CHRONICON RHYTHMICUM MAJUS.
i35
The XII skyndade sik förvissa ,
At vara i Halmstada om Valburgesmissa, d)
Tiier giorde the en Däktingan sva
Millan Rijken en evig Frijd skulle staa,
Ok hvat Herrana hade om trätta,
Skulle sta om Midsommar e) öfver ett Aar til
rätta ;
Konung Carl skulle tha i Calmarna vara,
Konung Christiern i Rottnaby/) ther näre;
Sidan skulle hade Raden förramme
Hvar Herrana mage bäst komma tilsamman,
Förenas the ey annars i thy
Tha skulle the vara i Rottnaby,
Ilvem Gottland siges til tha,
Frijliga han thet behalla ma,
För thet andra Rijkit uthan Kijff
Behallat i ävinnelik tijd.
Dyra Eede svoro the ther aa,
Alt stadukt ok fast at halla sva.
Ån giorde the ther värre tal,
Konung Christiern Norge behalla skal,
Konung Carl skal honom sin Rätt opdraga
Om honom then Däktingan ey behaga,
Tha skulo the XII til Helsingaborg fara,
The Danske ett Fängilse plichtoge vara.
Hade Konung Carls Radh varit troo,
The hade ey däktingat sva,
Nu vare ther samme som vthtryckte,
Ok vulte at the andre thet samtyckte :
Aff the XII vare tree eller Here,
Som stämplade stort Förrädilse mere.
The Danske them ingifva,
Thera rätta Herre Konung Carl fördrifva.
Her Nils Jonson ok Her Green ther til,
Flera jak ey nämpna vil.
Med Danske öfverdroge the thet tha,
Konung Carl skulde Svenske rada sva
At skipta all Slott epter Rijksens Rads vilia,
Ok ingen fran nakot Slott skilia,
Vthan han sik förbryter sva,
At Rijkzens Radh rader taga honom thet fraa 5
Ok lofvade the Danske thäre
Med Lijff ok macht til hielpe vare.
Å hvat Konung Carl vill taka paa
Thet skall thet Radit jo framgaa.
Hade thenne List sva framgangit
Ok Konung Carl hade sva Slotten utfangit;
The meente rada Slotten ok them ath faa,
Som i thera vilia ville staa.
Sidan var thera fulla acht,
I Calmara troskap ok Manskap opsagt,
Ok hylla igen Konung Christiern
Ok sattian moot Konung Carl til värn :
Lydde Konung Carl ey thera rada sva,
dl Die 1 Maji.
e ) Die 24 Junii i45i.
/) Ronneby, Blekingiæ emporium.
g) Die 24 Junii.
h) Nomen hujus Episeopi ignorât Historia.
Cfr. Lagerbring , p. 457* Porthan ad Paul • Juu-
Tu Breff ville the göra ther oppa,
Med alla Radzens Insigle förehängia:
Sva meente the sin Herre trängia.
Thet ena skulle Konung Carl i Arboga faa,
Thet andra ville the göma tha,
Til thes the alla i Calmara ära,
Konung Christiern tha thet andra Brefvit bära,
Ok sigia: Var Konung hafva vij saa radgifvit,
Som i thetta Brefvit är skrifvit,
Vart Radh han ey halla vil,
Thet spöria v j nu eder til,
Vilin i oss äpter thet Brefvit bolla,
Manskap ok tiänist säya vij ider alla.
Sva meente the Konung Carl aff Rijkit förrada,
Hvat han lyder eller ey the rada.
Ther med the aff Halmstada fara,
Ok loto Konung Carl sva ath vahra,
Sitt Radh altsamman kalla,
Moot Midsommar g) i Arboga alla,
The hade en Frijd med Danske fangit,
Togli kunde the ey skrifva huru thet var gangit,
För alt Radit i Arboga äre
Tha ville the förkynnat thäre,
Ville Konungen ther ey sielfver vara,
Tha loto ju alt sitt Radh tijt fara.
The skrifvo ok sielfve alt Landit omkring,
At the kommo jo til thet Ting.
The drogo fran Halmstad igen
Her Nils sade til Biskopen : h)
Vij hafvom nu med the Danske en Frijd,
God t Regemente torfv a vij nu vid.
Käre Herre: jak spör ider sva,
Huru vij bast taga ther oppa?
Biskopin svarade thasselunde :
Gudh gifve vij Rikensens baste kunde!
Med Radh ok snille gärne gör
Jak, thet sva nu som förr,
Mik hoppas, at Rijkit skal väl gaa,
Thy hafver jak ey tänkt oppa. i)
Her Nils svarade: Vilin i thet tigia,
Thet bästa Radh vil jak ider sigia,
Til Rijkensens bestand thet bäste tilfälle,
Thog skulin i svärja mik ey mälle. k)
Biskopin svor en Eed sva bradh,
At aldrig vilia mälla thet radh.
Her Nils sagde honom tha ther,
Som här förra skrifvet är.
Tha Biskopin hörde tolkit snidh, /}
Vart han sva illa vidh,
Ok svarade ater Her Nils sva:
Tolken ärende jak ey kan förstaa,
Sökin the Radh när androm finne,
The gaa för hökt öfver mitt sinne.
63.
sten, p. 4g5.
7) Codex 12 addit:
Wii Jiaffue en eodh herre oc höffwesman
Riikesens bestha han well rama kan.
k ) Omtala, prodere.
/) Sned, list, dolus.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.