CHRONIGON RHYTHMICUM MAJUS.
1 53
Vthan leeta ath Danmark glijda, b)
Hade the ekke sva snara varit ,
Tha hade the alla illa farit :
Förty täckta Prama Pijkj Tiära ok Eld förde ,
FI var en Stoltzman sik tha rörde,
Fiji ok Byssostenar myckit stanck,
Ok hade när skiutit the stora Holka i sanck;
Mädan Seglen vunnos stormades mädan,
Ther med ledh Dänom sva snart tädan.
Her Göstalf Carlson var i strijd sniller och vijs,
Therföre bar han storan prijs;
Konung Karl gatz väl ther ath , c)
Om Her Göstaff Karlsons opsath,
Ok skrelf honom bade Breff ok Tröst:
I hafvén giordt ena goda strijd i Höst,
Ån tha Borkholm nu borta är,
Thet faam vij väl igen tha Ijsen bär;
Thet är oppa thenne tijd min acht,
I Vinter komber jak nider med stora macht j
Allom Danskom hoppas jak til meen,
Sva faam vij Borkholm väl igen.
5. NILS STURES SMIIOP OCH OXE HS TIE R NO R-
ÄViS FÖRRÄDERI* NUPTIÆ N1COLA.I STURE
ET O XENS TIE RNIOR UM PRODIT1 0.
onung Karl bod til Bryilops Kost*
Ther drackz bade Miöd ok Most,
Her Niels Stures Bryllop var ther giordt $
Thet gick väl til, thet h af ver jak spordt.
Ther budos Herrar ok Sverikes Män,
Fruor ok Jomfrur ok mange fromme Märi,
Erehebisköp Jöni ok hans B roder,
Ther spars hvask Vijn eller Miöder.
Erkebiskopz Släclit är väl mäktog ok vijd,
Ty räknar jak henne oppa thenne tijd:
Erehebiskopens Fader Her Benkth var,
Ok Riddare nampn med ährom bar,
Om sva vare jak matte spaa;
Hans broder Her Niels Jonson var ey sva.
Han Nyköpungz Slott i väria hade,
Ok mange Siöröfvare när sik stadde,
Hans Son Her Erik växte opp,
Ok hade til Verldirnie stort hopp:
Huru ther oni är faan i höra,
Tha jak börjer Erkebisköpsens strijd rÖra ;
Her Benkth Jönssons Söner vare flere,
Gudi varde Lof the vare ey mere!
Erchebiskopin var en af them ,
Ok sva Her Christiern Benktson j
Her David, ok än tva ther til j fl)
Thet är thet jak säya vil!
Vnderlig ting ok ärende spreddes vijdt,
Huru the Bröder mote Konungen hafva strijdt.
Nu vil iak tala om förrörde Bryilops kost,
Ån tha thet är doch ingen lost :
Her Benkth Jönssons förrörde Söner,
Ok manga Konung Karls Ovänner,
Hade samtyckt om Konungsens Död,
Åller at komma lionom i Lifzens Nöd.
Myntamästaren i Stockholm bodde,
Ok var en med them, näpt var någor thet
trodde,
XIIII.M Mark sigher jak tik,
Var Myntamästaren Konungen skylloger, sva
sade han mik. b)
Nu komber jak til min ord,
At tala om theras hiertans mord
I samma Bryllop skulle hafva skedt,
Thet ekke fick framgang var mangom ledt:
Ån tha Konungen hade kostelika til redt,
Af Veenom vardt thetta mord honom tedt:
Myntamästaren var alt reda,
Ok hade tlier före inga leda:
Ney sade Erkibiskopiu tha,
Thet ma ey sva til gaa;
Vij ärom hijt kompne i goda troo,
Ty viljom vij ekke nu görajhonum oroo,
Han är then oss gifver maat i dag,
Thet sva skulde gaa thet vare mootGudz Eag,
Jak kän thet bätter böta,
Oppa Markene vil iag honum möta.
Tha Konungen thetta här förnam,
Han giorde sik inte oblid mädan,
Vthan leth sina Svena före staa,
At ingen skulle honom nämmer gaa ;
Hah leth them birida Jäns c) vidh sijda,
Mädan monde then Bröllopskösteh lijda:
Konungen hade liuff ord ekke öspardt,
Togh bar han thes.se sorg i hiertat liardt;
Han kallade tilhopa han tröste oppa,
Ok leth them tliesse Förrädilse förstaa,
Biskopa, Prelatar ok andra med hast,
Ok opracknade för allom Erkebisköpens last.
Oppa Vårfru Gillestufvo thet skedde,
Ok Erkebiskopin sik ekke umledde; d)
Haii beddes nåder ok ville sik Vände,
Ok lofvade all ting til godan ände,
Konungen öfversaa hans saak ok trodde ho
nom fast,
Biskopin ökte sidari thet som förr brast ;
Dy-
fe) Dragå af, ferri. c) Behagade det väl, bene placehat.
ci ) Hinc sequens lamiliæ Ôxenstiernianæ Schema Geneäl.
JÖiiSi
^ ■ 1 - " -.!.■! , I I ^ 'N— ' ■■ r ’ 'V
Bengt Jönsson Nils Jönsson
Riddare. Höfvidsman pa Nyköping, Sjöröfvare.
Jöns Bengtson, Christer. David. 2 Söner. I
Ärkebiskop. __ Eric Nilsson.
b) Novum indicium ætatis Auctoris 0.457. d) Ursägtade, exeusabat.
c) Svärdet, ensis.
II. 5 (j.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.