Karlson e) then sköna Man,
Forty Erkebiskopirt räddis för han,
The leto them alia pijna,
Ok sade thet the drogo alia ena lijna :
Marsken som var aff Danmarck
Pijnte them ty var thera pijna sva starck.
b) Die 24 Junii.
c) Die 29 ejusdem.
d) Cod. 3, MCCCCLXIL
«) v. Stiernman, Höfd. Minne, p. i5.
/) Claudius Rönnow, Daniæ Marschus.
c) Codex 3. MCCCCLXIIJ.
l5j
Her Ture Tureson ok Magnus Green
Hulpo til ök ingen var seen,
För ena hvdh the them uthtande,
Ok giorde them storan vande;
The hängde svaar Pantzar vidh therà fötter,
Thet tvang theras hierta i rotter.
Her Clavus Rummer /) var hans nampn,
Som thetta radh utilgaff, sva faa han skam!
The ville ey släppa them med minne,
The skulde uthsäya KonUng Karls sinne:
The hängde them alla i en ring
Ok vände theras Lidhamoot omkring,
The nionde ey val lata tha,
När them sva illa i hand monde gaâ.
Sva illa nionde the med them fara,
Ok ingalund med pijnan spara.
Ok the pijne var them stoor,
Sik inthe vitha hvar om han svoor,
The kunde inte mera aff them vinna
Ther med the kunde nagot med them finna,
The sökte under golff äpter Breff ok sva i the-*
ras bänekia.
Sva storlikä monde the them nfsstänekia :
I her näst kom thet i andra matte,
Ok hade när mist alt thet the atte,
Nu Gudh som all ting seer,
Han veet huru eller hvij thetta skeer!
7. konungeh och Ärkebiskopen o va n ne 8. t
REX ET A R CHIEPISCOP US IN TM ICI.
Ther näst foor Konung Christiern tilÅboo,
Med hvijla ok stora roo,
Befalte Erkebiskopin sina mackt,
Han skulle Rikit til vara taga med ackt:
Biskopin monde han Fader kalla,
Ok bad honom Stockholm til sin hand halla,
Ok bad honom standa fast,
Som han ok giorde ok inte brast;
Ok böd honum til Almogen tala tha,
1 het Sverikes Almoge skulle under eri ny Skatt
ë a » 3
Ok bättra thet förre brast,
Ok thet skulde skee med enä hast.
Almogen thet Ryckte hörde,
Huru Biskopin för them thet rörde, «)
Hvar svarade som svara torde,
Sva at Konung Christiern thet sporde;
Ok alla svoro aff ratta nödli,
1 het the ville lörre blifva dödh,
Ok ville häller döö än lifva,
Ån the skulo annan tijd olagligen Skatt uth-
gifva.
Konung Christiern var ey seen , b )
Han
b) Cod. 5. 71 urean.
När jag hade Slotzlofven inne,
Sade jag til Erkebiskopen i thet sinne.
Her Erkebiskop, jag thet aff eder begärer,
Säger huru j hafver hollit eder troo ok äre,
Som j halva lofvat Kon. Carl at hälla?
II. 4o.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.