XXXII. STORA RIMCHRÔNIKAN
l46
En deel aff Konung Christierns Rad;
The andra flydde tha sva bradli,
Somme löpa ok somme rijda,
Ther torde tha ingen Svenskom bijda:
Somme hade VI Pijla i sik, ok somme tree,
Them lyste mere grata än lee:
Man hörde them tha hvarken bomba eller pijpa,
Hvar annan tha tilbaka slipa : x)
Then ene drog then andre fram
Ok sade hafva vunnit aff Sverike en annan
hampn. y)
Hade tha Her Eggert Krommedijke
Varet Her Erik Nipertz lijke,
Tha the ryckte igen för Romblaborg,
Han motte giordt them rnera sorg.
Ok meente giordt them mera meen, z)
At ingen tliera hade kommit til Konungen igen.
Tha Konungen fick at vita ther,
Huru pa Holfvedin gangit är,
Han sade til the andra allasamraen :
Ik sali dar over in M, Dyvels nammen;
The andra svara : J kunne tlxet ey ände ,
I magen häller tilbaka vände,
Ok draga snart ath Danmark igen,
Eller i faan här mera meen.
The Tyske svoro om Gottes död,
IVij wären nicht in solcher nod ;
The torde ey heller Skogen naka,
Ån the torde i döden raka.
The loto sik ey tha förtryta,
At Konung Carl sitt Land ok Slott ville ny ta,
Som the förr miilan sik bytte,
The lofvade Gudh the vordo tha qvitte.
Gudh sande them ok tva harda gästa,
Med Blodsoot ok Pestilentia them frästa:
Aff thenna samma stora nödh,
Bleff ther manger aff them dödli.
The Tyske ther strax fran Konungen ryckte,
Å livat honum illa eller väl thet tyckte;
Wy wären daren, wy deds dat nikt eer,
In Sveden käme wy nimmer meer.
Wir hebbe hir vrmt a) unde mage for loren,
Pferde und Harnisch hir miboren.
Ik qvam b) hir mit Hingzte grote ,
Nu most ik lopen van hir to fote.
The Danske sade til Konungen i thet sinne,
Med macht vij aldrik Sverike vinne ;
Vilin i här ännu vara,
Tha villia vij lijkaväl hemfara:
Them vart ock tha förvissa sackt,
At Konung Carl kom dragande med stoor mackt.
Sidan the tha tädan fort ijla
Millan Halmstad ok ther ey myckit hvijla:
Tha the in ath Halmstad draga
x) Släpa, traliere.’
y) Codex 6. I fenners naxnpn, cum quo Co
dices i3. i4 consentiunt.
z) Codex 1 : Thet siger jak uthan meen.
e) Codex 6. Unse vruudUn,
Vidh C Rossabara c ) the med sik hafva,
Ther saare ok siuka fördes oppa,
Som hvargen förmatte rijda eller gaa.
Sidan the ther öfver lade,
Mycket Folck the aff then hopen mist hade,
The svoro ther ok sade förvist,
At aff then hopen hade the XIX.C mist.
72 . THORD RONDE RoEVIDSMAN. THORDO BOR.
DE BELLI DUX.
ha Konung Carl the Brefven hade,
At Västgötha sik fran honom sade,
Ok thet förvissa sporde,
At Konung Christiern ey öfver Tifveden torde,
Vtlian vilde öfver Holfveden draga,
Konung Carl tok sva illa misshaga,
At Biskopana giorde honom tolkit svijk,
Han viste ey för hvem hari skulle vachta sik.
The han bäst trodde oppa,
Bevijste honom tolka Falskheet tha:
Han märekte ok väl then liste ,
Åt Biskopana med flera sik förviste;
Ty visten aldrik livem han skulde troo,
Vthan then öfverste Gudh i Hinimerike boo,
Ok hans Moder Maria reen,
Som hade honom opta beskärmat i tolkit meen,
Ok had them sik frälsa aff then vanda
Som honom var tha kommen a handa:
Han plägade ok altijd göra sva,
X är honom kom nagor bedröfvilse paa.
Sidan förvaraden Stockholm thet bästa han
kunde,
Ok drog ath Holveden i samma stunde,
Ok ryckte tijt med alla macht,
At vända Däni aff thera acht.
Tha han kom Holveden när,
Sporde han huru thet- gangit är,
Somme vare grijpne, somme slagne til död,
Han takkade Gudh, som honom halp aff then
nöd.
Tha K. Christiern sporde K. Carl komma med
makt,
Tha ryckte han tädan som för ar sakt,
Konung Carls Ahnoge tha athskilde,
I Vastena han ey dväljas vilde,
Ok redde ther uth strax en Skara;
Her Tord Bonde a) skulde Hofvitzman vara,
Han var en unger Man sva röst, b)
Ok till sitt Lijff en Hälad tröst, c)
Han var Konungsens Faderbroder naste,
Ty trodde lian honom thet bäste:
Sitt Hofvasin fick han honom i thy,
Som han viste at fran honom ey fly;
Ok bad honom rijda til Lödissö ey seen,
Ok
b) Kom. veni.
c) Codex 12 . Rydzsebäre, leetiese.
c) Gdioli Bonde, R. Caroli patrui filius,
b) Orädd , intrepidus, audax.
<) Trogen, fidus.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.