i56
XXXII. STORA RIMCHRONIK AN.
Ok. badh Staden ok alla
Med sik i the gaming at halla:
Ey hade Biskopin sva snart kommit in,
Hade the alle dragit ena lin. e)
Ther näst skreff han sin Breff
T il Danmarck ok Gottland them väl ledh,
Innan Fiorton daga ther näst ,
Kom Fler OlofF Axelson afF Gottland som han
gat mäst,
Med stora Skipp ok små,
Vilde ok til Stockholm tha.
Tha var glädi ok gamman,
När the alle kommo samman,
The skrefvo tha alla tillijka,
Konung Christiern til, huru Konung Karl mot
te vijka;
Ok hado honom snart at komma
Han matte faa i Sverike storan fromma.
Ther näst foor Erkebiskopen i Sverikes Land
Ok badh alla gaa sik til hand,
Ok vann Slott ok Garda ,
Hvaske Ridderskap eller Almoge sparde.
Alle ginge honom til handa,
Ok svoro thet the ville med honom standa.
Konung Carls Svena i Rijkit blifva,
Ok motte the ok lata glijda, f)
Förty tliera häär vart mindre dag fra dag,
Ok Erkebiskopins macht öktes i allan stad.
Tha monde Biskopin med Riddara daga,
Ok ville Danske Män öfver sig taga,
Togh sände Konung Kari Biskopenom sinvilia,
Han skulde Danske Män fran sik skilia:
All Slott gingo Biskopenom til handa
Föruthan Calmara, thet kunde moot honom
standa.
Her GÖstaff Carlson ther oppa var,
Sitt Ridders nampn med ärom bar.
Konung Christiern redde sin Skipp smä ok stoor,
Ok med honom the Herrar i Danmarck och
Norge boor,
Ok leth sva ath Sverike lijda,
Sva väl mondet fran Danmarck glijda.
Erkebiskopen thetta här väl förnam,
Then tijd Konung Christiern kom i Diura
hampn, g)
Han strax til honom läät tha skrifva,
At han skidde ther nogra daga blifva.
Mädan monde Biskopin sin brefF uthsända,
e) Kommit Öfvereris, concordes fuere.
/) Släpa ined, gradu ferri.
g) Sacellum in paroecia Värmdö prope Vax-
holmiam.
h ) Förklara, pronunciare.
i) Die 16 Junii.
i) Concilium provinciale Dominicanorum.
o) Cod. 5:
För än Kon. Carl vthdrifvin var,
Krijgade jag pä Sverige i 8 ahr:
Sedan monde Svenske mig intaga,
Jag monde ta med macht indraga.
The Svenske hyllade mig pä Morasteen,
Ok sädan i Vpsala äter igen:
Ok leth mäst Ridderskapet til sik stämpna.
Mädan thetta alt skedde,
Her Erick Axelson sik til Viborgz redde:
Lyckan füll tha honom sva,
At han thet van pa en stund tha:
En Fyrepijl kom i hodh,
Ther före the oppe var, komme i nödh,
Ok tackade Gudh the kunde Eldin fly,
Ther före van Erik Axelson Slottit i thy,
Ok var ey tha seen,
Kom til Stockholm igért.
Mädan fick Biskopen all Slott,
Thet var honom alt före spott.
Erkebiskopin uppa Burspråk monde thet klaga h)
Thet han vilde aldrik Danske män indraga,
Ok sade sik ey fryckta Konung Christiern*
inackt,
ok gifva afF honum inga acktj
Han ville honum tilskrifva,
Han skulde lata ath Danmarck lijda.
Han skrefF honum togli til, som förre är sakt,
Thet han skulle komma med stora mackt,
Om helge Likarna tijdh i) var Muneka moot , k)
Svartbrödra Capitell i Stockholm stod ;
Ther komma Andelika ok Riddare Män,
Ok ther til sva manger höfvisker Svän,
Bade innan Rijkes ok uthan boo,
Ok ville Jiafva i Stockholm the ra roo.
6. CHRISTIAN I. SVERIGES KONUNG. CHRISTI -
ANUS 1. REX SVECIÆ.
l'ha fick Konung Christiern svadana bodh, a)
At han skulle lata see sitt Herr a Hoff,
Ok skulde namaren komnla,
Förty thet motte honom fromma.
Thet var väl annars än Rycktet gick,
I samma timan han Stockholm lick,
Moot honom ginga Muncka ok Prästa,
Aimogen, F rar, Riddare ä ju the bästa:
The baro Korss ok Fana med myckin Sang,
Ok var ibland them mÿt-kit träng,
Somblige logo ok somblige fälte thara,
Somblige vare glade ok somme greto sva Sara;
En deel sade thet var väl giordt,
En deel sade: huru thet gaar, thet varder väl
spordt :
Thet är ok sant, som i faan höra,
Ok
Ok til Konung ok Herre hafva
Min idkelig monde tlie begatva.
Ettusende fyrahundrade ok 70 åhr,
Effter Gudz Son födder var.
Til Stockholm jak ta sedan foor,
Med en mächtig Skara ok stoor:
Erkebiskop Jons mik in i Stockholm ledde,
Myckin gunst och allra han mig betedde :
Han antvardade mik Stockholms Slott,
Thet jag honom tänckte, thet var ey godt:
Ty jag med honom thet görligen viste,
At lian vulte, at Konung Carl llijkit miste,
Ok flere med honom hade Bispar ok Herrar,
Mig behagade thet jv mera thes värre.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.