CHRONICON RHYTHMICUM MAJUS.
I43
Ok achtade ey hvem thet var til takka.
Däiiir ropade: stat mik för Lijff ok sund!
Bönder svoro : jak gör thet ingalund,
Blifver tu fangen tu komber igen,
Dör tu nu, tu gör mik aldrik mehra meen.
Jak vänte the Tyske Sollenäre
Betalade endels Sollet thäre,
Mangen Tysk tha säya nam:
Jadut dat ik tho Sweden qvarn. e)
Öfver XXX strax i Sundit blifva,
The andra the til VongxÖö drifva,
Thet tyckte them vara jämber ok skam,
At tva drogo then tridie fram ;
The vordo sva qvastade pa thera rompa,
The budo ey sidan til Käplingen skompa:
Thet Sundit fick thet nampnet tha,
Brännersund heter mädan Ver Idin staa.
7 1 - KRIGETS fortsättning med de danska.
OCH DE SVENSKAS OTRO EMOT KONUNGEN.
BELLI CUM DANIS CON TI N U A Tl O ET SVE-
COatTM IN REGEM PE R.FIDIA.
Tha Konung Carl til Tifvedin kom,
Ok thenne tijdende ther f örnom,
At Kon. Christiern i Lödöse lot planka ok grafva,
Ok ville ey in i Landit draga,
Med sitt Folck ridde han tha
Hvat som bast är slaa oppa.
Mädan Konung Christiern är sva i Lödösse inne,
Vij kun tie honom ey ingaledes ther uthvinne;
Vi j skulom ther bade storma ok strijda,
Han hafver godt i Stadin bijda,
Vij vijtom oss ther gagna ingahanda,
Vthan föröda vara egna Landa:
Vij hafvom ok nu fangit tijdende thäre,
At Däner för Stockholm med macht ähre,
Tykker ider Radh vara at vij tijt rykke,
Gudii ma unna oss goda Lykke,
At vij then boopen niderslaa,
Ett vunnit Spil hafvom vij tha.
Thet radit them alla väl behagar:
Om Thorsdagin Konungen fra Tijvädin drager,
Om Manedagin näst för Solin oprinne,
Konungen var i Stockholm inne.
An vare svadane Förrädare när ,
Förr viste Danske än han kom ther;
Her Olaff Axelsons Dotter aff Orabroo d)
Giorde moot Konungen then Otroo,
Konungen fick sik ey sva vände
At hon the Danske jo budli sände,
Huru starck och hvart Konung Carl ville utfara,
Konung Christiern hon jo thet athyara.
Strax the Danske thet förnomme,
At Konung Carl ville til Stockholm komme,
The bare til Skips i alla stunde
Ok skyndade tädan hvat the kunde.
Tha Konungen kom Stockholm näre
Vidh Stigasund b) Däni äre ;
Konung badh Skippen reda vara,
Han ville sielfver äpter fara,
Honom kunde thog ey sva snart lijda
Han skulde jo epter Folckit bijda.
Tha som Folckit kom fram ,
The Tijdende Konungen sva förnam,
At Däner voro lanckt uthi Skäre,
Han funne them hvarigen näre:
Ty redde han sitt Folck aff stadh,
Ok äpter Däner läggia badh.
The Svenske voro en fager Skara,
VI ok XXX Märsaskipp c) ther vara,
Ok manga Skyttabata ok Snäckior ther til,
För sanna jak thet sigia vil:
Konungen fick them ok Höfvitzmän tha,
Som han fullväl trodde oppa,
Ok bath them alla i thet sinne,
At the jo Däner finne,
Skulle the än sökia them at Gottlande,
The skulde jo komma them til vande.
Konungen fick ther ey länger vara,
Ty han skulde til Vastena fara,
The Fogata han ther stämpna lade,
Som med Konung Christiern däktingat hade ,
At vara öfver ena med them thetta,
Huru han bäst the Slotten undsätta.
Konungen foor bort ok viste aff ingom,
Ok Däner än lago i Vindeström, d )
Iladen vist them sva när varit,
För osigeligit Gull haden ey bortfarit.
The Svenske epter Däner fara lyste,
The varo togh ey alla tröste
Tha the finge Däner see,
Thera Anckare sätte the
Ok skutus med them en lijtin stunde;
Däner sidan thera Segil opvunde,
Ok skyndade sik ath Hafvit tädan,
Svenske lago qvarre ok trätte mädan.
The Däner motte Gudh tacka ok ähra,
At Konungen var ey sielfver näre.
Hade Konungen sielff varit i then Stadh,
Däner hade fangit ett ondt badh.
Däuer sidan til Vastervijk lände,
The vunno then Stadh ok honom brände,
Lij-
bit vero Röding, 1 . c. p. 160. Reineke Fuchs Lib. 0) Brigitta Tott de Hammarstad. Cönjux
2. Cap- 3 - Erengislonis Nicolai, præfecti Ôrebroënsi*.
Mache rede al dat gy mogen h ) Codex 6. Stäkasund. Herrstäket seu Sö-
Myt yuvvene liâmes che, spete un boghen dra Stäket.
Myt don rebusten, pollexen un barden. c) Desideratur apud Ihre in Gloss. Illustrât
Nordin. Tengstriim , 1 . c. p. 175.
e ) Ve mig, at jag til Sverige kom : O! me mi- d) Vindö, insula Vplandiæ in mari Baltico
serum, quod umquam in Sveciam veneram. v. ad paroeciara Värmdö pertinens. Tuneld, Geogr.
Ihre in v. Jadut. T. I. p. 80.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.