CHRONICON RHYTHMICUM MAJUS,
145
Om han ey undsättning finge
Innan Vincula Petri 0 ) ther näst,
Tha skulle han faa honom fhet Fäste.
Konung Christiern sidan in i Västergötland togh,
Ok in i Varnem Closter han drogh,
Clärka, Riddara ok Svena han budli sände,
The ok alle Bönder til honom vände,
Ok i Värnama Closter alle at finna,
Eller han ville them bränna ok skinna.
The Västgötha mästedeles til honom fara,
Biskopin p ) monde ok mäder vara.
The däktingade med honom i Varnem sva:
1 en Frijd til Vincula Petri staa,
Komber Konung Carl i sin egen Persona ey
ther,
Tha skulo the alla vara när
Konung Christiern i Jönaköpung tha,
Manskap ok Tienist sigia honom sva.
Then Fogthe Axaval] inne haffde
Han foor tha med listelik bragde,
Ok lotz vara Konung Carl hull
Tok haden sakt Konungen Christiern Axa-
vall til,
Med lämpa sik sva fra Konung Carl draga,
Ther til Konung Christiern Here Slott halva:
Tha skullen förutan tvanga
Visselika Axa vall fanga.
The hade thet ok sva öfverlagt
At Konung Christiern skulle draga med macht
Strax öfver Holvedin q) in,
Ok sva atli OpJand i thet sinn,
När Almogen honom mäst handganga,
Slotten i Västergötland skullen väl fanga.
Sidan Konung Christiern atli Jönaköpung vände,
Vnder Tifveden han en hoop sände,
Som ther skulle förvara,
At Konung Carls Folck skulle ey i Väster
götland fara.
Konung Carls Hofvasin i Närike are,
Ok sporde thesse Tijdende thäre,
The ryckte strax öfver Tijfvedin tha,
The Danske bade grijpa ok slaa;
The finge vid XXX sadlade Hästa,
Ok sva manga fanga i thet nästa.
Konung Carls Folck blifva i Västergötland sva,
The Danske ther bade grijpa ok slaa,
Sva at somme finge thes aldrig böter,
Ty finge the tädan snara föter,
Ok pakkade sik til Konung ok sagde:
Full illa thet honom behagde.
Tha Konung Christiern i Jönaköpung är,
o) Die i Augusti.
p) Benedictus Gustavi tre rosor.
q) Silva Ostrogotliiam a Smolandia dis ter
minans.
r) Krumedik.
s) Förslog, sufficiebat.
t) Pornp, stat, pompa.
u) Kättja, lascivia.
En hoop sände han fran sik ther,
Som skulde öfver Holfveden draga,
Sielfver villen strax äpter taga;
The skulle them först alle grijpa ok slaa,
Som paa Holfvedin vare tha.
Vid Jönaköpung var sva däktingat,
Spijssning ok Ööl alt tädan förtingat,
Sva i Bygden alt ther omkringe
Konung Christierns Folck ey myckit finge,
Hvaske til Fisk, Oöl eller Bröd,
Aff Hunger lijdo the stoora nöd.
Thet som Her Eggerd r) monde them spijsa
Var tha theras bästa lijsa.
Sva heet then Fogte Slottet hade i hände,
XVI. Läster Oöl han them sände,
IIII. Läster Smör, ther til Bröd,
Tolkit halp fast aff Hungers nöd:
Thet kunne them tha lijtet förslaa,
The varo sva mange ther litte oppa,
 hvat Ölit ther ey kläckte /)
Vattnit them thes b ätter räckte;
Å livar the äpter Foder sände,
The fingo jo skade i alla ande.
Somme daga XXX ok somme meer,
Miste the thera Folck ok stundom fleer;
 hvart uth the aff Byn taka,
Bönder them sva bradelika raka,
The drapo them strax i samma stund,
Ok stodo full faa för Lijff ok sund.
Tha the Däner ath Holoveden draga,
Sva mycken Pr amp eran t) the hafva,
Med Basunar, Bombara ok manga Pijpa,
The finge fullsnart grata ok flijpa;
The drogo ther fram i stora käte, 2 «)
Ok hade sva manga vnderläte,
Hvar sade til annan: vij magom glade rijda,
Ty ingen i Sverike tör oss bijda.
Som the in imot Brotten lade,
Her Erik Nipers sik emoot them skickat hade,
Han hade Ostgötha med sik mäder,
Dänene Vijsa lydde ey thes bäder:
The finge tha ther the glade gäste,
Thera Polyxe ok Pijla pa them fräste : v)
Tha röntes Däner i sorg ok qvijda
At Svenske torde them väl bijda.
Her Erik Nipers rörde sik tha som en Man,
The bade hugga ok stinga han,
Sva giorde ok the Svenske fiere
At Däner hoop minskades thes mere.
Vidh II.C the ther döde slaa,
Riddara ok Svena vare fangna tha,
En
c) Codex i4.
The Svenske stodo tyste i then Skogh
Sä länge hæren gönom brothen drog,
The Danske skrepte med stoor macht,
Atli Svenske vinna var theras acht.
The sagde: vii slå the Svenske i hell
Och theras hustrur the dogha oss veil;
En Svensk er svarade oc var ey seen:
Tiig skall motha et annat meen.
II. 5 7 .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.