XXXII. STORA RIMCHRONIKAN.
Strax han thet spöriä mon,
At Konung Christiern tijt vande,
Konung Carl han strax budh sände
Aff the Danska mackt alla,
Ok hvat dag the ville honom bestalla.
69 . K . CARL DRAGER EMOT FIENDEN. R. CA
ROLES HOSTI OCCURRIT.
Sidan Konung Carl thetta hörde,
Sina goda Män han athsporde,
Hvat bätter vare til Skipz at vara,
Eller strax moot Fiendena at fara ?
The radde honom alla i samma stunde,
At draga moot Fiendena alt thet han kunde.
Han Öfvervog sva med them i ett lagh,
At mötas vid Thijvägen a) pa en dagh
Sidan skreff Konungen Her GöstafF til,
At han honom strax undsättia vil,
Ok bad honom pa ingen Däktingan ganga,
Han skulde fullsnart undsättning fanga:
Ok skreff ibland Orden tlia
At fyra sin b) sva myckit Folck i Skane faa,
Ville Konungen med sik visselika hafva,
Ok strax moot Konungen aff Danmark draga.
Thet samma budh som Brefvit förde,
Fick Konung Christiern ok Brefvit hörde,
Huru han hade Däktingan giordt
För Elfvisborg, som förr är rördt.
Sidan drog han thet snarast han kunde
Til Lödessöö i samma stunde,
Ok föreentis med Borg ara i thet sinn ,
The loton strax i Stadin in :
Ther loth han bade planka och grafva,
Som han ville ther Läger hafva,
Mang Skipp lot han, tijt med Spijsning fara,
Som han ville ther länge vara,
Alt thet omkring Lödöse är,
Thet röfvade ok skinnade Däner ther,
Tha the ther ey mera hafva,
Öfver Kattungen c) the tha draga-
 hvar the vthaff vägin raka,
The Västgötha moot them taka,
The löna them sva med tolkit meen,
Thet the kommo aldrig til Konungen igen.
Tva Bröder bodde vid Lödisse när,
Bade i enom Garde ther,
Thera Gard the strax förtinga
At han skulde ey brännas eller skinnas,
Tha the Tingelse voro uth til ände,
Däner them skinnade ok brände:
The Bönder sidan i Kattungen iära,
Ok togo the Däner ther til vara,
Jak maa thet skrifva för vissa skäl,
The tva slogo vid LXX ihäl,
fO Tiveden, sylva inter Nericiam & Vestro-
gotliiam.
b) Fyra gånger, quater.
c) Paroecia in territorio Mark Vestrogothiæ.
a) Prope Stockholmiam, etjam dicta Insula
Harnisk ok Ting the samman lade,
Tijo sinnom fullt för theras the hade:
À hvart Däner i Landet vände,
Sva plukkades aff them i alla ände.
70 . DANSK ARNE ANFALLA STOCKHOLM. DANI
STOCKHOLMIAM OCCURARE CONANTUR .
I samma matte Konung Christiern ther är,
Kommo Oloff Axelson ok Green i Stockholms
skär,
Ok sporde Konung Carl moot Konung Chri
stiern taga,
Ther med the för Staden strax draga,
Vidh VI ok XL Skip hade the med sik,
Ok öfver Nittanhundrade Folck sannelik.
Tha the in för Stockholm ryckia,
Strax in atli Böhmen the tha tryckia,
Med XVI Snäckior ok Skyttabata,
Jak menar ther vordo somme vata ;
The i Staden mötte them med Byssor ok Pijl,
Ther tröttnade mange som aldrig vare hvijl :
Ther störte mang öfver Bordli,
Som aldrig talade sidan ett ordh,
Mange döda och saara i Skippin blifva,
Sva loto the frau Bornen drifva;
Thet Skipp tillryckte med XXX. Man
Foor med X. of ärdiga tädan ;
Sidan lade the til Vagnsiöö a)
Manga Tyske ok Däner ther döö:
En Dag foro the til Käplinge b)
Ena gambla Skuta the ther finge,
Mang underlaat c) drifvo ther the, .
The Svenske Bonder finge thet see.
Ena Broo the in ath Käplingen byggia,
At slaa the Danske tädan til ryggia;
Tha the Danske thetta see finge
At the Bonder a Käplingen ginge,
The redde strax uth en storan Skara,
Ok loto them in paa Käplingen fara.
Tha Bönderne finge thet ather see
Snart atli Malmen rympde the,
Ok begynte saara til at öpa,
The Danske effter them fast at löpa.
Rycktet kom i Staden öfverliuth,
The skyndade sik snart ath Porten uth,
The sökte the Danske i alla thy,
Jak vänter them borde tha at fly:
Thet var the Danske sva ledh,
At Broon var them ekke myckit bredh,
The finge ey ther dväljas länge,
Hvar thera annan i Sundit trängde.
The plumpade uthföre som andra Hunde,
Bönder slogo äpter hvat the kunde,
The loto them smaka Polyxe nakka d)
Ok
S. Jacobi. Hadörph. Alleg. ad Chron. Rhytm. p.
262, hodie Skeppsholmen. F.lers Stockholm 2. p. 55 o.
b) Hodie JBlasiehohnen.
cj Bofstycken, mores pervex-si. Ihre in h. v.
(!) Hæc vox ap. Ihrium (lesideratur. Descri-»

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.