J0 '
CHélONICON ÄHYTHMICUM
MAJUS
*4i
Tha Konungen them fran sik sände,
Alt Halland böd han them brände,
Ok bad them sidan til Lödissöö rijda
Ok sigia the Borgara i samma tijda,
At flyttia thera Godz i Rijkit in,
Ok bränna Byn strax i thet sinn.
The giorde ey elfter Konungens minne,
Vthan haffde ett annat otrooheetz sinne,
Åntogh at the thet saa hoos sig lönte,
Konungen thet togh sidan rönte.
The andra som til Bleking fara,
Her Göstaff Karlsson skulle Höfvitzman vara,
Han atte Konungsens Syster tlia,
Her Börger 1 ’rulle fölgde honom ok sva:
Han hade Varend inne,
Her Göstaff hade Calmarna i thet sinne.
The drogo strax til Lyckna,/)
Gudh gaff them Lycka thet at faa,
Thet anammade Her Birger i the stunde,
At förvarat thet bäste han kunde.
Konungen sidan ath Stockholm vände,
Åpter all Skipp i Finland sände,
Som til nogra fälthe vara,
Med första opit Vatn til Stockholm fara,
Ther med alla Riddara ok Svana,
Som aff Finland kunde Rijkit tiäna.
För än Ijsen väl affgick
Förr Konungen them til Stockhohn fick,
V. ok XL Hol eka ok Kräyara, g)
Mange raske Män the r i vara,
Sva mang Skipp kunde Konungen pröfva
At Söderman ok Ostgötha behÖfva,
Them sände Konungen i thet sinn
Til Nyköpung ok SoderkÖpung inn.
The andra Skipen mera
Bemannades i Stockholm ok manga flera,
Sva at Kanungen var reda med all sin Skara,
Moot Pingxdaga h) til Siös fara :
Viclh Norra Ölaudz Vdd skulle alle honom möta,
Saara mande han the Däner höta.
Ther til Tyska Riddara ok Svena
Som i strijd väl kunne tiena,
Ok Sollanär aft’ mang Land i tliet sinne,
Ok svor Sverike strax at vinne,
Ok i ett Aar tlier ey utbdraga,
Åller han skal Sverike hafva:
The Tydske svoro i thet sinne,
The Svenske uthan Vee at vinne,
Ok hade all reda bytt emillan sik tliäre,
All Land ok Slott i Sverike are.
Sin Marsk lot han at Kinnaholm f) draga,
Han svor thet vinna innan tree daga,
Han stormade ther til i daga fäm
Jak menar han van thet ey än;
Han skööt ther opta Eld oppa,
Ok meente ther med vinnat sva:
Han fan ther Bonda Söner oppa rösta, g)
The maga prijsas för Halade trösta,
The vijste them aff med Byssor ok Pijla,
The vare full giada tädan ijla;
Ok sätte thet sva i ett lagh h)
In til Petri ad Vincula dagli, i)
Om the ther förinnan ey undsättning faa,
Tha skulle the afT Husit gaa.
The uthan voro glädi the finga,
At the sik fra them kunde däktinga :
The skulle alles lijkaväl hafva
Med skam ok skada tädan draga.
Monga döda the ther jorda,
Ok döda ok saara tädan forda,
Ther med the til Haimstada fare,
Ey prijsade the thet som för Kinnaholm vare.
Konungen tha ath Vardberg togh
Ok sidan in för Elvis-borg drogh,
En mäcktog Tysk tha främmest faar,
Ok ville grant see hvilkit Husit var,
Strijden at skicka skulle han förstaa,
Sva klokan holt lian sik ther tha,
Han hade ett Gullspan för i sin Hatt,
Sva gärna matten Järnhatten sin opsatt:
68 . K. CHRISTIANS INFALL I SVERIGE. R.CHRI.
Fogaten sköt til honom sva,
Mitt millan ögonen rakaden honom tha,
STIANI III R UR Ti 0 IN SVECIAM.
Q
Oöndagen för Pingxdaga a) skullen uthlackt;
Fredagen för b) var honom sackt,
Huru Konung Christiern aff Danmark
Yar dragen in i Sverike stark,
Med manga Herra, Grefva ok Första,
Redt sik uth med mackt alla största.
Grefven aff Holsten c) ok Grefven alf Lybike. d)
Grefven alf Aldenborg e) ok Here slijke,
Garpen full strax döder aff Hästen nider,,
Sva illa gaffz aller Hären vider.
Sidan the sago thet sva raka,
Ingen thera torde Slottet naka.
Sidan the med Fogten däktinga sva,
At om han ey kan undsättning faa,
Innan Vincula Petri ther naste
Tha skullen them faa thet Fäste.
Han lieet Her Göstaff Oloffson;
StraX
e) Fördalde, celabant.
/) Lyek -hy. villa tribus milliaris quadranti-
bus Carolicorona distans.
s) Navigii genus, de quo Tengström , Act.
Acad. Litt. H im. Stockh. T. IV. p. 117.
h) Die a 3 Maji, i4o2.
aS Die 21 e'usdem.
?) Die 19 ejusdem.
c) For au Adolplius VIII, -f i 45 g.
d ) Huiic ignorant Genealogi. Jiag erbring , T. 4 .
p. 474. not.
e ) Forsan Gefhardus Bellicosus, R. Christi-
ani fräter, -j- i. 5 oo. Hühner Tab. 21 5 . 216.
/) Idem ac Kimiahus, castrum in paroecia
Vestrogothiæ Frölunda, de quo Rhyzelius } SvioG.
munila, p. 101.
p) Djärfva, intrepidi, audaces.
h) Fördrag, pactum.
i) Die 1 Augusti.
II. 56 .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.