XXXII. STORA RIMCIIRÔNIKAN
l40
Ok lot thet bränna nidh i grund,
Ok laa the Natt vidh Opaker : n)
Om morgonen aria lian opvaker,
Yar lian til vägen a MalmÖ fara,
Honom sagdis en sampning at vara
Vidh Dahlby Closter 0) när,
Bade Hoffman ok Almoge var tiler 5
Sitt Rännabaner haden Iran sik sandt,
Ok Skyttabanerit a the andra sijda vändt,
The plägade sva fara a bada sijda,
Bränna ok skinna hrar the fram rijda,
Hvat för honum i vägin laa,
Förhäriade the Baneer the honom fölgde that
Tha han sporde then sampning vara,
Han vände sik strax tijt moot ihem fara,
Ok gath ey sva länge bijda,
At the andra Baneer til honom rijda,
Ythan strax han sina Fiende saa,
Ï hopen rände han til them tha,
Han hade ey meer än L. Män med sik,
Thet ma jak sigia sannelik,
Hans fiende vahrde sik manlika tha
Thet kunde them thog litet förslå:
Han stack ok hugg a bada hände
The Fiende, fullo ähvart the vände,
Ther döde II. C ok Un mere
Ok greepz ILM ok an flere,
Thet var tiiera lycka ok lijss p) thet
At Konungsens Skyttor varo ey när.
Hade the varit i slagit mädan
En hade ey kommit thädan,
The ther liffde lofvade Konungen en Skatte,
Ok starcka Gisslan ther före satte.
The Gisslamän lot han til Stockholm gaa,
The Natten han i Dalby laa,
Folkit fick tha sva onda laat,
Them brast bade Dryck ok Meat.
Til Vä q) drog han ginast tha,
Tva Nätter ther i millan laa,
Then tridia Natt ther hvijla nöter,
Om morgoilen brändes Vää i röter,
Hardleff r) ok Herragarda flere
Brändes med annar Godz the mere.
Sva drog han til Aaghus s) in,
Ok lot thet skinna i thet sinn.
För thera Huus the tha tinga
At the them beholla finga:
Eil hoop han fran sik sände
Som Sölfyesborg t) opbrände.
The första Natt han tädan drog,
n) Paroecia in térritorio Bara.
o) Villa Regia in paroecia ejusdem nominis
& térritorio Torne. Ti meld, 1. c. p. 5 g 5. 45o.
p) Codices 11. i5. Lyff.
fp O lim urbs, jam villa, dimidio milliaris
Christianstadio distans. Tuneld, p. 457.
r) Paroecia in térritorio Rönneberg Seaniæ.
s) Olim mbs, jam villa, duobus milliaribus
Christianstadio distans, de qua Tuneld, p. 458.
f) Blekingiæ oppidum.
li) Prædium etjuestre tribuno Coliortis Sca»
Tha laa han i Backia skogh'; «)
Gydinga v) honom väl undfinge
För thera Flerrad the tha ginge,
The lofvade honom M. löduga Mark,
Ok sätte ther före Gisslan stark:
Han lofvade them blifva vthan vanda,
Tree Nätter skulde the honom förstanda.
Han ville ther ginom i Yärend x) draga,
Kost ok Foder skullen jo hafva;
 hvar Konungen om Nattena laa,
Om morgonen bidden sielff jo svaj,
At han ey aff Staden far,
För än hvar ar ther han skikkat var :
Stundom holt han tva tyma y) eller tree,
Han vilde jo hvar i sin Stad see.
Almogen tackade honom sva saara
At han them sva sielff förvaara,
Thet bäste Före tha ok var,
Hvar han tilbögde thet alt bar,
Bade Siöö, Elfva, Mossa ok Kärr,
Gud vägade sielff för honum ther,
Alle the honom i Skane fölgde in
Han miste ey X. z) a thet sinn ;
Flade the vilit sielfve förvarit
Alzing en hade ther illa farit.
67. ÏNFAZZ ï HAZZÂXD OCH SLERIHGEH. jfj»'.
R UP TIO I .V HA L Z A XI) IA M ATQUE BZEKIHGJAÎt-
Q
Oidan han til Varend lände ,
Tva starka Hära han fr a sik sände:
Then ene skulle i Halland draga,
Then andra skulle til Bleking taga.
I Halland sätte han Höfvitzmän tree ,
Her Ture Tureson, a) Her Eggerd, b) Her
Göstaff Oloffson c) heta the:
Konungen trodde them alla bäste,
Ty hvar thera haffde jo ett Fäste; ef)
Her Ture Axavald, Her Eggerd Roinblaborg,
Ok Her Göstaff Oloffson Elfvisborg:
Konungen sätte til them sina högsta troo
För alla the i Västergöthland boo.
The rijdu i Halland Elfvisborg när
Ok fördäktingade tu Härad ther,
Ok ther med then sampning strax åtskilde,
Ok hvar redh tijt som han vilde:
När Konungens Hofvasin ville Fienderna omaka,
The Höfvismän them thet förtaka,
Ok förbÖd them vid Lijff ok ähra
Pa Fiende skada ey mera vara.
Tha
niæ australis habitationi concessum.
v) Territoria Seaniæ.
x) Territorium Smolandiæ.
y) Cod. 3. & Hadorph. insul.se: tienar.’
z ) Codex 6. Hundrade ok tiugu.
a) Bielke. Matrem 8C uxorem habuit Dani«
cam. V. Stiernman, Höfd. Minne, p. i4.
b ) Krumedik.
c) Stenbock, v. Stiernman 1. c. p. 358.'
d) Cum hac linea desinit Codex 1 5.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.