CHRONICON RHYTHMICUM MAJUS.
Thet var hans Urotning ok Förstinna 5 b)
Näplika lian tolka kan ater finna,
Alf alla the Fruer man kan leta,
Skal man aldrig skönare Qvinna veta.
Gudh hade henne val skapat,
Ok inga Fägring a henne tapat,
Lijff ok änlite hade hon ee,
Ok the sköniste händer man ville see 5
Allom lade hon godt til,
Ok ingens Mans värsta veta vil.
Ingen Man sva sörgiande är,
Kom han thär som hon var när,
Sina Sorg han snart förgät,
Sva blijd var hon aff taal ok Iaat,
Til Dantz ok glädi altijd reda,
Man saa henne sialian nogon tijd vreda,
The Folck finnas ey ännu
Mere Kärleek hade samman, än the tu.
Thet var äldre med minsta orde,
Thet nogör moot thera andra giorde.
För sanna skrifver jak thet här
Svadant paar Folck ey nu är,
Som Gudh hafver sva begafvat i alla stykke,
Med Fägring, Yijssdom ok goda Lykke.
Thet skulde togh en tijd äpter Guds vilia
Thera samvaran med Döden atskilia.
Hon doo i Stockholm som förr är sakt
Ok vart ena stund til Svartabrödra lukt,
I XI. Aar the samman blifva
ÏTTT Sönner ok V Dotter monde Gudh them
gifva. c)
The dödde togh för henne sva när*
Vthan IM Döttrer lifvandes är.
Konungen sidan til Vastena foor
Ok lot ther byggia en nyan Koor,
Vårfru Chor man honom kalla,
Skönara var ey tlia i Kirkiana alla;
Ok lot en skön hög Gript ther göra
Ok om Vinterin elfter lienne tijt föra,
Ok lot henne ther begrafva tha
Med Biskopa ok Klärka ärlika begaa,
Sva at näpliga skedde i nagot aar,
Een Förstinna ärligare begangit var.
Ther til lot han göra ther
Thet sköneste Ciborium d) i Sverike är
Ther Monstrantia e) plägar i staa,
Öster norr sättes thet i Koidn sva.
65. CÜMAH DjiGTjlVG^L.V. CONVENTVS CÅL -
MARISNSIS,
idan kommo til Konungen Erkebiskopin ok
Biskop Sigge tha,
Lofvade ok svoro dyra Eeda oppa,
At aldrig skulle nogor Man finne
t , *
l) Catharina Caroli filia. ,
c) Enumerantur apud Rosenhane , Svea Rikes
Konungalängd, p. 34.
d ) Tegimen altaris, quatuor columnis susten-
tatum. Du Cange.
e) Arcula, in qua Eucharistia recondilur. Idem.
loj
Them vara moot Konungen nogot sinne:
Ville han them then ovilja fördraga,
The blifva Iionom troo i alle thera daga.
Konungen giorde som han plägade masta,
At gärna föga all ting til bästa,
Ok trodde thera fager talan tha
The Län han them ater faa,
Ok ater til sin Kärleek taga,
Togh vilden them ey til Calmare hafva.'
Sidan loth Konungen reda försan
Mongt ett skönt Skipp ok rasker Man,
Som med honom skulle til Calmara fara:
Om Midsommaren a) monde han ther vara,
Stadernes b) Sändebud mötte honom tbäre
Han Undfick them ok giorde stora ähre,
Böd them til Gäst ok begafva
Med sköna Hästa ok andra hafva.
The gafvo honom tha thes prijs,
Then Herren var fager, miller ok vijs,
Ok sade the sago aldrig i thera daga
En Herre fägre Män at hafva.
Konung Christiern kom i allo ty
Med sitt Folck til Rottnaby:
Konung Carl aff sitt Folck tijt sände
Som the ärende skulle ände,
Som Däktingan i Halmstad var giorde.
Tha Konung Christiern ok Däner thet sporde,
At Konung Carl i Kalmarna var,
Tha giorde the ett annat par,
The lagde til Aghaskär c) Kalmarna näre,'
Ok meente Konung Carl sva förf Ire,
Ty the monga Eede giorde
At Konung Carl ey til Kalmarna torde;
Ok begynte t\ °r däktinga,
Som öfver vary yt at Konung Carl tVmga,
The Konung Carl tijdt sändt hade
Ett annat Svar the fram lade,
Ok ville vid Däktingan staa
Ok hvarigen aff Rätten gaa.
The Danske behagade illa ther,
The Svenske f örrädare var ingen när,
Som them hade i Halmstad sakt
Förrada Konung Carl äpter sinne akt;
Ok begynte tha fast vrijda ok vrängia,
Ok ville jo fran Rätten trängia,
Å hvat drafyels svar the gifva,
Vidh Rätten ville the ey blifva.
Tha Konung Carl thetta sporde,
En Appellatio han ther giorde,
Om thera Trätta alle slätt
Sköt han för Påvens rätt,
Ok lot sin Skipp reda vara,
Rätt som han meente ladan fara;
Ena resa han til Moratorp d) redh,
Thä
i
a) Die 24 Junii i45i.
b) HanseStäderne, Civitates Hänseaticse;
c) Awaskär, oppidum prope Christianopolim;
quod jam evanuit. Tuneld Geogr. P. 3. p. 522.
d ) Paroecia Smolandiæ, prasfecturæ Calmari-
ensis, territcrii Södra Tjust,
II. 35.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.