XXXII. STORA RIMCHRÔRIKAN.
I44
Lijka giorde the ther före tha,
Ôfver LX döde the ther faa,
Föruthan the ther saare are,
Bymännena finge tva döde thäre.
En Fattigan Fanga the Danske behalla,
Thet andra Folck undkomme alla,
Med Baata the tädan lade ,
Tijt the theras Godz görapt hade:
Til Öland lade the Danske tha
Ok rneente ther a Landit gaa,
Öningia e) thet sva manlika varde,
At Däner ey a Landit torde;
The gripo ther VII. ok slogo ther X. ihal,
The Danske behagade ey thet väl:
The hudo flerestadz a Landit gaa,
Öningia them jo alltijd affslaa:
Däner kunde ey vara sva köna, /)
At the finge aff Landit en Höna.
Ther med the til Gottland lade,
Ok förslogo g) then skada the fangit hade.
Thet vart mik sagt ok svorit förvist h)
Ôfver Ilil.C hade tire mist,
The Tyske Sollenäre
Kunna val i Stockholm draga ok bare;
Hade Konungen them ey fangit.
Naplika hade thet väl gangit i)
Tha ryckte Danske för Lyckaa k)
Ôfver II.C Döda ok saare ther faa,
Alera fordeel the ther ey hade,
Vthan drogo aff med skam ok skade.
Tha Konungen i Vastena är,
The förnampde Fogtha mötte honom ther ,
Han sporde them til radz om thetta,
Huru han bast skulle sin Slott undsätta:
Om han skulde tijt ryckia med macht,
Mädan Konung Christiern hade i LÖdissö lagt.
Han tröste ey meera ther med föryärfva,
Vthan sin egin Land fördärfva,
Förtära ok öda i grund;
The Danske rykke ey uth en stund:
Vthan them thet väl behaga,
Til them för Lödissö doger oss ey draga,
Thet är them fördeei ther at bijda,
Vij skulom bade storma ok strijda.
The Fogtha radde honom tha thetta,
Med Penningar ok mögelik Folck undsätta,
The köpa hvat the skullo holla oppa,
Ok löna the Svener the hade tha.
Konungen skulle vara uthan vanda,
The hullo väl Slotten hella /) til hans handa.
Konungen skeppade them tha ther
Hvärjom äpter thet han begär,
Bade aff Folck ok Penninga,
el Öboerne, insulam.
/) Tappra, audaces.
g) Ofverslogo, computabant.
Ii) Novum ætatis , qua vixit Auctor, indicium,
o p Ö Codex 12. Thet ââr hade bygninghen ey
sa framgangit.
k) Lyckeby.
Redelika the strax thet finge.
Konungen sporde ok tha thäre,
At somme i Opland ey troo äre,
Ty skyndade han sik tädan i samma stunde
Til Stockholm thet snaraste han kunde,
Ok skrefi' sitt Radh strax sva til,
Hvat han ther til göra vil. m)
Erkebiskopin ok Biskopin all' Strängnäs skreff
han ok sva,
At the ok hade kommo tha.
The loto honom ater svara,
Engelund vilja til honom fara:
Väl fyra sinne bad han them sva,
Thet kunde togh intet forsla:
Manga i sitt Radh han til them sände,
At the sik ville bätter vände,
Han bödh them starcka Leigde tha,
Å hvem the vilde til Gissla staa;
Sva var jo altijd thera Saga,
Til lionum aldrig komma i thera daga:
Sva var thera mening ok villie ställt,
At Konung Christiern skulle fa Rijket alt slätt:
Med flerc the sig nogli förviste,
Som hullo med them i thenna Liste.
The Biskopa hade sva manga Svena,
Som hoppades Konung Carl at tiena,
Thet var alt annat tha han fann,
Erkiebiskopin hade väl III.C Mann,
Biskop Sigge C. ok än bäder,
Konung Christiern meente the tiena ther mäder,
Med Konung Carls Löön the Folcket samnat
hade,
Ån ty the sik sva mote honom lade.
Erkebiskopin lot Stäkit planka ok grafva,
The pijpade ok drukko nätter ok daga,
At the i svadana motto gladdes thäre,
Thet motte Konung Carl tyckia illa vara,
Han meente them rnäst sik at hielpa
The vill en togh sva svijkelika stielpa.
Som Konung Carl var i thenne vanda,
Ån inera Sorg fick han tillhanda,
Västgötene sik alle moot honom lade,
Manskap ok tiänist honom opsade: «-
Thet vulte endeels the Fogthena,
Som vare när honom i Vastcna;
Illa togo the hans Penninga ok Gull
Ok varo honom sidan sva ohull.
Thet sagde the Däner fullelika tha,
At Erkebiskopin ok fleere moot Konungen staa •
Ty Konung Christiern strax til Eekholm »)
drogh ,
Ok nakra stund ther före la oh
fc> *
Then Fogate ther var med honom däktingc,
Om
0 Häll, saivus, säkra.
m ) Codex 12. Utan vilse jag them til mig
haffua vil. Codices 1. -a. g. i 3 . Utan töfning til
honom komina ville.
n ) Arx munita inVestrogothiae territorioMark.
Rhyzelii SvioGoth. munita p. 07.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.