1 58
XXXII. STORA R IMCHRONIK AN.
Tiia Däner tliet sporde vart them thet ledh,
l'he meente han ville strax til them dragit,
Ok ville them ther hafva slagit.
Ihe skyndade sik sva snart aff ßy,
I thera Skip i alla thy :
Konung Cliristiern fick ey äpter Hästa dvala,
Han vodh i Siön som en Odhen e) svala;
Ok torde ey sidan a Landit gaa
Förty han forvänte sik alt ondt ther oppa;
The faite strax Segil som the snarast kunde,
Ok siglde theras vägh moot Öresunde.
Halmstada Däktingan lydde sva,
Huru thet ginge skulle jo Fridin staa,
Ty lät Konung Carl the Däner sva fara,
Ok ville hvariens pa theras skada vara.
Konung Carl dvaldes sidan ther
Väl vid otta vikur när,
Til th es hoiium visselikä sade,
Thet Däni sampning atskildt hade.
1 het andra Jomfrun spädde sannades tha,
Thet var sva stoor Pestilentia,
I Stockholm 1 XM. dödde,
Pa Landit stodo mangastadz Garda öde.
Thet röntes nogh vist ett örlig ty,
Ty vare the sann alla try.
Om Michaelis/) elfter Konungen til Vastena kom
Bradlika han thet förnam,
Aff Vijken var en hoop i Vermaland inne
Som flier bade röfvade ok skinne,
The vare ther ey mykkit seen,
Vthan pakkade sik strax uth igen.
Konung Carl Konung Cliristiern tha tilskreff
Then skada hans Folck i Värmaland dreff,
Ok bad lionom sva ther öfver rätta
At millan Rijken konnner ingen trätta.
Konung Cliristiern snart sitt Radh sammankalla,
Ther om göre som the radde honom alla,
Ther med bleff sva slutet thet,
Thet vart ey ineera öfver rätt.
Sidan sände Green sina Tienare med liste,
Som alla vägar i Sverike viste,
A'id Kolmärden lade han til strand,
Ok gingo sva fran Baten ok i Land;
Röfvade ok grijpo gode Män,
Ok. gingo sva skogzledes than,
In i Bleking til Rottnaby.
Konung Carl skreff strax ater i ty
Konung Cliristiern huru thet tillgick;
Annar Svar han tha ey fick,
Vthan at Green thet them tilstod,
Som i Sverike hade giordt thet Plofmod.
Tolelika ledh Konung Carl thetta,
fy han ville aldrig gärna trätta,
Ok ey lata Christne Blod förspilla,
Eller f örderfva Allmogen illa.
*) Eorte ab Od, facilis, promtus.
/) Die 29 Septembris.
«) Die 2 Januarii. Codex 1: XX. — DieiS
66 . K. CARLS INFALL I SKANB. R. CAROLI
IN SCÄNIAM IRRUPTIO.
ulen näst Konung Carl a Nyköping är,
För sanning fick han spöria ther,
At en hoop Konung Christierns Hofva sin,
Vare lagde när Stäkehohn in,
Röfvade ok skinnade Tuna Län,
Ok brände ther manga goda Män.
Her ÖlofF Axelson ther med them giorde,
Hvat the röfvade the til Gottlaud förde:
IX. Dag Juul a) Konung Carl var mätter,
Tha feek han at vetta thette,
Sva vijda han tha Boden sände,
Sitt Radh ok Folck til honom vände:
XIII. Dag Juul b ) the til honom fara,
Han ville tha sielff i Stockholm vara.
Han hade ok them ok sva förr tilskrifvit,
För the Frijdbrott i hans Rijke var drifvit.
The sampnades alle i Stockholm tha,
Then skada lot han them första,
Som Dänir i Frijden a Rijket giorde ,
Sitt Radh han ther om sporde,
Ok sagde: vil Gudh unna oss Lycka ok ämpne,'
The stora orätt viljom vij liämpne.
Flan fick ok tha nogor Breff,
Som Konung Cliristiern til Norge skreff,
Sina Embetzmän til honom fara,
Til Marstrand thet mächtögste the kunde vara;
Ok möta lionom ther om Valborgesmässa ,
The skulle honom finna ther förviss a;
Han ok hans Radh vilia fly sva,
Konung Carl Sverike at taga ifra,
Innan Michilsmässo skal thet ända taka,
Han ville them ther om ey mera omaka.
Tha radde Svenske Män Her Carl alle slätt
At manlika hämpna then orätt.
Sitt Budh han tha om Rijket sände,
At alle the sitt Frälse kände,
Ok Köpmän i hvar Stad,
Bärgzmän ok Bönder thesslikes bad,
Pa en dag mötan vid Landamäre,
Skane ok Halland meente lian förhärie:
Konungen aff Danmark han tilskreff
Ok sände honom sitt förvarninga Breff
Vid Markaryd c ) the samman komina
Sva manga raska Hälade fromma :
Thet mintes ingen i nogors Mans daga,
Svadana Iläär aff Sverike traga,
Togh vardt Folkit ey sampnat, när
Konungens Radh radde honom bijda ther.
Han svarade them i samma stund :
Tha fördärfva vij vart Land i grund,
Bätter sampnas vij i Fienda landa,
Ån göra var Almoga svadana vanda.
Konungen skickade sielff sin Skara,
Hvar
Jauuarii i 452 .
b) Die 6 Januarii.
c) Paroecia Smolandiæ, territorii Sunnerbo.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.