XXXII. STORA RIMCHRONIKAN.
1 52
Jag troor tig väl öfver mina S ven a,
Vthaif rätt kärligheet iag thet menar.
Han sade : Herre iag säger med skäl,
Sofver elliest vthan fahra, thet är alt val.
Jösse Bosson åter vth genom dören gick,
Marsken för ängslan ey sofva fick.
Litet ther elfter steg Jösse genom then dor,
Om tidender sporde Marsken åter som för,
Ok reste sig vp i sängen ther han låg;
Jösse Bosson språng strax til honom tå,
Ok högg honom Hufvudet i axlen ned,
All Sverikes Macht hon gafz ther ved.
Så förrådde han Marsken Her Tord,
Ok giorde på honom så ynkeligh mord. q)
JÖsse Boosson sedan til Skipz gick,
Strax til r) Daner skyndade han sik.
Et tusende fyrahundrade femtijo fem åhr,
Elfter Gudz Byrd när thetta giordt var,
I Västerårs sattes en Herredag
Mäst Herrarna grepo ther ett annat lag,
The iåto mig ther oppenbara förstå,
At the ville mig alla falla ifrå:
Ok sagde sig K. Christiern hafva ville,
Honom för sin Herre ok Konung hylle.
The monde thå mig sâ mÿkit åthniuta,
Ok gåfvo mig tå så många lyte,
At iag skulle them alla Bärgning frå taga,
Med myken gästnieg, skattning ok andre ålaga,
Ok at iag inne hade alla Bergzlagor allen.
Thet var thet som them var til méen.
Ther med then Herredag en ända tog ,
At hvar hem til sin tädan drog. s)
2. K. CHRISTIAN INTAGXR ÖLAND. R. CHRI
STIANUS ÖLANDIA POT1TUR.
Sidan for o Svenske ater heem,
e
Ok loto byggia ok bemanna Örasteen,
Sidan Marsken var döder, Gud hans Siel nade!
Tha kom Sverike i större vade,
Tha vaknade lönlik hiertans grund,
Ok the stora betänckte afvund,
Tha Biskop JÖns med sina Bröder ok Fränder
Svoro tilhopa alla i sänder,
Ok än Here svadanne Mäder,
Bade Svänske, Danske ok Hönsestäder,
Thetta var Konung Karl opta sagt,
Han gaf ther oppa platt inga acht ,
Han tröste oppa sina manga Sväna,
Som han med Gull ok Sölf plägade löna:
Han hade manga rijka ok snille
Åpter hans hand hvart han ville,
The vare II.M ok än Here ther til;
Rijda ok ränna tijt Konungen vil.
Konung Karl hade mäst all Slott i Sverige,
Ok löön ok ränte i sina värje,
Gull ok SÖifver hade han i macht,
Ty wakihen edher well i Swenske man
För Danske mæns Swek, thet sigher jag sen.
r) tlie.
Ty gaff han oppa sina Fienda inga acht.
Ther näst drog Konung Christiern til Öland,
Ok menoga Almogen gick honom til hand.
Konung Karls Magher Her Erik Erikson
Var tha oppa Borkholm.
Then tijd K: Christiern ther med macht före
kom,
Ok belagde thet alt om,
The vakade bade dag ok natt,
Ööl ok Mat Svänom var ey faat;
Ther var mykit Gull , Sölfver ok Rijkedomma,
Thet kunde togh them inte fromma;
Bysso ok Pulfver var ey ther,
Ther gladdes alf Konung Christierns Häär.
Konung Christiern bad sik Slottet faa,
Aller han ville steen fran steen slaa;
The daghade en dag the daghade tva,
I VT. vikur monde han ey Slottit faa,
Ok kunde K. Karl honum ey undsättia tha,
Tha skulle han med Ilafvor ai’ Slottet gaa:
Ok för än han af Slottit gick,
Han sina Hafvor förde i sitt Skipp.
Thet kom med mödo i mang kast,
Sva at bandit af en Tunna brast;
Ther fans inne bade Sölfver ok Gull,
Hon var förbruten, vare hon än full,
Ok matte strax läggias ther nider:
Förty thet är nu sva pläxsider,
Hoo som stöter a Herra land,
Honom gaar ey the s bäter i hand : a)
Han miste sva myckit som han a & Slottit förde,
Ok mäst alt thet honom tilhörde.
Thetta skedde om ena Höst:
Her Erik Erikson Konung Karls Magher miste
thet som var löst.
Tha saknade Konung Karl Marsken Her
Torde,
Tha han thesse Tijdende sporde.
Sidan foor Konung Christiern til Calmara med
sin Häär,
Ok lade sin Skip ath Slottet full när,
Ok meente ther sanunaiundom göra,
Kär lian kunde komme ther före.
Her Göstaff Karlson, som alte Konung Kar Is
Syster,
Han satt ey ther til tyster,
Han var en Riddare som sökia torde,
Som honom ok til rätta borde,
Täckta Prama ok andra Bata,
Lät han väl reda til mata:
Han monde thet för sinom Tienarom sväria,
Thet han ville Calmara med Bysse ok Pijl väria,
Flan saa uth om Ottena tha alla vare i Säng,
Ther matte han svara Skipp see hugga An-
karsträng,
Ok tryckte sägel ok ville ey bijda,
Vt-
s) Codex 12 addit :
Med Konung Cristiern hade the offverlagt
Att han skulle in i Sverige draga med macht.
a) Secundum jus varegi, medio ævo usitatum.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.