CHRONICON KHYTHMICUM MA JUS.
Hvar som han skulle i strijdena vara,
'i'y tiler var ey amiar i thet sinne,
Som Folek i strijd rätt skicka kunne.
Tha Konungen hade i sin Vngdom varit,
Giuom främmende Land sva vijda farit,
Bäyaren , Vngaren , Paalen och Ôsterrijke,
liirn, d) blitzen, e) Sassen f) ok flere Land
slijke,
Them hade han all ginom farit,
Ok i mongom stormom ok strijdom varit;
Hier saa han sva marg mans kynne,
f y at lian bast stnjden skicka kunne,
Han kunde maalen tala ok förstaa,
Aff all the Land som förnämpd staa.
Han loth thet alt i enne Skript opskrifva,
Som livar skulle i strijdenne blifva,
Ok lick thet sva sin Marsk thäre;
Han sade sidan hvarjom som han skulle vara ; g)
hörst Skyränna re ok sva Rännabaneer,
S. Orjans Beläte man ther i seer,
I Skyttabanerit man saa
S. Erik ok S. Olaff malade staa,
Ther reed han tha siellver näste
Med IIC. f är duge Män ok Häste,
Vidh XX Kärrabyssor hade han mäst,
The fölgde honum ther näst,
Med Pulfver li) ok Stena som ther til höra,
Med Slädar the them aft’ Sverike föra :
Hans Hufvudbaneer ther näst äpter far,
Jomfru Maria i Solgisslan i) ther i var,
Sin Son hade hon malat i Fampnen ther ,
Try ok XX leed för thet Baneret är.
The Banecr vare sva kostelik utan flärd,
The vare väl mange Nobla värd,
Å. hvar Härin i Landit rijda
The Baneer synas i Markena vijda,
Ok hvat i Baneren malad äre
Tree Cronor skulle jo mäder vare:
Sidan the tlier til höra pa bada sijda
Riddara ok Svena ther näst under Banerit rijda,
The Baneer vare täckt med svadana acht,
The räddes ey alla Danmarcks macht.
Köpstadzmän ok Almogh sidan äpter draga,
Jak kan ey tälia the Baneer the hafva:
1'her effterst voro ok skickade
Väl 11C. Svena ok Riddare gode,
Som Hären skulle förvahra sva,
A I: them skall ingen a ryggen slaa.
Ther äre vid IIIM. Riddare ok Svena mäder
Med väpnade Köpstadzmän ok än bäder;
Then andre Ahnogen kunde ingen förslå: k)
Somme sade XL.M i) vara tlia,
Somme meer ok somme minne,
Rätt Taal aff them kunde ingen finne:
d) Rhen. e) Meissen. /) Sachsen.
g) Cfr. de hoc ordine Strategico R. Caroli
Canuti, Röding om Krigskonsten i Sverige in A-
ctis Acad. R. Litt. Hum. P. I. p. i55.
h ) Krut, pulvis pyrius.
i) Strålande sken , radiis solaribus. Islandice
1
The vare endeels med Harnisk ok Häst
Färdoge som nogra Hoffmän alla bäst.
Man törffte aff them engte tvijka
För Danske Hoffmän the ey vijka,
The spänna ok skiuta til häst
Som nogon Hoffman kunne bäst:
I hera Dalapijla vare sva hvass försann,
The gingo bade ginom Häst ok Man.
Sva ryckte Konungen i Skane in
Ok var sva frij i sitt Sinn,
I Herrazvada Closter tog han först hvijla,
At Folkit thes raskare äpter honom ijla;
I tva nätter han ther laa,
Ther med sampnadis Folket tha:
Strax the öfver Landamärkit hinna,
Begynte the hade bränna ok skinna;
Then tridie dagen drog han ther
Til Hälsingiaborg pa tva Mijla när;
Then lierde dag til Hälsingborg,
Fogten ther fick tha stoor Sorg,
Konungen felade honum til sik gaa,
Fogten svarade: han torde ey sva.
Sidan loth Konungen i Byn Eldiii tanda
Ok bränden opp i alla ända;
Thet Spott kom tha för Däner dör
Som the hade Konung Carl giordt för,
I Vngnom ok Bänkiom plägade the epter han
leta,
Hvar han tha var finge the nogli yeta.
Ther dreff tha Ijs i Oras und ,
Tha önskade Konungen hyaria stund ,
At Ijsen skulle sva starker vara,
At han kunde honom til Säland bära,
Han vilde förhäriat sva i grund,
Fhe skulle ey laat Böter i manga stund.
Sidan ryckte Konungen i thy,
In moot LandzCrona i en By;
The Nattena hvijlte han thäre,
Hvem thet ledt eller liuöit kan väre;
Om morgonen arla han tädan reed
Til LandzCrona then rätta leed,
I tre Nätter han ther hvijla
Honom hastade ey mycket tädan ijla,
Erkebiskopin ok Skaninga hans budh finge,
At komma til honom ok däktinge;
Thera Talan kunde ey samman falla,
F he vilde alt med Konung Christiern halla.
Borgare i LandzCrona lot han sik hylla,
The lofvade ok svoro göra hvat han ville.
Tädan foor han med thy,
Ok laa i Biskopsgardin i Borby : ni)
Om Morgonen arla han tädan vände,
Garden ok ther omkring alt brände,
Ok drog sva tädan ok til Lund
Ok
Geisl, Stråle, radius.
k) Räkna, numeräre.
l) Codices 12 . i5. LX m. Cfr. Johannis Ma
gni Hist. Lib. 23. Cap. 5.
m ) Villa Regia in paroecia Borreby, terri-
torii Järrestad. Tuneld, P. 5. p. 46g.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.