i5o
xxxii.
STORA R.IMCHRÔNIKAN
Her Kolbiörn b) hade III.M ok än flere,
Her Xord III.C och ey meere.
Her Tord reed Yth och ville them möta,
Ok lot i en sin Basun stöta,
Ok sagde: Vij Svenske skulom i dag sta enstÖÖt
 hvat han är suur eller soöt ;
Aldrig skulom vij a markena fly
För än vij pröfvom theras gny.
Her Tord kom alt vthan Sorg
Ok Norgesmän strax reste ena Slädaborg. f)
Her Tord saa them fast skiuta,
Ok kunde ey thera borg bryta:
Han bad fly i samma stund,
Thet giorde han med kloka fund.
Norgesmän strax ett gaap d) giorde,
Ok fullfölgde them som the bäst torde,
Thet giorde Hofmännena, som varo til Hast,
Ok sökte som the gato mäst.
Her Tord saa thet ok var ey seen,
Vände sik ather moot them igen.
Norges Hoffmän gato tha ey staa,
The ville gärna Borgena ater faa.
Her Tord kom til Hären fram,
Ok sköt ok stack sva thet blodin rann:
The slogos fast a bada sijdor sva,
Her Tord han iniste Häster tva.
Hans Smasväna kommo dragande aff then Lund,
Vndsätte honum i samma stund,
The rände med stakar vthan Järn,
Norges Män torde ey tha taga ti] värn;
The hade Basuner trep,
Sva vart Norgis mamiom vee:
The skildes ath ok gafvo ett gny,
Hvar monde fram androm fly,
Ok sade : thetta hade vij ey acht ,
Här komber dragande all Sverikis macht,
Ok Almogen gaff sik i ty,
Her Kolbiörn ock hans Män til ett Bärg fly.
Her Tord grep them ther alla
Thet monde hans snille opsat valla,
Svadant opta öfde han,
Bade a vatn ok sva a land:
Hans lycke var sva ok gatz väl ath, e)
Ok var frommer Herre bade til radh och dadh.
Her Tord radde i Sverike fast ok löst,
Ok var Konungsens största tröst:
Honum undfull ey lykka ok ey strijd,
Vthan then tijd han miste sitt lijff.
Mädan Her Tord han var i daga,
Torde ingen Förrädare moot Konungen vaga:
Danska Män ville thetta spille,
Ty foor Marsken Her Tord ille;
The pläga i theras rad ey länge ijla,
Ok gafvo sik ey roo eller hvijla.
Mange vare som ey skötte Gudz Lag,
i) Cod. 6. Torbiörn.
c) Vagnborg, munimentum ex plaustri*.
d) Utfall, eruptio.
0 Gick honom väl, bene successit.
Vthan betanckte bade natt ok dag,
At förrada Marsken med svijk ok list,
Ty värr thet var honum noch vist.
Nu hafva Danske Män til sidh,
 hvar the ekke annars komme vidh,
Tha the med slag ekke kunna vinne ,
Tha tänkte the oppa ett annat sinne ;
The tala liuf ord ok manne lee:
Thet är them togh ey annat än spee.
The talade til Konung Christiern ok sagde sva :
Naduge Herre, Her Tord maane oss förgaa,
Laten oss komma med honom til daga,
Ider skal thet fullväl behaga.
The Danske skrifvo Konung Carl thetta til,
Ok sporde hvat han här til sigia vil?
Konung Carl skref, ok sagde sva:
Var dag ma väl i Vadstena sta.
Konung Karl foor tha til Vastena,
Sva hans Radh ok sva hans Svena:
Tijt kommo bade Svenske ok Danske med dath /)
Vijn ok Miöd ther räckte fullväl ath :
Ther kommo Biskopa ok Prelata som i Rij-
kit boo^
Alla lofvade the Konung Karl thera troo :
Ther stämplas togh full döld ting,
Thet fans förr än Arit gick omkrin».
Ther leth Konungen see sina macht
I Gull, Sölfver, Hafvor, Staat ok Krafft ,
Ther hulls sva märkeligen Koster ,
Ty Konungen gaff sina Dotter g) i Closter ,
Ok huit Marskens Bryllop än ther til ,
Fruor ok Möör lata ther see thera snill.
Ther öfvades mykit trang,
Then tijd Konung Karl Evangelium sang,
Crona aff Gull a sitt Hufvud bar,
Ett Gulläple i hans högra hand var
I sina vinstra hand Guld-Sceptrum förde-
En Riddare ett gylt bart Svärd för honom rörde:
Myckit Kläde a golfvit spreddes,
Ok Bryllopzhvsit kostelika reddes.
Tha röntes Danskom Sverikis Staat,
Ok Fruor ok Jomfrur seeva Iaat. h)
XI1II.C Sölffäat Konungen ther haffcle,
Ok thetta ater aff sinom Tienarom kraffde,
Sölffkaar, Bullar ok Dryckia kaar,
Varo i alt Bryllopit ospar. i)
Tha thetta skedde i the stund,
Tha växte Danska Manna afvund.
Konung Karl han holt thetta stath,
Med modh ok stort öfverdath.
Tha matte Danske män med munnen lee,
Ok hare inne hiertans vee,
Ok hade gärna thessa Hafvor hafft,
Thet hafver jak opta hördt sakt,
Ihen dagen til godt hade the ingen macht,
Ty
f) Ståt, pompa.
e) Brigitta, v. Diarium Vadstenense ad an
no i455.
h) Modesti mores.
i) Heic subsistuut Codices 6 Sc i3.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.